Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)

Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.

Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, rozpočtová a príspevková organizácia (okrem právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR), občianske združenie, záujmové združenie  právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Činnosť D3: Realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Činnosť D7: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým

V rámci činnosti D2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Aktivity zamerané na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov podľa zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s Nariadením EÚ o prevencii a manažmente inváznych druhov.
 • Nákup technického vybavenia na realizáciu aktivít uvedených v bode 1. tejto časti týkajúcich sa odstraňovania inváznych nepôvodných druhov podľa stanovených spôsobov odstraňovania v zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov (kosa, kosačka, krovinorez, mulčovač, herbicídy vrátane aplikátorov, pasce, a pod.).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V rámci činnosti D3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Aktivity zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

V rámci činnosti D5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ako aj degradovaných ekosystémov, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
 • Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany chránených druhov, biotopov, anorganických javov alebo jaskýň.
 • Obstaranie a inštalácia búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy na území obce, resp. mesta na fasádach verejných budov, tam kde sa preukáže ich výskyt pred zateplením, ako aj zabezpečenie a inštalácia hniezdnych búdok a hniezd pre chránené živočíchy aj mimo územia obcí, resp. miest.
 • Nákup potrebného vybavenia na realizáciu praktickej starostlivosti, vrátane technického vybavenia (monitorovacie, sledovacie zariadenia, zariadenia na odchyt živočíchov, materiál a náradie na zabezpečenie starostlivosti o biotopy, a pod.).
 • Vybudovanie infraštruktúry potrebnej pre realizáciu opatrení, starostlivosť o chránené druhy a biotopy.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V rámci činnosti D6 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh (ESB), medzinárodných plemenných kníh (ISB) a iných plemenných kníh.
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny uvedených v červenej knihe IUCN (RDB).
 • Chov ohrozených druhov živočíchov zaradených do príloh A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení.
 • Prieskum, výskum a realizácia „in-situ“ projektov zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody, ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA, EARAZA, WAZA, IUCN.
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA „ex-situ“ programov (EEP).
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V rámci činnosti D7 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia elektrických ohradníkov na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého.
 • Rekonštrukcia už existujúcich kontajnerových stojísk, konštrukcií a modifikácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú predmetnú funkciu (zabránenie prístupu medveďa hnedého k odpadu).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít

 

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kontakty

 • 02/212 909 17
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 28
 • 02/212 909 23
I. Rozšírenie špecifikácie pre oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.

Oprávnený žiadateľ: právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Činnosť D8: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov a ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Činnosť D9: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad

V rámci činnosti D8 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Realizácia opatrení zameraných na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov podľa zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s Nariadením EÚ o prevencii a manažmente inváznych druhov.
 • Realizácia opatrení zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
 • Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ako aj degradovaných ekosystémov, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
 • Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany chránených druhov, biotopov, anorganických javov alebo jaskýň.
 • Obstaranie a inštalácia búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy na území obce, resp. mesta na fasádach verejných budov, tam kde sa preukáže ich výskyt pred zateplením, ako aj zabezpečenie a inštalácia hniezdnych búdok a hniezd pre chránené živočíchy aj mimo územia obcí, resp. miest.
 • Obstaranie/nákup tovarov, technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia potrebného pre realizáciu praktickej starostlivosti a uvedených opatrení.
 • Vybudovanie infraštruktúry potrebnej pre realizáciu opatrení, starostlivosť o chránené druhy a biotopy.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V rámci činnosti D9 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh (ESB), medzinárodných plemenných kníh (ISB) a iných plemenných kníh.
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny uvedených v červenej knihe IUCN (RDB).
 • Chov ohrozených druhov živočíchov zaradených do príloh A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení.
 • Prieskum, výskum a realizácia „in-situ“ projektov zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody, ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA, EARAZA, WAZA, IUCN.
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA „ex-situ“ programov (EEP).
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska.

Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kontakty

 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 58
 • 02/212 909 17
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 26