Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť? Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä: Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém Popis povinných príloh k žiadosti     Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj...

Čítať viac

Nové inštruktážne video Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu?

Pre žiadateľov prinášame nový videomanuál ako pomôcku na sprehľadnenie prvotného procesu vyplnenia žiadosti o podporu. Videomanuál Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu formou dotácie je sprievodcom a ukážkou všetkých potrebných krokov pre úspešné vyplnenie a registráciu. Inštruktážne video sa nachádza v menu Dotácie priamo na stránke pod názvom ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE ŽIADOSTI – NÁVOD. Video si môžete stiahnuť aj po kliknutí na tento link

Čítať viac

Program ochrany prírody na rok 2022 spustený!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP). Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu a neziskovú organizáciu; maximálna výška dotácie je 10 000 EUR pre Mikroregionálne združenie  obcí a občianske združenie – Miestna akčná skupina (MAS).   Termín na podanie žiadostí je do 25. júla 2022. Pre všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie a pre informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Uvedený dokument...

Čítať viac

Zverejňujeme špecifikáciu pre Program obnovy dediny (POD) na rok 2022.

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny (POD). Maximálna výška dotácie je 6 000 EUR pre obec bez štatútu mesta; Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie  obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.   Termín na podanie žiadostí je do 21. júla 2022. Všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie, a informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Slovenskú agentúru životného...

Čítať viac

WEBINÁR pre oblasť činnosti L8 – Zatepľovanie  sa bude konať 23.mája!

Environmentálny fond pripravuje informačný webinár pre žiadateľov pre oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov L8 na rok 2022. Počas webináru si prejdeme špecifikáciu činností a k danej výzve si  povieme aj najčastejšie formálne chyby z minulých rokov  a ako ich eliminovať pri nových žiadostiach o dotáciu. Tešíme sa na Vašu účasť. Bližšie informácie o webinári sú dostupné tu

Čítať viac

Prihlasovací formulár na oblasť činnosti Zatepľovanie -L8 na rok 2022 otvorený!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci výzvy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  na našej webovej stráne V menu Dotácie/Zatepľovanie/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vyplniť do 6. júla 2022 vrátane.

Čítať viac

Výzva Zatepľovanie – Čo je nové v špecifikácii pre oblasť L

Vážení žiadatelia, prinášame  stručný prehľad zmien a úprav pre  Špecifikáciu činností na rok 2022 pre oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Podpora formou dotácie. •             Lehota na podanie žiadosti  – v zmysle novely zákona o Environmentálnom fonde je  minimálne 2  kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností. •             Oprávnení žiadatelia sú:                 obec                 samosprávny kraj                 príspevková, alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre tútu činnosť                 príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym...

Čítať viac

Zoznam vyradených žiadostí o dotáciu pre oblasti Ochrana ovzdušia, Voda a Odpady na rok 2022

Zverejnili sme Zoznam žiadostí v rámci oblastí  Ovzdušie(A), Voda(B)  a Odpady (C) na rok 2022, ktoré neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly. Žiadatelia, ktorí podali v rámci jednotlivých oblastí žiadosti o dotáciu a nenachádzajú sa v zozname vyradených žiadostí, je to z dôvodu, že v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia. Zoznam je k dispozícii v Menu →Dotácie→ Prehľady. Na stiahnutie aj po kliknutí na tento odkaz

Čítať viac

Výzva Zatepľovanie spustená!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadostí je do 6. júla 2022 vrátane. Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených nákladov projektu) Špecifikáciu činností nájdete tu a povinné prílohy tu Potrebujete poradiť ? Neváhajte nás kontaktovať. Pre oblasť L – Zatepľovanie kontaktuje priamo našich projektových manažérov – kontakty sú uvedené na...

Čítať viac

Zverejňujeme špecifikáciu činností na oblasť – Zelený vzdelávací fond

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zelený vzdelávací fond (ZVF). Termín na podanie žiadostí je do 07. júla 2022. Výška maximálnej žiadanej dotácie je 5 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP. Všetky potrebné informácie nájdete tu

Čítať viac