Program obnovy dediny - Oblasť POD

Garantom programu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Vyhlásenie výzvy je na stránke www.obnovadediny.sk, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti o podporu formou dotácie.

Podpora je zameraná na realizáciu oprávnených aktivít v rámci nasledovných činností

Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku

Činnosť POD2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu

Dokumenty na stiahnutie