ŠPECIFIKÁCIA                  VÝZVA

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 (Oblasť: Ochrana a využívanie vôd)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V rámci špecifikácie je možné realizovať nasledujúce činnosti:

Činnosť BV1 – Budovanie systému verejných vodovodov

Činnosť BK1 – Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia

Činnosť BK2 – Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

Činnosť BK3 – Budovanie verejných kanalizácii

Činnosť BKV – Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe

Činnosť BVO – Realizácia vodozádržných opatrení v krajine

Dokumenty k oblasti:

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Príloha č. 1_Š_Vylučovacie a hodnotiace kritéria

Príloha č. 2_Š_Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 3_Š_Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 2_ŠP_Príklady oprávnených vodozádržných opatrení v krajine

Prílohač. 3 Š Príručka pre žiadateľa, aktualizácia 09.11.2023

USMERNENIE Špecifikácia a Výzva pre rok 2024 (Oblasť Ochrana a využívanie vôd) zo dňa 9.11.2023

Výzva č. B-1/2024 na podporné programové aktivity (Oblasť ochrana a využívanie vôd)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy je možné realizovať nasledujúce činnosti:

Činnosť BV1 – Budovanie systému verejných vodovodov

Činnosť BK1 – Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia

Činnosť BK2 – Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

Činnosť BK3 – Budovanie verejných kanalizácii

Činnosť BKV – Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe

Činnosť BVO – Realizácia vodozádržných opatrení v krajine

Dokumenty k oblasti:

Výzva B-1/2024

Príloha č. 1_V_Vylučovacie a hodnotiace kritéria

Príloha č. 2_V_Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 3_V_Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 2_VP_Príklady oprávnených vodozádržných opatrení v krajine

Príloha č. 3 V Príručka pre žiadateľa, aktualizácia 09.11.2023

USMERNENIE 1 – Výzva B1-2024

USMERNENIE Špecifikácia a Výzva pre rok 2024 (Oblasť Ochrana a využívanie vôd) zo dňa 9.11.2023

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Kontakty

[kontakt_B]