Nárokovateľný mesačný príspevok
➢ Informácie pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov
odkaliska
➢ Informácie pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov
alebo odkalisko alebo ktorých územím prechádza príjazdová účelová
komunikácia

Informácie pre prevádzkovateľov skládky odpadov
a prevádzkovateľov odkaliska
V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“) majú
prevádzkovatelia skládky odpadov a prevádzkovatelia odkaliska povinnosť odvádzať
poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkaliska Environmentálnemu
fondu na nasledovné čísla účtov:
SKLÁDKA ODPADOV: IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294
ODKALISKO: IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307
Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho
fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 330/2018 Z. z.“).
V zmysle § 8 ods. 2 zákona o poplatkoch je prevádzkovateľ skládky odpadov alebo
prevádzkovateľ odkaliska povinný vypracovať a do 60 dní po uplynutí štvrťroka podať
okresnému úradu a Environmentálnemu fondu ohlásenie o množstve uloženého odpadu
a o vybratých poplatkoch za uloženie odpadu a o množstve inertného odpadu použitého na
skládke odpadov na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce alebo na
prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu (ďalej len „ohlásenie“), na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 5.

Informácie pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko
alebo ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia
Podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“)
použije Environmentálny fond príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške osobitného predpisu /§ 5
a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z./ pre „ obec, na
území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím
prechádza príjazdová účelová komunikácia“.
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam,
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládky odpadov a odkaliska.
Identifikácia platby pre obce:
Platba, ktorá je zasielaná obciam obsahuje predpísané platobné údaje:
Variabilný symbol je v tvare:
55 _ _ _ _ _ _ _ _prvé dvojčíslie interný identifikátor Environmentálneho fondu,
_ _XXXX_ _ _ _ označenie obce- interný identifikátor Environmentálneho fondu,
_ _ _ _ _ _ XXXX posledné štvorčíslie udáva mesiac a rok v ktorom bola platba poslaná na
účet obce.
Špecifický symbol je v tvare:
XX _ _ _ _ _ _ _ prvé dvojčíslie je označenie či ide o poplatok za:
01-skládku,
02-odkalisko,
03-komunikáciu,
_ _ XXXX_ _ _ _nasledujúce štvorčíslie označuje druh a skupinu odpadu- toto štvorčíslie
vychádza z VS pod ktorým bola prijatá platba od prevádzkovateľa skládky odpadov alebo
odkaliska,
_ _ _ _ _ _XXXX posledné štvorčíslie udáva mesiac a rok v ktorom bol odpad uložený na
skládku.
Finančné prostriedky prijaté na účet obce, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov
alebo odkalisko alebo ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia predstavujú
pre obec finančnú operáciu príjem prostriedkov v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. s kódom
zdroja 45 (dotácie poskytnuté zo štátneho fondu).

Kontaktná osoba
Mgr. Simona Mikušová  02/212 909 36 mail: mikusova@envirofond.sk