Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 (Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
 • zateplenie/výmena strechy
 • výmena okien, dverí a sklenených stien
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
 • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
 • výsadba stromov
 • dažďová záhrada
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
 • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
 • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená.

Maximálna výška dotácie pre obce je 400 000 eur na jednu žiadosť.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

Termín na podanie žiadostí je do 2. marca 2023.

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.