NP1 - Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a na podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.

Podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň a/alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vrátane nakladania s odpadmi (separácia odpadu a celkový littering na turistických odpočívadlách, v lesoch a celkovo v krajine), zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí.

Podpora je tiež určená na podporu spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podporu informačných centier zameraných na národné parky, podporu udržateľných foriem mäkkého turizmu, programy environmentálneho vzdelávania, osvety, praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny.

V rámci činnosti NP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Budovanie a údržba zelenej a modrej verejnej infraštruktúry – náklady spojené so záhradníckymi a sadovníckymi prácami na území obce ako kosba a výsadba zelene (domáce dreviny v kombinácii s kríkmi a trávou, kvetinové záhony) na verejných priestranstvách, ako sú mestské a obecné parky, aleje, stromoradia, mobilná zeleň v uliciach, sprievodná vegetácia brehov vodných tokov, biokoridory či vetrolamy, izolačné zelené pásy, zeleň centier sídiel, predškolských a školských areálov, zeleň pri významných budovách, zeleň pri sakrálnych objektoch, pomníkoch a pamätníkoch, historické a komunitné záhrady, vertikálna zeleň vo forme popínavých rastlín alebo systémov zelených fasád, obvodová (ochranná) vegetácia ďalších areálov v obci, zeleň degradovaných plôch (napr. miesta po asanácii budov, nevyužívané parkoviská) – tzv. recyklácia degradovanej krajiny, odpočinkové lúky, zeleň odpočívadiel, cyklotrás a turistických trás, a náučných chodníkov, psie lúky, spoločná zeleň bytových domov, melioračné výsadby v krajine, ekologické koridory, lesy, trávne porasty a pod.

  – realizácia technicko – zelených opatrení, ako napríklad vegetačné zelené strechy, zelené fasády a steny, zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž ciest a na parkoviskách a pod.

  – realizácia opatrení na zlepšenie zadržiavania vody vrátane efektu spomalenia odtoku, zvyšovanie priepustnosti terénu a vsakovanie zrážkovej vody v obciach a mestách, využitie stojatých a tečúcich vôd, manažment zrážkovej vody (budovania suchých poldrov, bioretenčných nádrží a dažďových záhrad), zabezpečenie protipovodňovej ochrany, stabilizáciu pôdy, ozdravovanie životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia (rosiče vzduchu, pitné fontány), podporou retencie, postupného vsakovania, prirodzenej filtrácie a kolobehu vody, znížením prašnosti (asanácia a zatrávňovanie zdevastovaných plôch, dôsledné čistenie a údržba ciest a miestnych komunikácií, podpora OZE a alternatívnych spôsobov vykurovania) a hluku, zmiernením efektu tepelných ostrovov, tvorbou tieňa pod korunami stromov a v neposlednom rade estetickým zatraktívnením prostredia

 2. Realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia (výmena svietidiel za nové modernejšie, úspornejšie s lepšími svetelno-technickými parametrami), výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí ako napríklad osvetlené priechody pre chodcov, spomaľovače a pod.

 3. Podpora spracovania rozvojových dokumentov a štúdií s tématikou ochrany a starostlivosti o životné prostredie v národných parkoch.

 4. Podpora informačných a návštevníckych centier zameraných na národné parky – zabezpečenie materiálno-technického vybavenia (interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, materiál a pomôcky, notebooky, prístroje, zariadenia, didaktické pomôcky, a pod.)
 5. Podpora udržateľných foriem mäkkého turizmu v národných parkoch – aktivity, ktoré prinášajú, podporujú alebo rozvíjajú zachovanie a ochranu prírodného prostredia, spoločenstiev, druhov alebo procesov v kombinácii s rozvojom aktivít cestovného ruchu (náučné tabule, označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, vyhliadkové miesta všeobecne dostupné širokej verejnosti, pozorovateľne, a pod.).

 6. Podpora programov environmentálneho vzdelávania a osvety v národných parkoch – aktivity na zlepšovanie všeobecného povedomia verejnosti o ochrane prírody a životného prostredia na území národných parkov – realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí a programov environmentálnej výchovy prístupných širokej verejnosti bez obmedzení, aktivity na realizáciu šírenia príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, voľne šíriteľných publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody a životného prostredia v národných parkoch – pre širokú verejnosť bez obmedzení a bezodplatne.

 7. Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny – starostlivosť o nelesné biotopy a biotopy druhov a chránené stromy na území národných parkov (kosenie, odstraňovanie sukcesných drevín), nákup technického vybavenia (kosy, kosačky, krovinorez), zlepšenie hniezdnych a úkrytových možností (výroba a umiestnenie hniezdnych podložiek a vtáčích búdok).

 8. Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť NP1:
  1. Aktivity v rámci činnosti NP1 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter. Všetky aktivity/činnosti budú realizované na verejnom priestranstve, musia byť verejne dostupné a musia byť vo vlastníctve žiadateľa.

  2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) (ďalej len „Envirostratégia 2030“) a v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
  Subjekty špecifikované v časti 3. Oprávnení žiadatelia, budú tvoriť obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch podľa zoznamu obcí.

Dokumenty k oblasti

Kontakty

• 02/212 909 17
• 02/212 909 82
Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Together We Will Have Answers

А сonsumers have the right to know what is in their drinking water air The information contained in an Annual Water Quality Report can raise south. awareness regarding the source of their