Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oblasť L:

Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Činnosť L2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov

Činnosť L3: Činnosť L3: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Aká minimálna úspora energií musí byť projektom dosiahnutá?

Environmentálny fond nestanovuje minimálnu úsporu energií, ktorá musí byť projektom dosiahnutá, avšak jedným z hodnotiacich kritérií je práve hodnotenie tejto úspory. To znamená, že projekty s vyššou úsporou získajú vyššie bodové ohodnotenie.

Sú oprávnené vykurovacie telesá (radioátory, termostatické hlavice)?

Sú oprávnené v prípade, ak je súčasťou projektu aj výmena zdroja tepla.

Je možné považovať nájomné bývanie poskytované mestom za verejnoprospešný účel?

V zmysle stanovených podmienok je nájomné bývanie považované za hospodársku činnosť. Bude akceptované len v takom prípade, ak bude maximálna miera hospodárskej činnosti do 20 %. Tento prepočet je súčasťou dokladov, ktoré sa doručujú Environmentálnemu fondu pred podpisom zmluvy.

Je možné žiadať dotáciu na budovu, ktorej čiastkovým majiteľom je iný subjekt?

Nie, podľa stanovených podmienok musí byť žiadateľ výlučným vlastníkom alebo správcom budovy.

Je možné podať žiadosť aj v prípade, že má obec uzatvorenú zmluvu o výpožičke budovy?

Nie, pre splnenie stanovených podmienok musí byť budova vo výlučnom vlastníctve alebo správe žiadateľa.

Je možné preplatiť náklady na projektovú prípravu, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti?

Náklady na projektovú dokumentáciu je možné považovať za oprávnený náklad, ktorý je možné preplatiť do výšky 5 % z oprávnených nákladov projektu v zmysle predložených účtovných dokladov.

Náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu budú považované za oprávnené vtedy, ak termín vydania právoplatného stavebného povolenia/ právoplatnej zmeny stavby pred jej dokončením k aktualizovanej projektovej dokumentácii bude maximálne do 5 rokov spätne od vydania špecifikácie činností.

Niektoré obce (žiadatelia z minulých rokov) majú zriadené prístupy do systému, ktorý sa využíval do tohto roku EGRANT. Ak chce obec opätovne žiadať musí si vytvoriť registráciu nanovo - resp. do nového systému GRANT?

Áno, Environmentálny fond prechádza na nový systém na podávania žiadostí. Z tohto dôvodu je nutné sa zaregistrovať.

Je možné prílohu Vyjadrenie územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vydanú k predchádzajúcej žiadosti L9, znovu použiť pri opätovnom podaní žiadosti v tomto roku na činnosť L1?

  • Nie, vyjadrenie územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je potrebné predložiť na príslušný kalendárny rok 2024.

Je možné doplniť stavebné povolenie k projektu aj v rámci doplnenia žiadosti, pričom dátum právoplatnosti stavebného povolenia bude až po podaní projektu?

Áno, stavebné povolenie je možné doplniť až po vyzvaní Environmentálnym fondom, avšak musí byť právoplatné k dátumu podania žiadosti.

Obec plánuje rekonštruovať strechu obecného úradu. Podľa vyjadrenia príslušného stavebného úradu na dané aktivity nie je potrebné vydať stavebné povolenie. Bude postačovať ak predložíme namiesto stavebného povolenia len ohlásenie stavebného úradu?

Nie, nakoľko podľa stanovených podmienok ide o významnú obnovu budov, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie.

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Kontakty

  • 02/212 909 35
  • 02/212 909 30
  • 02/212 909 39
  • 02/212 909 33
  • 02/212 909 27