D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Podpora je zameraná na realizáciu činností zameraných na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente inváznych nepôvodných druhov. Inváznymi nepôvodnými druhmi sú druhy uvedené na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1262 z 25. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie.) a druhy uvedené na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky). Podpora môže byť poskytnutá iba na činnosti, ktoré budú realizované na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času využitia pozemku.

V rámci činnosti D2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

  Aktivity zamerané na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov podľa zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s Nariadením EÚ o prevencii a manažmente inváznych druhov.
Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D2:
 • Aktivity v rámci činnosti D2 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a budú realizované na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času využitia pozemku.
 • Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením EÚ o prevencii a manažmente inváznych druhov.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 32
D3 - Realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podpora je zameraná na realizáciu aktivít zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

V rámci činnosti D3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Aktivity zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D3:

 • Aktivity v rámci činnosti D3 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a program starostlivosti sa týka územia, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo územia, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu územia alebo 20 % z celkového času využitia územia.
 • Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 11
D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu formou zlepšenia životných podmienok chránených druhov a ich biotopov „in-situ“, ako aj formou záchrany „ex-situ“ a formou realizácie manažmentových opatrení pre údržbu, ochranu, resp. obnovu chránených biotopov.

Podpora je zameraná na zabezpečenie podmienok výskytu (inštalácia búdok, hniezd a pod.) pre chránené živočíchy vyskytujúce sa na území obce, resp. mesta na fasádach verejných budov, tam kde sa preukáže ich výskyt pred zateplením, ako aj  zabezpečenie a inštalácia hniezdnych búdok a hniezd pre chránené živočíchy aj mimo územia obcí, resp. miest.

Podpora je tiež zameraná na dobudovanie a vybavenie chovných a rehabilitačných staníc.

Podpora je zameraná na nákup technického vybavenia potrebného na realizáciu praktických opatrení, monitoring výskytu druhov a biotopov, identifikáciu, monitoring a elimináciu negatívnych faktorov a vplyvov, ktoré pôsobia na chránené druhy a biotopy.

Podpora je zameraná aj na realizáciu aktívneho alebo obnovného manažmentu chránených biotopov (napr. odstraňovanie náletových drevín, dočisťovanie plôch po výrube, kosenie aj s následným odstránením biomasy, pasenie, obnova hydrologického režimu po odbornej expertíze).

 

V rámci činnosti D5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
 2. Obstaranie a inštalácia búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy na území obce, resp. mesta na fasádach verejných budov, tam kde sa preukáže ich výskyt pred zateplením, ako aj zabezpečenie a inštalácia hniezdnych búdok a hniezd pre chránené živočíchy aj mimo územia obcí, resp. miest.
 3. Nákup potrebného vybavenia na realizáciu praktickej starostlivosti, vrátane technického vybavenia (monitorovacie, sledovacie zariadenia, zariadenia na odchyt živočíchov a pod.).
 4. Vybudovanie potrebnej infraštruktúry potrebnej pre realizáciu opatrení, starostlivosť o chránené druhy a biotopy.
 5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D5:

  1. Aktivity v rámci činnosti D5 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter.
  2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 11
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 24
D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne žijúcich druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu ohrozených druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených a chránených druhov mimo ich prirodzeného výskytu (ex-situ), ktoré sú monitorované a riadené prostredníctvom záchranných programov EEP , ESB , ISB , EARAZA , IUCN , alebo sú predmetom iných medzinárodných projektov, z dôvodu ich záchrany pred vyhynutím. Realizované opatrenia musia byť v súlade s platnou stratégiou EAZA , WAZA . Opatrenia musia byť zamerané na zvýšenie príspevku Slovenskej republiky k ochrane biologickej diverzity na celosvetovej úrovni v súlade s Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2022.

V rámci činnosti D6 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh (ESB).
 2. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci medzinárodných plemenných kníh.
 3. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v uvedených v červenej knihe IUCN (RBD) .
 4. Chov ohrozených druhov živočíchov zaradených do príloh A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení.
 5. Prieskum, výskum a realizácia in-situ projektov zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody, ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA, EARAZA, WAZA, IUCN.
 6. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA ex Situ programov (EEP).
 7. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci svetových plemenných kníh (ISB).
 8. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska.
 9. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D6:

 1. Aktivity v rámci činnosti D6 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov, resp. účastníkov bude pokrývať len zlomok skutočných nákladov.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 44 a i.).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 64
D7 - Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým

Podpora je zameraná na nákup a budovanie kontajnerových stojísk na komunálny odpad odolných proti medveďom hnedým v obciach resp. mestách, na nákup špeciálnych uzamykateľných kontajnerov alebo nákup kontajnerov, ktoré musia byť vhodne zabezpečené alebo nákup elektrických ohradníkov alebo iných foriem ohradenia alebo konštrukcií na zabezpečenie neprístupnosti existujúcich kontajnerov. Všetky kontajnery (kontajnerové stojiská), ktoré sú predmetom podpory musia byť umiestnené na verejnom priestranstve, musia byť verejne dostupné a musia byť vo vlastníctve žiadateľa. Tieto kontajnery môžu byť opatrené aj elektrickými ohradníkmi.

Podpora je zameraná na aktivity súvisiace so zabezpečením kontajnerových stojísk a samostatne stojacich zberných nádob na komunálny a triedený odpad pred prístupom jedincov medveďa hnedého. Podporené budú projekty realizované v územiach a ich častiach, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (podľa prílohy č. 19 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov) a to v zastavanom území (intravilánoch) a mimo zastavaného územia (extravilánoch) všetkých dotknutých obcí, resp. miest. O podporu sa môže uchádzať aj oprávnený žiadateľ, ktorý sa nachádza v oblastiach v areáli rozšírenia medveďa hnedého za podmienky, že má kontajnery umiestnené na verejnom priestranstve alebo sú verejne dostupné.

Špeciálne zberné nádoby (kontajnery) – uzamykateľné, resp. zabezpečené kontajnery proti vyberaniu komunálneho odpadu medveďom hnedým patria medzi preventívne opatrenia na elimináciu škôd spôsobených týmto druhom. Rovnako sú preventívnym opatrením pred stretmi človeka so synantropnými jedincami medveďa. Sú v súlade s programom starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku ( https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/druhova-ochrana/programy-starostlivosti/ ).
Odporúčané spôsoby zabezpečenia kontajnerov a odpadu sú dostupné na http://zasahovytim.sopsr.sk.

V rámci činnosti D7 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia elektrických ohradníkov na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého.
 • Rekonštrukcia už existujúcich kontajnerových stojísk, konštrukcií a modifikácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú predmetnú funkciu (zabránenie prístupu medveďa hnedého k odpadu).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D7:

 1. Aktivity v rámci činnosti D7 budú realizované vo verejnom záujme a nebudú podliehať pravidlám štátnej pomoci, nakoľko žiadateľovi ako držiteľovi odpadu vzniká odpad (a tým aj povinnosť ho zabezpečiť pred prístupom medveďa hnedého) v súvislosti s vykonávaním nehospodárskej činnosti.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).
 3. Výskyt medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu a vhodnosť návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk voči zabráneniu prístupu medveďa hnedého do nich musí byť potvrdený Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, na formulári „Potvrdenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky o výskyte medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu a potvrdenie o vhodnosti návrhu technického riešenia zabezpečenia odpadu (kontajnerových stojísk, konštrukcií, zberných nádob a elektrických ohradníkov) pred prístupom medveďa hnedého do nich“ (Príloha č. 3).

  V súvislosti s podmienkou oprávnenosti aktivity, uvedenou v bode 3., odporúčame žiadateľom oprávnenosť miesta realizácie a predovšetkým vhodnosť návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk vopred odkonzultovať so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o vydanie potvrdenia v uvádzaných skutočnostiach. Kontakty na Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR budú zverejnené na webovom sídle  http://www.envirofond.sk

  .

 

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 66