Ročný príspevok za vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  č. 329/2018 Z. z.“).

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec, ktorá spĺňa nižšie uvedené podmienky ustanovené v § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z.:

  • obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
  • obec zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
  • obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu (§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • obec doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Termín na doručenie žiadosti: do 30. júna počas úradných hodín prostredníctvom
jedného z nižšie uvedených spôsobov:

  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti na Environmentálny fond t. j. najneskôr 30. júna.

 

FAQ:

Je obec oprávnená žiadať si príspevok aj za reštauračný odpad?

Nie, v zmysle § 7 ods. 11 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec príspevok iba za triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Ako Environmentálny fond vypočíta príspevok jednotlivým obciam za úroveň vytriedenia?

Príspevok sa vypočíta podľa počtu vytriedených ton v pomere k počtu oprávnených žiadateľov.

Kedy príde príspevok na účet?

Príspevok bude zasielaný na účet uvedený v žiadosti v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. do 30. septembra 2024.

Bude obec oboznámená so schválením príspevku?

Environmentálny fond v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 329/2018 Z. z. písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti do 31. októbra 2024.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o príspevok za vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
Čestné vyhlásenie k príspevku za vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
Potvrdenie množstva zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Minarovičová, Vedúci odd. ekonomických činností 02/212 909 45 mail: minarovicova@envirofond.sk
Mgr. Simona Mikušová 02/212 909 36 mail: mikusova@envirofond.sk

Pre vyššiu efektivitu momentálne uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom emailu a preto prosíme v prípade doplňujúcich otázok ozvite sa na uvedené emaily.