Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa §4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde ktorým je:

1.  stav počas povodne
2.  stav počas zosuvu a po zosuve
3.  stav po požiari
4.  hroziaci kalamitný výskyt hmyzu

Dokumenty na stiahnutie

Elektronické podávanie žiadostistiahnuť
Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vedenie výkonu rozhodnutia)stiahnuť
Príloha č. 9: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc (ak relevantné)stiahnuť

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde,

ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v Špecifikácii činností podpory formou dotácie pre rok 2022.

Dokumenty na stiahnutie

Špecifikácia činností podpory na rok 2022  stiahnuť
Elektronické podávanie žiadosti EGRANT
Príloha č. 14: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc  stiahnuť
Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2022 (vedenie výkonu rozhodnutia)  stiahnuť
Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2022 (na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci)  stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)  stiahnuť