Žiadosti 2022

Špecifikácia činností podpory na rok 2022
Čo sa deje po podaní žiadosti ?

Podanie žiadosti

 

 

Kontrola formálnej správnosti a úplnosti

 

 

Výzva na doplnenie dokladov

 

 

Externé odborné hodnotenie

 

 

Odporúčanie žiadostí Radou EF

 

 

Rozhodnutie ministra o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o nezaradení do zoznamu žiadostí

 

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí

 

 

VÝZVA č. B-1/2022 na podporné programové aktivity
Elektronické podávanie žiadosti
Štátna pomoc