Zverejnili sme príručku pre žiadateľa – Modernizačný fond

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť? Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podporyStručný popis procesu administrácie žiadostiPostup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systémPopis povinných príloh k žiadosti Príručku pre žiadateľa môžete nájsť tu.

Čítať viac

Predĺženie termínu na podanie žiadosti v rámci Programu ochrany prírody 2022

Environmentálny fond usmernením predlžuje termín na podanie žiadosti pre Program ochrany prírody do 15. 08. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fond na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti vyhlasuje VÝZVU MoF – 1/ 2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Účelom schémy pomoci je podpora investícií najmä do (i)               zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla...

Čítať viac

Zverejnený zoznam projektov podporených formou úverov

Dňa 26.7.2022 Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle zoznam projektov podporených formou úverov. Zoznam je možné stiahnuť tu

Čítať viac

Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a rozhodnutia žiadateľom v oblasti: A,B,C  na rok 2022

Vážení žiadatelia, dňa 22.7.2022 Environmentálny fond odoslal poštou Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a rozhodnutia žiadateľom v oblasti: A,B,C  na rok 2022. Rozhodnuté žiadosti si môžete pozrieť TU. Nerozhodnuté žiadosti si môžete pozrieť TU. Vyradené žiadosti si môžete pozrieť TU.

Čítať viac

Prihlasovacie formuláre na oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7 na rok 2022 – OTVORENÉ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE na našej webovej stránke V menu Dotácie/Ochrana prírody/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/. Formulár žiadosti je možné vyplniť do 16. 08. 2022 vrátane.

Čítať viac

Prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E). Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti. Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Nové rozdelenie činností v rámci oblasti E: E1 budovanie priestorových kapacít. E2 realizácia výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít. Noví oprávnení žiadatelia sú: záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce,školy. Nové v podmienkach: Povinnosť...

Čítať viac

Špecifikácia Ochrana prírody – čo je nové v špecifikácii pre oblasť D

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien a úprav pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D). Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností. Oprávnení žiadatelia sú: rozpočtová organizácia, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce – nové!, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Žiadateľ môže podať v rámci každej činnosti len jednu...

Čítať viac

Usmernenie L8

Environmentálny fond eviduje aj otázky v súvislosti s vyžadovaním právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti pre hlavné aktivity v činnosti L8. Nakoľko Environmentálny fond chce byť ústretový k žiadateľom, rozhodol sa vydať Usmernenie k špecifikácii činností podpory na rok 2022 pre oblasť L, ktorým predlžuje termín na podanie žiadostido 27. 07. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu. Environmentálny fond upozorňuje žiadateľov, aby projekty spĺňali technické požiadavky a štandardy zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto jednou z povinných príloh zostáva právoplatné stavebné...

Čítať viac

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2022

Vážení žiadatelia, zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov. Za každé bodové kritérium je možné získať maximálne 5 bodov. Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom: Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmiOtvorte záložku „Hodnotenie“V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Čítať viac