Protikorupčná linka
Protikorupčná politika Environmentálneho fondu
Protikorupčná politika Environmentálneho fondu (ďalej len „protikorupčná politika“) je základným dokumentom, ktorého účelom je posilnenie protikorupčnej prevencie, minimalizovanie priestoru na korupciu a vzniku korupčných rizík, poskytuje rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. Protikorupčná politika je vypracovaná v súlade a v nadväznosti na:

  • Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019-2023,
  • STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii,
  • Protikorupčný program Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
  • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024.

Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov fondu a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.
Protikorupčný program Environmentálneho fondu