Zoznam činností, na ktoré je možné predložiť žiadosť o podporu v roku 2025
Zoznam činností, na ktoré je možné predložiť žiadosť o podporu v roku 2024
Aktuálne výzvy a špecifikácie
Elektronické podávanie žiadosti
Štátna pomoc
Žiadosti 2023
--------------------

Podanie žiadosti

 

 

Kontrola formálnej správnosti a úplnosti

 

 

Výzva na doplnenie dokladov

 

 

Externé odborné hodnotenie

 

 

Odporúčanie žiadostí Radou EF

 

 

Rozhodnutie ministra o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o nezaradení do zoznamu žiadostí

 

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí