Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Informácie k predkladaniu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c)
zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“):
Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec, ktorá spĺňa
nižšie uvedené podmienky ustanovené v § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z.,
• obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
• obec zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
• obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto
zákona alebo osobitného predpisu / § 81 ods. 7 písm. b) a g) zákona č. 79/2015
Z. z. – o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. /,
• obec doručila žiadosť do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
Termín na doručenie žiadosti: do 30. júna počas úradných hodín prostredníctvom jedného
z nižšie uvedených spôsobov:
• doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe
osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
• doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do
poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14
Bratislava 212;
• doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky
Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti Environmentálnemu fondu t. j. najneskôr
30. júna.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o príspevok- BRKO z kuchyne
Čestné vyhlásenie
Potvrdenie o zhodnotení

Kontaktná osoba
Mgr. Simona Mikušová  02/212 909 36 mail: mikusova@envirofond.sk