Category: Aktuality

Zoznam činností na rok 2025

Zverejnili sme Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2025 a predpokladaný termín zverejnenia:

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2024/04/Zoznam-cinnosti_2025_final.pdf

Read More

Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Ročná / Záverečná MS.

Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Ročná / Záverečná MS.

Príslušný dokument nájdete tu.

Read More

Metodické usmernenie Environmentálneho fondu vo vzťahu k poskytovaniu informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súvislosti s poskytovaním informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odbor kontroly, oddelenie kontroly verejného obstarávania vydáva nasledujúce metodické usmernenie, k dispozícii tu.

Read More

Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2023 (Oblasť A, B, C, D, E, F, L, NP) – aktualizácia č. 1, k dispozícii tu

Read More

Informácia pre žiadateľov o príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Vážení žiadatelia, oznamujeme Vám, že Environmentálny fond má na svojom webovom sídle zverejnené informácie ako získať príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“). Ďalšie informácie a dokumenty na stiahnutie sú uvedené tu.

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. sú žiadatelia oprávnení podať do 31.3.2024.

Podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. získa obec príspevok, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia 31% a viac z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci.

Pre posúdenie Vašej žiadosti je potrebné predložiť žiadosť vrátane všetkých povinných príloh.

Read More

Pozvánka na webinár: Školenie pre Príjemcov – Výzva MoF – 1/2022 (1.kolo a 2.kolo)

Vážení Príjemcovia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár: Školenie pre Príjemcov – Výzva MoF – 1/2022 (1.kolo a 2.kolo)

Pripojiť sa môžete v deň konania 06.02.2024 od 9:30 – 12:00 hod.: TU

Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Read More

Zásobník žiadostí bol uzavretý k 31. 12. 2023

Zásobník podaných žiadostí na rok 2023 bol uzatvorený k 31. 12. 2023.

V prípade, že Vaša žiadosť nebola podporená, neváhajte sa opäť zapojiť do našich výziev.

Harmonogram pripravovaných výziev čoskoro zverejníme na webe Environmentálneho fondu.

Read More

Monitorovacie správy za rok 2023

Prosíme príjemcov dotácie, aby doklady k monitoringu za rok 2023 posielali Environmentálnemu fondu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. do elektronickej schránky EF č. OVM 0007340622,
  2. do poštového priečinku EF, adresa poštového priečinku EF: Environmentálny fond P. O. BOX 14 827 14 Bratislava 212,
  3. osobne počas úradných hodín, t. j. v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:30 h. do 14:00 h.

Adresa sídla EF: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava.

Read More

Zverejnené dokumenty k monitoringu

Environmentálny fond zverejnil všetky dokumenty k monitoringu: envirofond.sk/dokumenty-k-monitoringu/

Tieto dokumenty je potrebné doručiť do 31.1.2024.

Read More

Usmernenie k oblasti Program ochrany prírody (POP) na rok 2023 – zmena oprávneného obdobia

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 30. 11. 2023 upravuje Oprávnené obdobie v dokumente Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Program ochrany prírody (POP). Usmernenie nájdete tu

Read More