Žiadosti

F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Podpora je určená na podporu aktivít

V rámci činnosti F1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Mapovanie, prieskum a určenie podielu zdrojov (podľa sektorov) znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia, len na základe súhlasného stanoviska Odboru ochrany ovzdušia, Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
 2. Prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
 3. Sledovanie, prieskum a vývoj režimu podzemných vôd v útvare podzemných vôd, pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov, laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s vodným tokom a na zlepšenie prietoku vodného toku, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality a súhlasného stanoviska územne príslušnej odbornej organizácie ochrany prírody k oprávnenosti lokality.
 4. Monitorovanie a hodnotenie množstva povrchových a podzemných vôd, ich interakcií a vplyvu na kvalitu vôd a stavu vôd, najmä vo vzťahu k výskytu extrémnych hydrologických situácií a klimatickej zmene a návrh a realizácia adaptačných opatrení na vzniknuté javy, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a súhlasného stanoviska Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia.
 5. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie stavu rádioaktivity životného prostredia, len na základe súhlasného stanoviska Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Sekcie obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
 6. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, vývoj v oblasti účinných spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov, len na základe stanoviska Odboru ochrany biodiverzity a krajiny, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ministerstva životného prostredia.
 7. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na spracovanie odpadov a uplatnenie recyklátu pre ďalšie použitie, hĺbkové meranie potravinového odpadu na všetkých úrovniach potravinového reťazca, len na základe súhlasného stanoviska Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie Sekcie obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
 8. Prieskum a výskum, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na aplikáciu aktivít pre ochranu biotopov jaskýň, realizácia výskumov a aktivít, ktoré budú slúžiť pri spracovaní ochranných pásiem, programov starostlivosti a programov záchrany jaskýň, vrátane obstarania materiálu, tovaru, strojov, prístrojov a zariadení určených na prieskum, výskum a vývoj.
 9. Monitoring biodiverzity na zachytenie zmien v biodiverzite, na lepšie pochopenie funkčných prepojení v ekosystémoch a na posúdenie úspechu alebo neúspechu programov a opatrení na ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného využitia, pri využití širokých škál výskumných metód.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť F1:

 1. Subjekty v rámci činnosti F1 budú realizovať aktivity nehospodárskeho charakteru.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).
 3. Aktivity v rámci činnosti F1 zodpovedajú svojím charakterom prieskumu, výskumu a vývoju zameraného na získavanie informácií a monitoringu.
 4. Žiadatelia musia mať príslušné oprávnenie a odbornú spôsobilosť na prieskum, výskum alebo vývoj v zmysle platnej legislatívy.

 

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Together We Will Have Answers

А сonsumers have the right to know what is in their drinking water air The information contained in an Annual Water Quality Report can raise south. awareness regarding the source of their