E - Realizácia výchovno - vzdelávacích a osvetových aktivít

Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR, Kapitola 6.1) s dôrazom na územia európskeho, alebo medzinárodného významu . Ďalej na podporu interiérového a exteriérového dobudovania a materiálno – technickej vybavenosti existujúcich stredísk, infocentier, ekocentier, ekoučební a areálov rezortných organizácií MŽP SR s cieľom ponúknuť zážitkové aktivity environmentálnej výchovy (Rezortná koncepcia EVVO, Cieľ 3.).

V rámci oblasti E je možné realizovať nasledovné aktivity:

V činnosti E1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, dažďových záhrad a environmentálno – edukačných areálov;
 2. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia  pre realizáciu zážitkových aktivít environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky;
 3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V činnosti E2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. realizácia celoslovenských, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť (subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy) bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov, ktoré bude plniť účel nehospodárskej povahy), nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
 2. realizácia projektov a súťaží pre materské, základné a stredné školy, marginalizované skupiny obyvateľov, občianske združenia a širokú verejnosť celoslovenského a regionálneho charakteru realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, kampaní len na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov) a nezamerané na hospodárske subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
 3. vydávanie odborných publikácií, správ, informačných, propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia a ochrany prírody určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb; príjemca dotácie ich bude, vzhľadom na obsahovú náplň dodávať v rámci Slovenskej republiky t. j. nebude sa distribuovať mimo Slovenskej republiky ani o ich vydávanie nebude mať záujem zahraničný subjekt. Online verzia voľne prístupná užívateľom internetu nemôže obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
 4. podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety;
 5. vývoj, tvorba a aktualizácia mobilnej aplikácie; grafické práce a tvorba nových dizajnov v systémoch; vývoj, tvorba a aktualizácia obsahu aplikácie; vývoj, tvorba a aktualizácia zdieľanej databázy a obslužnej logiky, pričom pôjde o softvérové riešenia v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, ktoré budú určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
 6. organizácia a vyhotovenie statických a interaktívnych výstav a demonštračných aktivít v prírode (informačné tabule, panely, prvky pre náučné chodníky);
 7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

E3 - Realizácia výchovno - vzdelávacích a osvetových aktivít
I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023

V rámci oblasti E je možné realizovať nasledovné aktivity:

V činnosti E3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, dažďových záhrad a environmentálno – edukačných areálov;
 2. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, tvorba a vývoj metodík  pre realizáciu zážitkových aktivít environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky, metodiky;
 3. realizácia celoslovenských, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích, výchovných a osvetových činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť (subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy) bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov, ktoré bude plniť účel nehospodárskej povahy), nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
 4. realizácia projektov a súťaží pre školy národného a regionálneho charakteru, realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov) a nezamerané na hospodárske subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
 5. vydávanie odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia a ochrany prírody, budovanie digitálnej videotéky filmov[2] s tematikou ochrany životného prostredia a ochrany prírody určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb; príjemca dotácie ich bude, vzhľadom na obsahovú náplň dodávať v rámci Slovenskej republiky t. j. nebude sa distribuovať mimo Slovenskej republiky ani o ich vydávanie nebude mať záujem zahraničný subjekt. Online verzia voľne prístupná užívateľom internetu nemôže obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
 6. podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja v oblasti životného prostredia;
 7. vývoj, tvorba a realizácia priestorového výstavného diela typu tzv. Immersive exhibition, zameraného na prírodovednú tému, ktoré bude určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebude obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
 8. organizácia a vyhotovenie statických a interaktívnych výstav a demonštračných aktivít v prírode (informačné tabule, panely, prvky pre náučné chodníky);
 9. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kontakty

 • 02/212 909 43
 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 19
 • 02/212 909 10