Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
 • zateplenie/výmena strechy
 • výmena okien, dverí a sklenených stien
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
 • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
 • výsadba stromov
 • dažďová záhrada
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
 • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
 • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená.

Maximálna výška dotácie pre obce je 400 000 eur na jednu žiadosť.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

Termín na podanie žiadostí je do 2. marca 2023.

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Read More

Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Ochrana a využívanie vôd)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) Oprávnené aktivity:
 • budovanie verejných vodovodov
 • budovanie verejných kanalizácii
 • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
 • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach
Oprávnenými žiadateľmi sú: Obec do 2000 obyvateľov
 • podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa aspoň časťou svojho územia v chránenom území (do ktorého zasahujú územia maximálne štyroch obcí)
 • ktorá sa nenachádza v chránenom území
  Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
 • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov
  Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.   Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk Termín na podanie žiadostí je do 28. februára 2023. Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Read More

Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2023

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Výzva č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) Oprávnené aktivity:
 • budovanie verejných vodovodov
 • budovanie verejných kanalizácii
 • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
 • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach
Oprávnenými žiadateľmi sú: Obec do 2000 obyvateľov  – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)   Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
 • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,
 • ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)
  Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.   Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk Termín na podanie žiadostí je do 6. februára 2023.

Read More

Úverový manuál Environmentálneho fondu

Dňa 03. 01. 2023 bol zverejnený Úverový manuál Environmentálneho fondu. Viac informácií nájdete v sekcii Úvery: https://envirofond.sk/uvery/.

Read More

Súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Environmentálny fond vyhlasuje súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Vo finále budeme vyhlasovať tri najlepšie miesta. Každá škola dostane od Environmentálneho fondu exkurziu pre triedu v rámci environmentálnej výchovy.

ČÍTAŤ VIAC

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Dokument bol upravený a doplnený o zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou lesov na lesy osobitného určenia.

Read More

VÝZVA MoF – 1/ 2022, nový informačný systém pre podávanie žiadostí

Vážení žiadatelia, 

od 30.09.2022  je k dispozícii nový informačný systém pre MoF – GRANT, nakoľko sa dnes spúšťa podávanie žiadostí o podporu formou dotácie – 2. kolo.

 

Portál na podávanie žiadosti GRANT
Portál na podávanie žiadosti – Používateľský manuál

Read More

Pozvánka na webinár pre oblasť Ochrana a využívanie vôd

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Online webinár pre pre oblasť Ochrana a využívanie vôd.

Aktuálna výzva č. B-1/2022 vychádza podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a je určená:

 • Obciam do 2 000 obyvateľov
 • Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce
 • Územie obcí sa musí aspoň čiastočne nachádzať v chránenom území
 • Chránené územie musí zahŕňať aspoň 5 obcí
Kompletné znenie Výzvy č. B - 1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity TU

Téma:

 1. Výzva č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
 2. Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce

Termín a miesto konania:

08. septembra 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

Webinár je bezplatný.

Program druhého webinára 8.9.2022:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Začiatok seminára: úvodné slová a predstavenie prednášajúcich
09:05 – 09:15 Krátka prezentácia výzvy činností podpory formou dotácie pre oblasť B - 1/2022 (Ing. Martin Mikuš, manažér stratégie, Odbor koordinácie a metodiky, Environmentálny fond)
09:15 – 09:25 Prezentácia: Možnosti poskytovania úverov Environmentálneho fondu (Ing. Eduard Demel, vedúci oddelenia podpory úverov, Environmentálny fond)
09:25 – 10:00 Diskusia a zodpovedanie otázok od žiadateľov

Dôležité informácie:

 • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 07. 09. 2022 do 14:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
 • Online webinár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
 • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory/slúchadlá, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie), alebo sa môžete pripojiť cez mobilný telefón.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vašu účasť.

Environmentálny fond

Read More

Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).

 

Téma:

 1. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

 2. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 

Termín a miesto konania:

06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

 

Program:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára
– Bc. Ľubica Bdžochová
09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť E
– Bc. Ľubica Bdžochová
Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť D
– Ing. Mária Kollárová
10:00 – 12:00 Diskusia a konzultácie
   

 

Dôležité informácie:

 • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. 06. 2021 do 15:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
 • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
 • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie).
 • Účasť na seminári je bezplatná.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Environmentálny fond

Read More

Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,


Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.

V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.

Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.

Read More