Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2023

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Výzva č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) Oprávnené aktivity:
  • budovanie verejných vodovodov
  • budovanie verejných kanalizácii
  • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
  • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach
Oprávnenými žiadateľmi sú: Obec do 2000 obyvateľov  – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)   Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
  • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,
  • ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)
  Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.   Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk Termín na podanie žiadostí je do 6. februára 2023.