2023Úvery – Usmernenie k čerpaniu 
C1,C4Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 v znení aktualizácie 13.3.2023 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – naplnenie podmienok 
 Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C1/C4) 
 Príloha č. 5: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C2/C3/C5/C6) 
 Príloha B4 – vzor podrobná kalkulácia 
 Osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia 
 Webinár II. 04.04.2023 
C2,C5Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 v znení aktualizácie 13.3.2023 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – naplnenie podmienok 
 Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C1/C4) 
 Príloha č. 5: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C2/C3/C5/C6) 
 Príloha B4 – vzor podrobná kalkulácia 
 Osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia 
C3,C6Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 
 Príručka pre žiadateľa C2023 v znení aktualizácie 13.3.2023 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – naplnenie podmienok 
 Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C1/C4) 
 Príloha č. 5: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C2/C3/C5/C6) 
 Príloha B4 – vzor podrobná kalkulácia 
 Osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia 
E1,E2Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Usmernenie zo dňa 20.7.2023 
 Usmernenie zo dňa 26.7.2023 
 Príručka pre žiadateľov E 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodonotiace kritériá 
 Príloha B4,A4 Rozpočet projektu – podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia 
 Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Čestné vyhlásenie – hospodárska činnosť 
E3I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Usmernenie zo dňa 26.7.2023 
 Príručka pre žiadateľov E 
 Príloha č. 1: Hodnotiace kritériá 
 Príloha B4,A4 Rozpočet projektu – podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia 
 Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Čestné vyhlásenie – hospodárska činnosť 
Mimoriadna podporaŠpecifikácia činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie 2023 
 Príloha č. 1 ČV k výberu dodávateľa 
 Príloha č. 2 ČV k naplneniu podmienok 
 Príručka pre žiadateľa 
 USMERNENIE 15.8.2023 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd 
 Príloha č. 1 Hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2 Zoznam oprávnených žiadateľov 
 Príloha č. 3 ČV k výberu dodávateľa 
 Príloha č. 4 ČV k sfunkčneniu časti kanalizácie alebo vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný 
 Príloha č. 5 Vyjadrenie územne príslušnej organizácie 
 Príloha č. 6 ČV naplnenie podmienok 
 Priorizácia k vodovodom a kanalizáciám 
 Zoznam katastrálnych území ŠOP SR 
 USMERNENIE_Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť Ochrana a využívanie vôd) zo dňa 10.01.2023 
 USMERNENIE_Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť Ochrana a využívanie vôd) zo dňa 16.01.2023 
 Príručka pre žiadateľa pre Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) 
 Príručka pre žiadateľa v znení aktualizácie 01.02.2023 
 Príručka pre žiadateľa – aktualizácia 01.02.2023 – sledovanie zmien 
 Príloha č. 1 Vylučovacie kritériá 
 Príloha č. 2 Vzor vyjadrenia územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu  
 Príloha č. 3 Vzor čestného vyhlásenia – výber dodávateľa  
 Príloha č. 4 Vzor čestného vyhlásenia – hospodárska činnosť  
 Príloha č. 4a Vzor výpočtu %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti pre prípad prenájmu priestorov 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky aktualizácia-3 17.04.2023 
 Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky aktualizácia-2 31.03.2023 
 Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky aktualizácia-1 01.03.2023 
 USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE  K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť A) 
 USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE  K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIEz Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť C) 
 USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť E) zo dňa 21.4.2023 
 USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE  K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť L) 
 Prílohy k usmerneniu pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2022 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2022Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ovzdušie, Voda, Odpady 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť D Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 
 Príručka pre žiadateľov, oblasť D 
 Príloha č.1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Vyjadrenie územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (relevantné pre činnosti D2, D3 a D5) 
 Príloha č. 3 Potvrdenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky o výskyte medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu a potvrdenie o vhodnosti návrhu technického riešenia zabezpečenia odpadu (kontajnerových stojísk, konštrukcií, zberných nádob a elektrických ohradníkov) pred prístupom medveďa hnedého do nich (relevantné pre činnosť D7) 
 Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie – hospodárska činnosť 
 Príloha č. 5a Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti (relevantné pre činnosti D2 a D3) 
 Zoznam katastrálnych území a ich územná príslušnosť k príslušným organizáciám ochrany prírody 
 Kontakty na Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR a zoznam okresov s uvedením pôsobnosti zásahového tímu 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Zelený vzdelávací fond 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody 
   
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť NP1: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Zoznam oprávnených žiadateľov 
 Príloha č. 2: Zoznam oprávnených žiadateľov aktualizovaný k 30.11.2022 
 Usmernenie k Prílohe č. 2 Zoznam oprávnených žiadateľov 
 Usmernenie k Prílohe č. 2 Zoznam oprávnených žiadateľov k 30.11.2022 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – Výmera lesov 
 Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie – Účely posúdenia naplnenia podmienok 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna podpora, vzdelávanie a osveta 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – Hospodárska činnosť 
 Príručka pre žiadateľov, Oblasť E 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejnćh budov – Oblasť L 
 Príručka pre žiadateľov, oblasť L 
 Príloha č. 1 Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie – vysporiadané finančné vzťahy 
 Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – o úhrade daní a poistného 
 Príloha č. 4 Vyjadrenie územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie – duplicitné financovanie 
 Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie – hospodárska činnosť 
 Príloha č. 7a Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti pre prípad prenájmu priestorov 
 Osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia 
 Zoznam katastrálnych území a ich územná príslušnosť k príslušným organizáciám ochrany prírody 
 Usmernenie L8 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) 
2021Špecifikácia činnosti podpory 
 I. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 II. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 III. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 Hodnotiace kritériá – oblasť D 
 Hodnotiace kritériá – oblasť E 
 Hodnotiace kritériá – oblasť F 
2020Špecifikácia dotácie 
 I. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 II. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 III. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 IV. Rozšírená špecifikácia úvery 
2019Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L5AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2018Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L4AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2017Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia činností podpory formou dotácie H2 
2016Špecifikácia dotácie 
2015Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L2 
 Rozšírená špecifikácia dotácie C4 
 Špecifikácia úvery 
2014Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L1 
 Špecifikácia úvery 
2013Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2012Rozšírenie špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2011Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
 Zelená investičná schéma špecifikácia úvery 
2010Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery