Sprístupňovanie informácií Environmentálnym fondom sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať Environmentálny fond o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie informácií sa podáva:

 • telefonicky v jednoduchých prípadoch: na číslo  02/212 909 51 v pracovných dňoch od 08.30 do 15:00, v piatok do 14:00
 • osobne: v sídle Environmentálneho fondu, 2. poschodie, miestnosť: podateľňa v pracovných dňoch od 08.30 do 15:00, v piatok do 14:00
 • poštou na korešpodenčnú adresu:
  Environmentálny fond,
    P.O. Box 14
  827 14 Bratislava 212
 • e-mailom na adresu: info@envirofond.sk

Adresa je vyhradená na zasielanie žiadostí o poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Elektronicky do schránky Environmentálneho  fondu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

 1. Komu je žiadosť určená (Environmentálny fond)
 2. Kto žiadosť podáva:
  1. fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
  2. právnické osoby uvádzajú: názov, IČO a sídlo spoločnosti
 3. Ktorých informácií sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosti o poskytnutie informácií
 4. Spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, faxom, e-mailom)

Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií:

  1.  SADZOBNÍK úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
a)0,03 €za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,04 €za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,06 €za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,08 €za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
b)0,49 €za jeden kus DVD ROM
0,39 €za jeden kus CD ROM
c)0,06 €obálka formát A6
0,09 €obálka formát A5
0,16 €obálka formát A4
d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 1. Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 2. Spôsob úhrady platieb za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií:
  • bezhotovostným prevodom na účet fondu
  • poštovou poukážkou
  • vkladom do pokladne fondu

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky :

Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje Environmentálny fond

bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Environmentálny fond môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť, najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Environmentálny fond nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak príslušný útvar Environmentálneho fondu nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. (Ak nevydá a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal tzv. “fiktívne rozhodnutie”, ktorým odmietol poskytnúť informáciu).

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 05 Bratislava