E - Realizácia výchovno - vzdelávacích a osvetových aktivít

Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR, Kapitola 6.1) s dôrazom na územia európskeho, alebo medzinárodného významu . Ďalej na podporu interiérového a exteriérového dobudovania a materiálno – technickej vybavenosti existujúcich stredísk, infocentier, ekocentier, ekoučební a areálov rezortných organizácií MŽP SR s cieľom ponúknuť zážitkové aktivity environmentálnej výchovy (Rezortná koncepcia EVVO, Cieľ 3.).

V rámci oblasti E je možné realizovať nasledovné aktivity:

   

V činnosti E1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

                                                                        PRIPRAVUJE  SA NA ROK 2023

V činnosti E2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

                                                                         PRIPRAVUJE  SA NA ROK 2023

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kontakty

  • 02/212 909 12
  • 02/212 909 13
  • 02/212 909 43
  • 02/212 909 21
  • 02/212 909 59