A.1 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízko-emisných zdrojov
A.2 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

V rámci činnosti A1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.
 • Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc) a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie. V rámci aktivít môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy.

V rámci činnosti A2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách, ktoré sú aktuálne pokryté asfaltom/iným spevneným povrchom na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných opatrení (nákup a výsadba rastlín, odstránenie asfaltu/iného spevneného povrchu
 • sídelná zeleň (nákup a výsadba rastlín)
 • zatrávňovacia dlažba (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi)
 • zatrávnené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž miestnych komunikácií a parkovísk
 • dažďová záhrada (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín)

Často kladené otázky

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Podľa čoho bude hodnotená úspešnosť projektu? (schvaľovací proces, A)

Prílohou Špecifikácie činností podpory na rok 2023 sú Vylučovacie a hodnotiace kritériá, na základe ktorých externí hodnotitelia ohodnotia daný projekt.

Je možné inštalovať aj batérie na uloženie nadbytočnej elektriny v rámci výstavby fotovoltickej elektrárne?

Áno, je to možné, batéria pre tento účel je oprávnený náklad.

Je možné považovať nájomné bývanie poskytované mestom za verejnoprospešný účel?

V zmysle stanovených podmienok je nájomné bývanie považované za hospodársku činnosť. Bude akceptované len v takom prípade, ak podľa prepočtu, ktorý sa nachádza v prílohe č. 4a, bude maximálna miera hospodárskej činnosti do 20 %.

Je možné žiadať dotáciu na budovu, ktorej čiastkovým majiteľom je iný subjekt?

Nie, podľa stanovených podmienok musí byť žiadateľ výlučným vlastníkom alebo správcom budovy.

Je možné podať žiadosť aj v prípade, že má obec uzatvorenú zmluvu o výpožičke budovy?

Nie, pre splnenie stanovených podmienok musí byť budova vo výlučnom vlastníctve alebo správe žiadateľa.

Je možné preplatiť náklady na projektovú prípravu, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti?

Preplatiť náklady za projektovú dokumentáciu je možné v oprávnenom období, t. j. od 01. 01. 2023 do 30. 08. 2024.

Niektoré obce (žiadatelia z minulých rokov) majú zriadené prístupy do systému, ktorý sa využíval do tohto roku EGRANT. Ak chce obec opätovne žiadať, musí si vytvoriť registráciu nanovo - resp. do nového systému GRANT?

Áno, Environmentálny fond prechádza na nový systém na podávania žiadostí. Z tohto dôvodu je nutné sa zaregistrovať.

Je možné doplniť stavebné povolenie k projektu aj v rámci doplnenia žiadosti, pričom dátum právoplatnosti stavebného povolenia bude až po podaní projektu?

Áno, stavebné povolenie musí byť právoplatné najneskôr k termínu na doplnenie dokladov, ktorý je uvedený vo výzve na doplnenie dokladov.

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 39
 • 02/212 909 27
 • 02/212 909 30
 • 02/212 909 35
 • 02/212 909 31