A.1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko-emisných zdrojov

Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu.

V rámci činnosti A1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Podľa čoho bude hodnotená úspešnosť projektu? (schvaľovací proces, A)

Prílohou Špecifikácie činností podpory na rok 2022 sú Hodnotiace kritéria žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2022 pre jednotlivé činnosti v oblastiach, na základe ktorých dvaja externý hodnotitelia ohodnotia jednotlivé kritéria pre daný projekt.

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Vo vydanom potvrdení o pridelení IČO máme starú/neaktuálnu adresu. Akú adresu máme uviesť vo Formulári žiadosti?

V zmysle pokynov k vypĺňaniu formulára žiadosti ste povinný uviesť adresu sídla v súlade s adresou uvedenou v Potvrdení o pridelení IČO. V prípade, že od vydania Potvrdenia o Pridelení IČO došlo k zmene/aktualizácii adresy sídla, odporúčame uviesť vo formulári aktuálnu adresu sídla a zároveň s Potvrdením o pridelení IČO doložiť aj aktuálny Výpis z registra organizácií vedený Štatistickým úradom SR s aktualizovanými údajmi o adrese sídla.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Aké parametre pri nákupe vozidla máme uvádzať v Relevantnej štúdii?

V prípade, že predmet žiadosti, ešte žiadateľ nemá obstaraný, resp. nemá na neho vyhlásené verejné obstarávanie, dôrazne odporúčame uvádzať iba základné/všeobecné parametre (napr. výkon, výška, dĺžka a pod.), pričom najlepšie je definovať ich formou rozsahu (t.j. min./max./od-do), a to tak, aby neodkazovali na žiaden konkrétny výrobok, či zariadenie, teda podobne ako sa to robí aj pri samotnom procese verejného obstarávania. Konkrétne presné parametre uvádzajte iba v prípade, že predmet projektu ste už obstarali.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 27
 • 02/212 909 31
 • 02/212 909 37
 • 02/212 909 15
 • 02/212 909 65
A.2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy. Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc (http://www.shmu.sk/sk/?page=2186). Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

V rámci činnosti A2 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc) a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie.

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Podľa čoho bude hodnotená úspešnosť projektu? (schvaľovací proces, A)

Prílohou Špecifikácie činností podpory na rok 2022 sú Hodnotiace kritéria žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2022 pre jednotlivé činnosti v oblastiach, na základe ktorých dvaja externý hodnotitelia ohodnotia jednotlivé kritéria pre daný projekt.

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Vo vydanom potvrdení o pridelení IČO máme starú/neaktuálnu adresu. Akú adresu máme uviesť vo Formulári žiadosti?

V zmysle pokynov k vypĺňaniu formulára žiadosti ste povinný uviesť adresu sídla v súlade s adresou uvedenou v Potvrdení o pridelení IČO. V prípade, že od vydania Potvrdenia o Pridelení IČO došlo k zmene/aktualizácii adresy sídla, odporúčame uviesť vo formulári aktuálnu adresu sídla a zároveň s Potvrdením o pridelení IČO doložiť aj aktuálny Výpis z registra organizácií vedený Štatistickým úradom SR s aktualizovanými údajmi o adrese sídla.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Aké parametre pri nákupe vozidla máme uvádzať v Relevantnej štúdii?

V prípade, že predmet žiadosti, ešte žiadateľ nemá obstaraný, resp. nemá na neho vyhlásené verejné obstarávanie, dôrazne odporúčame uvádzať iba základné/všeobecné parametre (napr. výkon, výška, dĺžka a pod.), pričom najlepšie je definovať ich formou rozsahu (t.j. min./max./od-do), a to tak, aby neodkazovali na žiaden konkrétny výrobok, či zariadenie, teda podobne ako sa to robí aj pri samotnom procese verejného obstarávania. Konkrétne presné parametre uvádzajte iba v prípade, že predmet projektu ste už obstarali.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 27
 • 02/212 909 31
 • 02/212 909 30
 • 02/212 909 15
 • 02/212 909 65
A.3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide o financovanie opatrení zelenej infraštruktúry, ktorých súčasťou je napr. zatrávňovanie a výsadba stromov a krov na plošných zdrojoch znečisťovania ovzdušia, umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií v správe obcí a samosprávnych krajov, výsadba zelene (napr. zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž miestnych komunikácií a parkovísk, rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách, ktoré sú aktuálne pokryté asfaltom) na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných opatrení.

V rámci činnosti A3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií (ďalej len „komunálne vozidlo“), resp. obstaranie samostatných nadstavieb na vozidlo využiteľných pre umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií.
 • Budovanie zelenej infraštruktúry pri dodržiavaní uplatňovania prírode blízkych riešení v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných inváznych druhov (domáce dreviny v kombinácii s: kríkmi a trávou), t. j. nie štrková alebo iná nezelená plocha s výsadbou rastlín, ktorá neprispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia (ďalej len „výsadba zelene“).
 • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Podľa čoho bude hodnotená úspešnosť projektu? (schvaľovací proces, A)

Prílohou Špecifikácie činností podpory na rok 2022 sú Hodnotiace kritéria žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2022 pre jednotlivé činnosti v oblastiach, na základe ktorých dvaja externý hodnotitelia ohodnotia jednotlivé kritéria pre daný projekt.

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Vo vydanom potvrdení o pridelení IČO máme starú/neaktuálnu adresu. Akú adresu máme uviesť vo Formulári žiadosti?

V zmysle pokynov k vypĺňaniu formulára žiadosti ste povinný uviesť adresu sídla v súlade s adresou uvedenou v Potvrdení o pridelení IČO. V prípade, že od vydania Potvrdenia o Pridelení IČO došlo k zmene/aktualizácii adresy sídla, odporúčame uviesť vo formulári aktuálnu adresu sídla a zároveň s Potvrdením o pridelení IČO doložiť aj aktuálny Výpis z registra organizácií vedený Štatistickým úradom SR s aktualizovanými údajmi o adrese sídla.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Aké parametre pri nákupe vozidla máme uvádzať v Relevantnej štúdii?

V prípade, že predmet žiadosti, ešte žiadateľ nemá obstaraný, resp. nemá na neho vyhlásené verejné obstarávanie, dôrazne odporúčame uvádzať iba základné/všeobecné parametre (napr. výkon, výška, dĺžka a pod.), pričom najlepšie je definovať ich formou rozsahu (t.j. min./max./od-do), a to tak, aby neodkazovali na žiaden konkrétny výrobok, či zariadenie, teda podobne ako sa to robí aj pri samotnom procese verejného obstarávania. Konkrétne presné parametre uvádzajte iba v prípade, že predmet projektu ste už obstarali.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 30
 • 02/212 909 39
 • 02/212 909 33
 • 02/212 909 31
 • 02/212 909 27