C1 - Triedený zber komunálneho odpadu

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • Zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný) traktorov, malotraktorov, návesov/ prívesov a čelných nakladačov a nosiča kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Vo vydanom potvrdení o pridelení IČO máme starú/neaktuálnu adresu. Akú adresu máme uviesť vo Formulári žiadosti?

V zmysle pokynov k vypĺňaniu formulára žiadosti ste povinný uviesť adresu sídla v súlade s adresou uvedenou v Potvrdení o pridelení IČO. V prípade, že od vydania Potvrdenia o Pridelení IČO došlo k zmene/aktualizácii adresy sídla, odporúčame uviesť vo formulári aktuálnu adresu sídla a zároveň s Potvrdením o pridelení IČO doložiť aj aktuálny Výpis z registra organizácií vedený Štatistickým úradom SR s aktualizovanými údajmi o adrese sídla.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Aké parametre pri nákupe vozidla máme uvádzať v Relevantnej štúdii?

V prípade, že predmet žiadosti, ešte žiadateľ nemá obstaraný, resp. nemá na neho vyhlásené verejné obstarávanie, dôrazne odporúčame uvádzať iba základné/všeobecné parametre (napr. výkon, výška, dĺžka a pod.), pričom najlepšie je definovať ich formou rozsahu (t.j. min./max./od-do), a to tak, aby neodkazovali na žiaden konkrétny výrobok, či zariadenie, teda podobne ako sa to robí aj pri samotnom procese verejného obstarávania. Konkrétne presné parametre uvádzajte iba v prípade, že predmet projektu ste už obstarali.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 19
 • 02/212 909 73
 • 02/212 909 83
 • 02/212 909 43
C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v zmysle schváleného „Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“ (ďalej len „PPVO“). Podpora je ďalej určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, (výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad a osveta vo forme letákov. Tiež fermentorov a drvičov kuchynského odpadu v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou).

V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Výstavba malej kompostárne.
 • Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.
 • Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Kontakty

 • 02/212 909 10
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 73
 • 02/212 909 83
 • 02/212 909 05
C3 - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na komunálnej úrovni.

V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:

 • Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
 • Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
 • Nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
 • Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Kontakty

 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 83
 • 02/212 909 18
 • 02/212 909 05
 • 02/212 909 73
C4 - Triedený zber komunálneho odpadu

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • Zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný)) traktorov, malotraktorov, návesov/prívesov a čelných nakladačov a nosiča kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Kontakty

 • 02/212 909 10
 • 02/212 909 19
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 83
C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zmysle schváleného PPVO. Podpora je ďalej určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, (výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad a osveta vo forme letákov. Tiež fermentorov a drvičov kuchynského odpadu v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou).

V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Výstavba malej kompostárne
 • Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.
 • Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1. a 2.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Kontakty

 • 02/212 909 83
 • 02/212 909 18
 • 02/212 909 05
 • 02/212 909 10
 • 02/212 909 12
C6 - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na komunálnej úrovni.

V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:

 • Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
 • Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a priestor na opätovné použitie.
 • Nákup zberných nádob alebo kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
 • Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?

 1. a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov).
 2. b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 % z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
 3. c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

 1. Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

 1. V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka  -návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku?

 1. Žiadateľ môže aktivity v súlade so špecifikáciou činností realizovať len na pozemku/-och v jeho výlučnom vlastníctve.

Kontakty

 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 73
 • 02/212 909 83
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 19