Žiadosti

D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Podpora je zameraná na realizáciu činností zameraných na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s čl. 20 nariadenia 1143/2014 o prevencii a manažmente inváznych nepôvodných druhov. Inváznymi nepôvodnými druhmi sú druhy uvedené na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v aktuálnom znení) a druhy uvedené na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky). Podpora môže byť poskytnutá iba na činnosti, ktoré budú realizované na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času využitia pozemku.

V rámci činnosti D2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Činnosti zamerané na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a obnovu ekosystémov poškodených nepôvodnými druhmi v súlade s čl. 20 nariadenia 1143/2014 o prevencii a manažmente inváznych nepôvodných druhov.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D2:

 • Aktivity v rámci činnosti D2 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a budú realizované na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času využitia pozemku.
 • Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1143/2014 o prevencii a manažmente inváznych nepôvodných druhov.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Mgr. Flamíková Ľubica 02/212 909 20 Flamikova@envirofond.sk
Ing. Horňák Marek PhD. 02/212 909 22 Hornak@envirofond.sk
Ing. Suchá Dagmara 02/212 909 32 Sucha@envirofond.sk
Mgr. Sánka Gabriel 02/212 909 38 Sanka@envirofond.sk
Ing. Solárová Jaroslava 02/212 909 23 Solarova@envirofond.sk
Ing. Spinčiak Jozef 02/212 909 24 Spinciak@envirofond.sk
Ing. Vlková Alena 02/212 909 26 Vlkova@envirofond.sk
Mgr. Žáková Jana 02/212 909 66 Zakova@envirofond.sk
Mgr. Bujalková Magdaléna 02/212 909 11 Bujalkova@envirofond.sk
Ing. Beníková Ivica 02/212 909 53 Benikova@envirofond.sk
D3 - Realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podpora je zameraná na realizáciu aktivít zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

V rámci činnosti D3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Realizácia aktivít zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D3:

 • Aktivity v rámci činnosti D3 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a program starostlivosti sa týka územia, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť alebo územia, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu územia alebo 20 % z celkového času využitia územia.
 • Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Mgr. Flamíková Ľubica 02/212 909 20 Flamikova@envirofond.sk
Ing. Horňák Marek PhD. 02/212 909 22 Hornak@envirofond.sk
Ing. Suchá Dagmara 02/212 909 32 Sucha@envirofond.sk
Mgr. Sánka Gabriel 02/212 909 38 Sanka@envirofond.sk
Ing. Solárová Jaroslava 02/212 909 23 Solarova@envirofond.sk
Ing. Spinčiak Jozef 02/212 909 24 Spinciak@envirofond.sk
Ing. Vlková Alena 02/212 909 26 Vlkova@envirofond.sk
Mgr. Žáková Jana 02/212 909 66 Zakova@envirofond.sk
Mgr. Bujalková Magdaléna 02/212 909 11 Bujalkova@envirofond.sk
Ing. Beníková Ivica 02/212 909 53 Benikova@envirofond.sk
D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu formou zlepšenia ich pobytových podmienok a ich biotopov „in-situ“, ako aj formou záchrany „ex-situ“.
Podpora je zameraná na zabezpečenie hniezdnych búdok pre synantropné druhy chránených živočíchov hniezdiace alebo vyskytujúce sa na budovách (napr. dážďovník tmavý, belorítka obyčajná, dážďovníky a netopiere) na území mesta alebo obce na fasády verejných budov tam kde sa preukáže ich hniezdenie pred zateplením.
Podpora je tiež zameraná na dobudovanie a vybavenie chovných a rehabilitačných staníc.
Podpora je zameraná na nákup technického vybavenia potrebného na realizáciu praktických opatrení, monitoring výskytu druhov, identifikáciu, monitoring a elimináciu negatívnych faktorov a vplyvov, ktoré pôsobia na chránené druhy rastlín a živočíchov.
Aktivity sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.

V rámci činnosti D5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

  1. Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
  2. Obstaranie a inštalácia hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere, prípadne umelých hniezd pre iné druhy vtákov (napr. belorítka) na území mesta alebo obce na fasády verejných budov, tam kde sa preukáže ich hniezdenie pred zateplením
  3. Nákup potrebného vybavenia na realizáciu praktickej starostlivosti, vrátane technického vybavenia (monitorovacie, sledovacie zariadenia, zariadenia na odchyt živočíchov, motorové vozidlá, a pod.).
  4. Vybudovanie potrebnej infraštruktúry potrebnej pre realizáciu opatrení, starostlivosť o chránené druhy.
  5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D5:
  1. Aktivity v rámci činnosti D5 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a v rámci aktivity č. 1, prípadne jej kombinácie, peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov, resp. účastníkov bude pokrývať len zlomok skutočných nákladov.
  2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne žijúcich druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu ohrozených druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených a chránených druhov mimo ich prirodzeného výskytu (ex-situ), ktoré sú monitorované a riadené prostredníctvom záchranných programov EEP , ESB , ISB , EARAZA , IUCN , alebo sú predmetom iných medzinárodných projektov, z dôvodu ich záchrany pred vyhynutím. Realizované opatrenia musia byť v súlade s platnou stratégiou EAZA , WAZA . Opatrenia musia byť zamerané na zvýšenie príspevku Slovenskej republiky k ochrane biologickej diverzity na celosvetovej úrovni v súlade s Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2022.

V rámci činnosti D6 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh (ESB6).
 2. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci medzinárodných plemenných kníh.
 3. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v uvedených v červenej knihe IUCN (RBD) .
 4. Chov ohrozených druhov živočíchov zaradených do príloh A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení.
 5. Prieskum a výskum zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody, ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA10, EARAZA8, WAZA11, IUCN9.
 6. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA16 ex Situ programov (EEP5).6. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA16 ex Situ programov (EEP5).
 7. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci svetových plemenných kníh (ISB7).
 8. Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D6:

 1. Aktivity v rámci činnosti D6 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter a peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov, resp. účastníkov bude pokrývať len zlomok skutočných nákladov.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Mgr. Flamíková Ľubica 02/212 909 20 Flamikova@envirofond.sk
Ing. Horňák Marek PhD. 02/212 909 22 Hornak@envirofond.sk
Ing. Suchá Dagmara 02/212 909 32 Sucha@envirofond.sk
Mgr. Sánka Gabriel 02/212 909 38 Sanka@envirofond.sk
Ing. Solárová Jaroslava 02/212 909 23 Solarova@envirofond.sk
Ing. Spinčiak Jozef 02/212 909 24 Spinciak@envirofond.sk
Ing. Vlková Alena 02/212 909 26 Vlkova@envirofond.sk
Mgr. Žáková Jana 02/212 909 66 Zakova@envirofond.sk
Mgr. Bujalková Magdaléna 02/212 909 11 Bujalkova@envirofond.sk
Ing. Beníková Ivica 02/212 909 53 Benikova@envirofond.sk
D7 - Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým

Podpora je zameraná na nákup špeciálnych uzamykateľných kontajnerov alebo nákupu kontajnerov, ktoré musia byť ohradené alebo nákupu elektrických ohradníkov alebo iných foriem ohradenia alebo konštrukcií na zabezpečenie neprístupnosti existujúcich kontajnerov. Všetky kontajnery, ktoré sú predmetom podpory musia byť umiestnené na verejnom priestranstve alebo musia byť verejne dostupné. Tieto kontajnery môžu byť opatrené aj elektrickými ohradníkmi. Nákup kontajnerových stojísk umiestnených na verejnom priestranstve na komunálny odpad odolných proti medveďom hnedým v obciach resp. mestách.
Podpora je zameraná na aktivity súvisiace so zabezpečením kontajnerových stojísk a samostatne stojacich zberných nádob na komunálny a triedený odpad pred prístupom jedincov medveďa hnedého. Podporené budú predovšetkým projekty realizované v územiach a ich častiach, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (v zmysle Prílohy č. 19 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov) a to v intravilánoch zastavanom území a mimo zastavaného územia extravilánoch všetkých dotknutých miest a obcí. O podporu sa môže uchádzať aj žiadateľ, ktorý sa nachádza v oblastiach v areáli rozšírenia medveďa hnedého.
Špeciálne zberné nádoby (kontajnery) – uzamykateľné, resp. zabezpečené kontajnery proti vyberaniu komunálneho odpadu medveďom hnedým patria medzi preventívne opatrenia na elimináciu škôd spôsobených týmto druhom. Rovnako sú preventívnym opatrením pred stretmi človeka so synantropnými jedincami medveďa. Sú v súlade s programom starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku ( https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/druhova-ochrana/programy-starostlivosti/ ).
Odporúčané spôsoby zabezpečenia kontajnerov a odpadu sú dostupné na http://zasahovytim.sopsr.sk.

V rámci činnosti D7 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Rekonštrukcia už existujúcich kontajnerových stojísk, konštrukcií a modifikácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú predmetnú funkciu (zabránenie prístupu medveďa hnedého k odpadu).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť D7:

 1. Aktivity v rámci činnosti D7 budú realizované vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky charakter.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).
 3. Výskyt medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu musí byť potvrdený územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
 4. Vhodnosť návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk voči zabráneniu prístupu medveďa hnedého do nich musí byť potvrdený územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

V súvislosti s podmienkami oprávnenosti aktivít uvedenými v bodoch 3. a 4. odporúčame žiadateľom oprávnenosť miesta realizácie a predovšetkým vhodnosť návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk vopred odkonzultovať s územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o vydanie potvrdenia v uvádzaných skutočnostiach. Kontaktné údaje na príslušné organizačné útvary Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sú uvedené v Príručke pre žiadateľa.

V opačnom prípade nie sú subjekty, uvedené v časti 3. Oprávnení žiadatelia, oprávnené žiadať o dotáciu v rámci činnosti D7.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Mgr. Flamíková Ľubica 02/212 909 20 Flamikova@envirofond.sk
Ing. Horňák Marek PhD. 02/212 909 22 Hornak@envirofond.sk
Ing. Suchá Dagmara 02/212 909 32 Sucha@envirofond.sk
Mgr. Sánka Gabriel 02/212 909 38 Sanka@envirofond.sk
Ing. Solárová Jaroslava 02/212 909 23 Solarova@envirofond.sk
Ing. Spinčiak Jozef 02/212 909 24 Spinciak@envirofond.sk
Ing. Vlková Alena 02/212 909 26 Vlkova@envirofond.sk
Mgr. Žáková Jana 02/212 909 66 Zakova@envirofond.sk
Mgr. Bujalková Magdaléna 02/212 909 11 Bujalkova@envirofond.sk
Ing. Beníková Ivica 02/212 909 53 Benikova@envirofond.sk