Protikorupčná linka
Protikorupčná linka na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Environmentálneho fondu  stiahnuť
Protikorupčná politika Environmentálneho fondu
Protikorupčná politika Environmentálneho fondu (ďalej len „protikorupčná politika“) je základným dokumentom, ktorého účelom je posilnenie protikorupčnej prevencie, minimalizovanie priestoru na korupciu a vzniku korupčných rizík, poskytuje rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. Protikorupčná politika je vypracovaná v súlade a v nadväznosti na:

  • Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019-2023,
  • STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii,
  • Protikorupčný program Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
  • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024.

Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov fondu a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.
Protikorupčný program Environmentálneho fondu
Protikorupčný program Environmentálneho fondu pre rok 2019 stiahnuť
Protikorupčný program Environmentálneho fondu pre rok 2021 stiahnuť
Protikorupčný program Environmentálneho fondu pre rok 2022 stiahnuť
Hodnotiaca správa o plnení protikorupčného programu Environmentálneho fondu za rok 2019 stiahnuť
Hodnotiaca správa o plnení protikorupčného programu Environmentálneho fondu za rok 2020 stiahnuť
Hodnotiaca správa o plnení protikorupčného programu Environmentálneho fondu za rok 2021 stiahnuť