Oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C) sa delí na oddiel I. a oddiel II.

Každý oddiel obsahuje totožné činnosti (aj názvy), pričom rozdiely medzi týmito oddielmi sú:

– v oprávnenosti žiadateľa ( v článku č.3 Oprávnení žiadatelia sú rozpísaní jednotliví žiadatelia podľa činnosti)
– v podmienke spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa
– v zdroji financovania predmetnej dotácie

Oddiel I.
Sú v ňom zahrnuté činnosti C1, C2, C3. Jednou z podmienok získania dotácie je minimálne 5 % spolufinancovanie projektu, keďže sa jedná o podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (z pohľadu § 4 ods. 1 písm. a) zákona o EF).
Oddiel II.
Sú v ňom zahrnuté činnosti C4, C5, C6.
Dotácia je poskytovaná do výšky 100 %, keďže sa jedná o dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, (z pohľadu § 4 ods. 1 písm. ah) zákona o EF).
C1 (Oddiel I.) a C4 (Oddiel II.) - Triedený zber komunálneho odpadu

V rámci činnosti C1 a C4 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

1.) zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný – traktorov, malotraktorov, nosičov kontajnerov, vozidiel s nadstavbou, reťazových nakladačov
2.) zakúpenie prídavných zariadení – návesov/prívesov, čelných nakladačov, príslušenstva k čelnému nakladaču – lopaty (rôzne typy), paletizačné vidly, teleskopických nakladačov, kĺbové nakladače, hydraulická ruka s príslušenstvom
3.) zakúpenie kontajnerov a/alebo zberných nádob určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov,

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Video návod.

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kedy je obec oprávneným žiadateľom?

Ak sa na území obce nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom pre celú oblasť C, teda aj pre I. oddiel (činnosti C1, C2, C3), aj pre II. oddiel (činnosti C4,C5, C6).
V každom oddiele môžu podať len jednu žiadosť. Žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť formou dotácie v nasledujúcich kombináciách C1 a C4, C2 a C5, C3 a C6.

Ak sa na území obce nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom len pre II. oddiel (činností C4, C5 a C6).
Môžu podať len jednu žiadosť.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou

Je možné preplatiť náklady na projektovú prípravu, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti?

Preplatiť náklady za projektovú dokumentáciu je možné v oprávnenom období, t. j. od 01. 01. 2023 do 31.08. 2024.

Niektoré obce (žiadatelia z minulých rokov) majú zriadené prístupy do systému, ktorý sa využíval do tohto roku EGRANT. Ak chce obec opätovne žiadať musí si vytvoriť registráciu nanovo - resp. do nového systému GRANT?

Áno, Environmentálny fond prechádza na nový systém na podávania žiadostí. Z tohto dôvodu je nutné sa zaregistrovať.

Je možné doplniť stavebné povolenie k projektu aj v rámci doplnenia žiadosti, pričom dátum právoplatnosti stavebného povolenia bude až po podaní projektu?

Áno, stavebné povolenie musí byť právoplatné najneskôr k termínu na doplnenie dokladov, ktorý je uvedený vo výzve na doplnenie dokladov.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka - návody.

Aké parametre pri nákupe vozidla máme uvádzať v Relevantnej štúdii?

3. V prípade, že predmet žiadosti, ešte žiadateľ nemá obstaraný, resp. nemá na neho vyhlásené verejné obstarávanie, dôrazne odporúčame uvádzať iba základné/všeobecné parametre (napr. výkon, výška, dĺžka a pod.), pričom najlepšie je definovať ich formou rozsahu (t.j. min./max./od-do), a to tak, aby neodkazovali na žiaden konkrétny výrobok, či zariadenie, teda podobne ako sa to robí aj pri samotnom procese verejného obstarávania. Konkrétne presné parametre uvádzajte iba v prípade, že predmet projektu ste už obstarali.

Kontakty

 • 02/212 909 43
 • 02/212 909 89
 • 02/212 909 12
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 61
C2 (Oddiel I.) a C5 (Oddiel II.) - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

V rámci činnosti C2 a C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

1.) výstavba malej kompostárne
2.) podpora kompostovania zakúpením -valníkových vozidiel, kompostérov, mulčovačov, mulčovacích kosačiek, drvičov drevnej hmoty, štiepkovačov, hygienizačných jednotiek pre kompostárne alebo iné zariadenia na zhodnocovanie BRKO (fermentor, hygienizátor) v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, drvičov kuchynského odpadu v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, rotačných triedičov, modulových kompostárni,bubnových triedičov, vibračných sít na kompost, homogenizérov – biomiešací a rezací voz, preosievačov kompostu, plničov kompostu – zariadenie, ktoré pomáha napĺňať kompostovaný materiál do vakov, preosievacích sít s elektromotorom – len na účel preosievania kompostu, elektrických kompostérov,prekopávačov kompostu, kompostovací voz (ťahaný traktorom) na rezanie a miešanie BRKO
3.) informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu)
4.) kombinácia vyššie uvedených aktivít

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Video návod.

