Dokumenty po schválení žiadosti, Dokumenty k čerpaniu prostriedkov

USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť C)
USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť E)
USMERNENIE PRE PRÍJEMCU DOTÁCIE K ČERPANIU POSKYTNUTEJ PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu v roku 2022
Prílohy k usmerneniu pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2022
Príloha: Záverečný odpočet čerpania k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou pre oblasť E – oprávnené obdobie do 30.11.2022
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa
Určenie kontaktnej osoby pre projekt
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

Dokumenty k monitorovaniu projektov

Inštrukcia k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovaniu projektu

Prílohy k monitorovacej správe-čestné vyhlásenia

A1, A2
A3 Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie…
A3 Zeleň
B ČOV
B Siete
BD1
BP1, BP2
BR1
C2, C5 Kompostéry
C2, C5 Zariadenia nekompostéry
C3, C6 Zberné nádoby
C2, C3, C5, C6 Kompostáreň, Zberný dvor
C1, C4
D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D5, D6 ZOO
E1 Environmentálna výchova…
J1 Elektromobil
L4, L5, L6