F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Podpora je určená na podporu aktivít

V rámci činnosti F1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

  1. Prieskum a monitoring environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona
    č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. Prieskum a výskum, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na aplikáciu aktivít pre ochranu biotopov jaskýň, realizácia výskumov a aktivít, ktoré budú slúžiť pri spracovaní ochranných pásiem, programov starostlivosti a programov záchrany jaskýň, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Together We Will Have Answers

А сonsumers have the right to know what is in their drinking water air The information contained in an Annual Water Quality Report can raise south. awareness regarding the source of their