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kedy je obec oprávneným žiadateľom?

Ak sa na území obce nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom pre celú oblasť C, teda aj pre I. oddiel (činnosti C1, C2, C3), aj pre II. oddiel (činnosti C4,C5, C6).
V každom oddiele môžu podať len jednu žiadosť. Žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť formou dotácie v nasledujúcich kombináciách C1 a C4, C2 a C5, C3 a C6.

Ak sa na území obce nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom len pre II. oddiel (činností C4, C5 a C6).
Môžu podať len jednu žiadosť.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou

Je možné preplatiť náklady na projektovú prípravu, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti?

Preplatiť náklady za projektovú dokumentáciu je možné v oprávnenom období, t. j. od 01. 01. 2023 do 31.08. 2024.

Niektoré obce (žiadatelia z minulých rokov) majú zriadené prístupy do systému, ktorý sa využíval do tohto roku EGRANT. Ak chce obec opätovne žiadať musí si vytvoriť registráciu nanovo - resp. do nového systému GRANT?

Áno, Environmentálny fond prechádza na nový systém na podávania žiadostí. Z tohto dôvodu je nutné sa zaregistrovať.

Je možné doplniť stavebné povolenie k projektu aj v rámci doplnenia žiadosti, pričom dátum právoplatnosti stavebného povolenia bude až po podaní projektu?

Áno, stavebné povolenie musí byť právoplatné najneskôr k termínu na doplnenie dokladov, ktorý je uvedený vo výzve na doplnenie dokladov.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka - návody.

Kontakty

 • 02/212 909 91
 • 02/212 909 43
 • 02/212 909 12
 • 02/212 909 61
 • 02/212 909 13
C3 (Oddiel I.) a C6 (Oddiel II.) - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

V rámci činnosti C3 a C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:

1.) vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
2.) dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
3.) nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
4.) zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora)
5.) informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácií s aktivitami 1., 2. 3., alebo 4., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu)
6.) kombinácia vyššie uvedených aktivít

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Video návod.

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kedy je obec oprávneným žiadateľom?

Ak sa na území obce nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom pre celú oblasť C, teda aj pre I. oddiel (činnosti C1, C2, C3), aj pre II. oddiel (činnosti C4,C5, C6).
V každom oddiele môžu podať len jednu žiadosť. Žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť formou dotácie v nasledujúcich kombináciách C1 a C4, C2 a C5, C3 a C6.

Ak sa na území obce nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom len pre II. oddiel (činností C4, C5 a C6).
Môžu podať len jednu žiadosť.

Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch žiadateľovi?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou

Je možné preplatiť náklady na projektovú prípravu, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti?

Preplatiť náklady za projektovú dokumentáciu je možné v oprávnenom období, t. j. od 01. 01. 2023 do 31.08. 2024.

Niektoré obce (žiadatelia z minulých rokov) majú zriadené prístupy do systému, ktorý sa využíval do tohto roku EGRANT. Ak chce obec opätovne žiadať musí si vytvoriť registráciu nanovo - resp. do nového systému GRANT?

Áno, Environmentálny fond prechádza na nový systém na podávania žiadostí. Z tohto dôvodu je nutné sa zaregistrovať.

Je možné doplniť stavebné povolenie k projektu aj v rámci doplnenia žiadosti, pričom dátum právoplatnosti stavebného povolenia bude až po podaní projektu?

Áno, stavebné povolenie musí byť právoplatné najneskôr k termínu na doplnenie dokladov, ktorý je uvedený vo výzve na doplnenie dokladov.

V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje prvky elektronickej autorizácie?

V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie, riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na našu web stránku, konkrétne odkaz na : Elektronická schránka - návody.

Môže si podať žiadosť o dotáciu žiadateľ , ktorý nie je 100% vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku? (C3, C6)

1. Žiadateľ môže aktivity v rámci definovaných činnosti môže žiadateľ realizovať len na pozemku/-och, ktoré má vo vlastníctve resp., ktoré je oprávnený užívať na základe iného právneho titulu (napr. nájomná zmluva), a to minimálne po dobu udržateľnosti projektu. V prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku/ov, je povinný predložiť súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu na danom pozemku, pokiaľ tento súhlas nevyplýva z právneho titulu resp. dokumentu, na základe ktorého je oprávnený pozemok užívať. (Irelevantné pre aktivitu č.5).

Kontakty

 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 91
 • 02/212 909 12
 • 02/212 909 89
 • 02/212 909 21