Environmentálny fond získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu,  slávnostne prevzal dňa 7.decembra 2022, z rúk podpredsedu Ing. Tomáša Petráka PhD. z úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako aj za účasti riaditeľky odboru kvality JUDr. Mgr. Anny Budiakovej PhD., medzinárodne uznávaný titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ . Environmentálny fond sa zapojil do národného projektu „Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy“,  ktorého  garantom je ÚNMS SR. &Vďaka tomu Environmentálny fond úspešne implementoval model CAF ( Commmon Assessment Framework- Spoločný rámec hodnotenia)....

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022. Zmenou bola aktualizovaná  „záložka – Rozpočet a záložka – Inštrukcie“. Nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Čítať viac

Environmentálny fond odoslal oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022

Vážení žiadatelia, aktuálne sme poštou odoslali oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022. Zoznamy nájdete tu: https://envirofond.sk/dotacie/

Čítať viac

Súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Environmentálny fond vyhlasuje súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým. Vo finále budeme vyhlasovať tri najlepšie miesta. Každá škola dostane od Environmentálneho fondu exkurziu pre triedu v rámci environmentálnej výchovy. ČÍTAŤ VIAC

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Dokument bol upravený a doplnený o zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou lesov na lesy osobitného určenia.

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Zmenou bol upravený obsah dokumentu.

Čítať viac

Prihlasovací formulár na oblasť Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – F na rok 2022 otvorený!

Oznamujeme Vám, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  F  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vypĺňať do 30. novembra 2022 vrátane.

Čítať viac