2022Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ovzdušie, Voda, Odpady 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna podpora, vzdelávanie a osveta 
 Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – Hospodárska činnosť 
 Príručka pre žiadateľov, Oblasť E 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejnćh budov – Oblasť L 
 Príručka pre žiadateľov, oblasť L 
 Príloha č. 1 Vylučovacie a hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie – vysporiadané finančné vzťahy 
 Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – o úhrade daní a poistného 
 Príloha č. 4 Vyjadrenie územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa 
 Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie – duplicitné financovanie 
 Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie – hospodárska činnosť 
 Príloha č. 7a Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti pre prípad prenájmu priestorov 
 Osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia 
 Zoznam katastrálnych území a ich územná príslušnosť k príslušným organizáciám ochrany prírody 
 Usmernenie L8 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
 Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) 
2021Špecifikácia činnosti podpory 
 I. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 II. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 III. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 Hodnotiace kritériá – oblasť D 
 Hodnotiace kritériá – oblasť E 
 Hodnotiace kritériá – oblasť F 
2020Špecifikácia dotácie 
 I. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 II. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 III. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 IV. Rozšírená špecifikácia úvery 
2019Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L5AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2018Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L4AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2017Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia činností podpory formou dotácie H2 
2016Špecifikácia dotácie 
2015Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L2 
 Rozšírená špecifikácia dotácie C4 
 Špecifikácia úvery 
2014Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L1 
 Špecifikácia úvery 
2013Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2012Rozšírenie špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2011Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
 Zelená investičná schéma špecifikácia úvery 
2010Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery