NP1 - Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a na podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.

Podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň a/alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vrátane nakladania s odpadmi (separácia odpadu a celkový littering na turistických odpočívadlách, v lesoch a celkovo v krajine), zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí.

Podpora je tiež určená na podporu spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podporu informačných centier zameraných na národné parky, podporu udržateľných foriem mäkkého turizmu, programy environmentálneho vzdelávania, osvety, praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny.

V rámci činnosti NP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

Budovanie a údržba zelenej a modrej verejnej infraštruktúry

Realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia, zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí  

Podpora spracovania rozvojových dokumentov a štúdií

Podpora informačných a návštevníckych centier zameraných na národné parky

Podpora udržateľných foriem mäkkého turizmu v NP

Podpora programov environmentálneho vzdelávania a osvety v NP

Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny

Oprávnenými žiadateľmi v tejto oblasti sú obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch podľa zoznamov obcí.

Dokumenty k oblasti

Kontakty

• 02/212 909 17
• 02/212 909 82
Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Together We Will Have Answers

А сonsumers have the right to know what is in their drinking water air The information contained in an Annual Water Quality Report can raise south. awareness regarding the source of their