Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ac) zákona o fonde,

ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v Špecifikácii činností podpory formou dotácie pre rok 2024.
 

Činnosť č 1 – Hroziaci kalamitný výskyt hmyzu

Činnosť č.2 –  Situácia vymedzená podľa zverejnenej špecifikácie činností v zmysle § 4 ods. 5 zákona o EF

Činnosť č. 3 – Stav počas zosuvu alebo po zosuve

Dokumenty na stiahnutie