Prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“)

Rok 2023

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky

Metodická pomôcka

Rok 2022

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok

Žiadatelia, ktorým v zmysle § 7 ods. 13 zákona o poplatkoch nevznikol nárok na poskytnutie príspevku

Žiadatelia, ktorým bola v uplynulých rokoch uložená sankcia

Žiadatelia, ktorí nesplnili úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Žiadatelia, ktorí mali nekompletnú žiadosť

BRKO z kuchyne

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov 

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky na poskytnutie príspevku uvedené v § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Rok 2021

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok

Žiadatelia, ktorým v zmysle § 7 ods. 13 zákona o poplatkoch nevznikol nárok na poskytnutie príspevku

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienku na poskytnutie príspevku uvedenú v § 7 ods. 9 písm. b) zákona o poplatkoch

Žiadatelia, ktorí nesplnili úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona o poplatkoch za predchádzajúci kalendárny rok


Rok 2020

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky a nebol im poskytnutý príspevok

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a nebol im poskytnutý príspevok z dôvodu podľa § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z.