2022VÝZVA č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity 
 Príloha č. 1: Hodnotiace kritériá 
 Príloha č. 2: Zoznam oprávnených žiadateľov 
 USMERNENIE k Výzve na podporné programové aktivity B-1/2022 
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa 
 Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie – Sfunkčnenie suchovodu 
 Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie – Naplnenie podmienok 
 Výzva č. EP-1/2022 
 PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORNÉ PROGRAMOVÉ AKTIVITY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU NA ROK 2022 VÝZVA č. B-1/2022 
 Portál na podávanie žiadosti GRANT 
 Portál na podávanie žiadosti – Používateľský manuál 
2021Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie 
 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie – Dodatok č. 1
 
 VÝZVA K-1/2021 
 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti
s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (žiadosť o kompenzáciu za rok 2020)a
 
 Formulár K-1/2020 
 Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov 
 Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2020
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)
 
 Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2020 (vedenie výkonu rozhodnutia) 
 Usmernenie postupu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa 
 Výzva kompenzácie 
 Výzva B1 
2020Výzva B1
2019Výzva BK Lex Žitný ostrov