Ročný príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  č. 329/2018 Z. z.“).

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec, ktorá spĺňa nižšie uvedené podmienky ustanovené v § 7 ods. 9 zákona č. 329/2018 Z. z.:

  • na území obce sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
  • obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu (§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších prepisov),
  • obec v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu (Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,
  • doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Termín na doručenie žiadosti: do 31. marca počas úradných hodín prostredníctvom jedného z nižšie uvedených spôsobov:

  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti na Environmentálny fond t. j. najneskôr 31. marca.

 

FAQ:

Podľa čoho sa dá skontrolovať výpočet vytriedenia v žiadosti?

Úroveň vytriedenia v žiadosti o poskytnutie príspevku musí byť zhodná s modulom 100556 Miera triedenia komunálneho odpadu v Ročnom výkaze o komunálnom odpade z obce.

Aká úroveň vytriedenia platí pre žiadosti podávané v roku 2024?

Podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. získa obec príspevok, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia 31% a viac z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci.

Ako Environmentálny fond vypočíta príspevok jednotlivým obciam za úroveň vytriedenia?

Príspevok sa vypočíta podľa hmotnosti vytriedených komunálnych odpadov v pomere k počtu oprávnených žiadateľov.

Kedy príde príspevok na účet?

Príspevok bude zasielaný na účet uvedený v žiadosti v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. do 30. júna 2024.

Bude obec oboznámená so schválením príspevku?

Environmentálny fond v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti do 31. júla 2024.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o príspevok za úroveň úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
Čestné vyhlásenie k príspevku za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Kontaktná osoba
Mgr. Simona Mikušová 02/212 909 36 mail: mikusova@envirofond.sk

Pre vyššiu efektivitu momentálne uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom emailu a preto sa prosím v prípade doplňujúcich otázok ozvite na uvedený email.