Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Výzva K-1/2022

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. 03. 2023 upravuje dokument Výzva K-1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond

Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. marca 2023 upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond. Usmernenie nájdete po kliknutí tu

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Príručky pre žiadateľov k Výzve MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením zo dňa 15. marca 2023 upravuje dokument  Príručky pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu k Výzve MoF-1/2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením zo dňa 14. marca 2023 upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Environmentálny fond by chcel prizvať odborníkov z praxe a akademickej obce, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, kvalitnom živote občanov a v neposlednom rade na spravodlivom a objektívnom prisudzovaní dotačnej podpory. Výzva pre externých odborných hodnotiteľov pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Oprávnená osoba, ako: autorizovaný stavebný inžinier, autorizovaný architekt, osoba s príslušným odborným vzdelaním. Viac informácií: https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych…/

Čítať viac

Aktualizácia príručky pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejnil príručku pre príjemcu – Modernizačný fond.

Prílohy (Formuláre) uvedené v príručke pre príjemcu bude Environmentálny fond zverejňovať priebežne. Environmentálny fond v priebehu mesiaca apríl 2023 uskutoční školenie pre úspešných príjemcov dotácie z prvého kola Výzvy MoF – 1/2022. O  termíne školenia budú úspešní príjemcovia vopred informovaní. Príručku pre príjemcu môžete nájsť tu.  

Čítať viac

EF usmernením upravuje úverovú špecifikáciu

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie Environmentálneho fondu k aktualizácii Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. Usmernenie a upravenú špecifikáciu nájdete tu.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť F

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  Termín na podanie žiadostí je do 2. mája 2023. Formulár žiadosti spolu s Príručkou pre žiadateľa zverejníme do 6.marca 2023.

Čítať viac

Informácia pre žiadateľov o príspevok za úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Vážení žiadatelia, oznamujeme Vám, že Environmentálny fond má na svojom webovom sídle zverejnené informácie ako získať príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“). Ďalšie informácie a dokumenty na stiahnutie sú uvedené tu. Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. sú žiadatelia oprávnení podať do 31.3.2023. Podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. získa obec príspevok, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku...

Čítať viac