Zverejňujeme výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B). Termín na podanie žiadostí je do 13. novembra 2023. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu. Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete tu. Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.

Čítať viac

Zverejňujeme špecifikáciu v oblasti: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VôD (B) na rok 2024

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B). Termín na podanie žiadostí je do 11. decembra 2023. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.   Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete tu. Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.

Čítať viac

Zverejňujeme špecifikáciu pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L) na rok 2024

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L). Termín na podanie žiadostí je do 11. decembra 2023. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.

Čítať viac

Školenie pre Žiadateľov – Výzva MoF – 1/2022 (4. kolo)

Vážení Žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár: Školenie pre Žiadateľov – Výzva MoF – 1/2022 (4.kolo) JE POTREBNÉ, aby ste sa prihlásili prostredníctvom tohto formulára: Registračný formulár – Webinár MoF Pripojiť sa môžete v deň konania 18.10.2023 od 9:15 – 11:30 hod.: TU Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Čítať viac

Vyhodnotenie žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch – BRKO z kuchyne

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok je uvedený TU Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky je uvedený TU Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko je uvedená TU V zmysle...

Čítať viac

Oprava dokumentu „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie)

Vážení žiadatelia, Zverejňujeme opravený dokument „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie) – oprava 17. 08. 2023“, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 159/2023 vydanom dňa 18. 08. 2023 pod evidenčným číslom G000019. Uvedený dokument nájdete na: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/08/Schema_SP_kompenzacie_nepriamych_nakladov_oprava_17082023.pdf

Čítať viac

Stále hľadáme ďalších expertov na hodnotenie vo všetkých oblastiach podpory.

Ste odborníkom, ktorý vie objektívne posúdiť relevantnosť projektov, ktorým má byť poskytnutá dotácia?   Zapojte sa do nášho procesu hodnotenia. Prihláste sa do našej databázy   – EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV –   Výzva pre  externých odborných hodnotiteľov Modernizačný fond – https://envirofond.sk/vyzva-mof/ Výzva pre externých odborných hodnotiteľov Kompenzácie – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov-kompenzacie/ Výzva pre externých odborných hodnotiteľov – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov/   Táto činnosť je aj zaujímavo finančne ohodnotená, až do výšky 600 eur za projekt.   Aktuálne hľadáme...

Čítať viac

Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie)

Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie) Environmentálny fond zverejňuje Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie) pre hodnotenie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (žiadosti o kompenzáciu). Žiadosti o zaradenie na pozíciu externého odborného hodnotiteľa je možné podávať cez web:...

Čítať viac

Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,

prosíme Vás, aby ste si pred odoslaním a vytlačením  formulára žiadosti skontrolovali formulár v častiach kde uvádzate číselné údaje  (napr. v časti 4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu a Celkové náklady projektu).

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 15.08.2023 („Mimoriadna podpora“)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 15.08.2023 upravuje  dokument: Špecifikácia činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou formou poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2023 (Mimoriadna podpora). Usmernenie nájdete TU.

Čítať viac