Žiadosti

Špecifikácia činností podpory na rok 2022
Čo sa deje po podaní žiadosti ?

Podanie žiadosti

 

 

Kontrola formálnej správnosti a úplnosti

 

 

Výzva na doplnenie dokladov

 

 

Externé odborné hodnotenie

 

 

Odporúčanie žiadostí Radou EF

 

 

Rozhodnutie ministra o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o nezaradení do zoznamu žiadostí

 

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí

 

 

Špecifikácia činností podpory na rok 2022
Špecifikácia činností podpory na rok 2022  stiahnuť
Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti B  stiahnuť
Zoznam aglomerácií s veľkosťou od 2 000 EO do 10 000 EO pre činnosti BK  stiahnuť
Formulár „Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny“ – relevantné pre činnosti A3, BR1, BP1 a BP2  stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre Oblasti: Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B), Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)  stiahnuť
Elektronické podávanie žiadosti
Manuál k podaniu žiadosti na rok 2021​  stiahnuť
Štátna pomoc
Štátna pomoc                                            ​  stiahnuť
POD. Oblasť: Program obnovy dediny
II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POD: Program obnovy dediny​  stiahnuť
POP. Oblasť: Program ochrany prírody
II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POP: Program ochrany prírody​  stiahnuť
Oddiel II. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde
II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde  stiahnuť
Oddiel III. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde
II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde  stiahnuť