Category: Aktuality

Vyhodnotenie žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch – BRKO z kuchyne

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z (ďalej len „zákon o poplatkoch“).

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok je uvedený TU

Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky je uvedený TU

Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko je uvedená TU

V zmysle § 8 ods. 5 zákona o poplatkoch Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Read More

Oprava dokumentu „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie)

Vážení žiadatelia,

Zverejňujeme opravený dokument „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie) – oprava 17. 08. 2023“, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 159/2023 vydanom dňa 18. 08. 2023 pod evidenčným číslom G000019. Uvedený dokument nájdete na: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/08/Schema_SP_kompenzacie_nepriamych_nakladov_oprava_17082023.pdf

Read More

Stále hľadáme ďalších expertov na hodnotenie vo všetkých oblastiach podpory.

Ste odborníkom, ktorý vie objektívne posúdiť relevantnosť projektov, ktorým má byť poskytnutá dotácia?

 

Zapojte sa do nášho procesu hodnotenia.

Prihláste sa do našej databázy

 

EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

 

Výzva pre  externých odborných hodnotiteľov Modernizačný fond – https://envirofond.sk/vyzva-mof/

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov Kompenzácie – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov-kompenzacie/

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov/

 

  • Táto činnosť je aj zaujímavo finančne ohodnotená, až do výšky 600 eur za projekt.

 

Aktuálne hľadáme odborníkov v oblastiach :

  • OCHRANA OVZDUŠIA
  • OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
  • ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA
  • ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
  • MODERNIZAČNÝ FOND
  • KOMPENZÁCIE

Read More

Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie)

Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie)

Environmentálny fond zverejňuje Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie) pre hodnotenie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (žiadosti o kompenzáciu). Žiadosti o zaradenie na pozíciu externého odborného hodnotiteľa je možné podávať cez web: https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov-kompenzacie/

Read More

Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,

prosíme Vás, aby ste si pred odoslaním a vytlačením  formulára žiadosti skontrolovali formulár v častiach kde uvádzate číselné údaje  (napr. v časti 4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu a Celkové náklady projektu).

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 15.08.2023 („Mimoriadna podpora“)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 15.08.2023 upravuje  dokument: Špecifikácia činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou formou poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2023 (Mimoriadna podpora).

Usmernenie nájdete TU.

Read More

Environmentálny fond dnes otvoril 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond dnes otvoril 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu

Read More

Oznam pre žiadateľov oblasť E

Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,

  • prosíme Vás, aby ste pri vypĺňaní formulára žiadosti v časti  4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu, – Dotácia z Environmentálneho fondu, – Vlastné zdroje, – Iné zdroje, atď  vpisovali číselné údaje do stĺpca označeného „Rok 2023“.  
  • pri vkladaní Príloh k žiadosti do formulára žiadosti a pri ich označovaní postupujte v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia obce, mestá samosprávne kraje, NO, OZ atď) alebo podľa  I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia PO v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR).

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k I. Rozšíreniu špecifikácie činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Usmernenie nájdete tu

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k Špecifikácii činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Usmernenie nájdete tu

Read More