Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Ochrana a využívanie vôd)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) Oprávnené aktivity:
  • budovanie verejných vodovodov
  • budovanie verejných kanalizácii
  • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
  • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach
Oprávnenými žiadateľmi sú: Obec do 2000 obyvateľov
  • podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa aspoň časťou svojho územia v chránenom území (do ktorého zasahujú územia maximálne štyroch obcí)
  • ktorá sa nenachádza v chránenom území
  Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
  • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov
  Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.   Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk Termín na podanie žiadostí je do 28. februára 2023. Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.