F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

V rámci činnosti F1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. mapovanie, prieskum a určenie podielu zdrojov (podľa sektorov) znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR,
2. monitorovanie kvality ovzdušia pomocou referenčných alebo alternatívnych metód pre kontinuálne alebo indikatívne monitorovanie znečistenia ovzdušia. Vypracovanie imisných a emisných modelov s vyhodnotením ako podkladové údaje pre štúdie uskutočniteľnosti opatrení, zameraných na zlepšenie stavu kvality ovzdušia, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR,
3. geologický prieskum a monitoring environmentálnych záťaží, inžinierskogeologický prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov a odstraňovanie havarijných následkov po zosuvoch, monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR k oprávnenosti lokality. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
4. sledovanie, prieskum a vývoj režimu podzemných vôd v útvare podzemných vôd, pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov, laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s vodným tokom a na zlepšenie prietoku vodného toku, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd MŽP SR k oprávnenosti lokality,
5. monitorovanie a hodnotenie množstva povrchových a podzemných vôd, ich interakcií a vplyvu na kvalitu vôd a stavu vôd, najmä vo vzťahu k výskytu extrémnych hydrologických situácií a klimatickej zmene a návrh a realizácia adaptačných opatrení na vzniknuté javy, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd MŽP SR,
6. monitoring, prieskum a výskum zameraný na zisťovanie stavu biodiverzity vodných ekosystémov, mokraďových biotopov a druhov (mokrade: rašeliniská, zaplavované lúky, lužné lesy, vodné toky, jaskyne a i., druhy na ne viazané) v ramsarských lokalitách s ohľadom na vplyv klimatickej zmeny, invázií a antropogénnych tlakov a s osobitným dôrazom na manažment chránených druhov a chránených území, ako podklad pre vypracovanie programov starostlivosti/záchrany o chránené druhy a chránené územia závislé na vode, len na základe súhlasného stanoviska Odboru ochrany prírody, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR
7. prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie stavu rádioaktivity životného prostredia, len na základe súhlasného stanoviska Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR,
8. prieskum, výskum a vývoj zameraný na oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, vývoj v oblasti účinných spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov, len na základe súhlasného stanoviska Odboru ochrany biodiverzity a krajiny, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR,
9. prieskum, výskum a vývoj zameraný na spracovanie odpadov a uplatnenie recyklátu pre ďalšie použitie, hĺbkové meranie potravinového odpadu na všetkých úrovniach potravinového reťazca, len na základe súhlasného stanoviska Odboru odpadového hospodárstva, Odboru obehového hospodárstva MŽP SR,
10. prieskum, výskum a monitoring, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na aplikáciu aktivít pre ochranu biotopov jaskýň, realizácia výskumov a aktivít, ktoré budú slúžiť pri spracovaní ochranných pásiem, programov starostlivosti a programov záchrany jaskýň, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR,
11. prieskum, výskum a vývoj zameraný na zlepšenie stavu, ekologickú obnovu a tvorbu biotopov európskeho a národného významu len na základe stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR
12. prieskum, výskum a monitoring, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na aplikáciu aktivít pre ochranu ohrozených druhov alebo biotopov, realizácia výskumov a aktivít, ktoré budú slúžiť pri tvorbe programov starostlivosti alebo programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov alebo biotopov len na základe súhlasného stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR
13. monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch len na základe súhlasného stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR
14. kombinácia uvedených aktivít

Kontakty

02/212 909 10

02/212 909 61

02/212 909 43

02/212 909 21

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Together We Will Have Answers

А сonsumers have the right to know what is in their drinking water air The information contained in an Annual Water Quality Report can raise south. awareness regarding the source of their