Žiadosti

E1 - Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým

Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR, Kapitola 6.1) s dôrazom na územia medzinárodného významu . Ďalej na podporu interiérového a exteriérového dobudovania a materiálno – technickej vybavenosti existujúcich stredísk, infocentier, ekocentier, ekoučební a areálov rezortných organizácií MŽP SR s cieľom ponúknuť zážitkové aktivity environmentálnej výchovy (Rezortná koncepcia EVVO, Cieľ 3.).

V rámci činnosti E1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, záhrad a areálov.
 2. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre realizáciu zážitkovej environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky.
 3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť E1:

 1. Subjekty v rámci činnosti E1 budú realizovať aktivity nehospodárskeho charakteru.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, opatrením O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 676/2021 z 24.11.2021) a s opatreniami Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 86/2019 z 27.2.2019).
 3. Projekt v rámci činnosti E1 musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplatne alebo vstupné za posledných 12 kalendárnych mesiacov od podania žiadosti pokrýva len zlomok skutočných nákladov za toto obdobie a výchovné aktivity v nich vykonávané sú prístupné širokej verejnosti,3. Projekt v rámci činnosti E1 musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplatne alebo vstupné za posledných 12 kalendárnych mesiacov od podania žiadosti pokrýva len zlomok skutočných nákladov za toto obdobie a výchovné aktivity v nich vykonávané sú prístupné širokej verejnosti,
 4. Oprávnené sú iba tie náklady, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
 5. Aktivity v rámci činnosti E1 nezodpovedajú svojim charakterom prieskumu, získavaniu informácií a monitoringu.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Ing. Šimonovičová Katarína02/212 909 10simonovicova@envirofond.sk
Mgr. Budayová Andrea02/212 909 43Budayova@envirofond.sk
Mgr. Šutajová Gabriela02/212 909 25Sutajova@envirofond.sk
Mgr. Jurištová Kristína02/212 909 12Juristova@envirofond.sk
Ing. Bodingerová Veronika02/212 909 13Bodingerova@envirofond.sk
Mgr. Klochan Radoslav02/212 909 21Klochan@envirofond.sk
Ing. Špirová Danuše02/212 909 91Spirova@envirofond.sk
Mgr. Drozdová Zuzana02/212 909 18Drozdova@envirofond.sk
Ing. Ilčíková Silvia02/212 909 19Ilcikova@envirofond.sk
Bc. Úradníková Simona02/212 909 83Uradnikova@envirofond.sk
E2 - Realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít

Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu a rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja a jeho zložiek. Ďalej na podporu vzdelávacích aktivít a kampaní zameraných na zodpovednú a uvedomelú spotrebu, aktívnu participáciu a predchádzanie vzniku odpadov (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2., opatrenie O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025. Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025.

V rámci činnosti E2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Realizácia medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť (subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy) bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov, ktoré bude plniť účel nehospodárskej povahy), nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie.
 2. Realizácia projektov a súťaží pre školy, občianske združenia a širokú verejnosť národného a regionálneho charakteru realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, kampaní len na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov) a nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie,
 3. Vydávanie odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu; príjemca dotácie ich bude dodávať v rámci Slovenskej republiky, ich vydávanie nebude mať vplyv na prilákanie zákazníkov z iných členských štátov Európskej únie ani na podmienky cezhraničnej investície, t. j. nebude sa distribuovať mimo Slovenskej republiky. Online verzia voľne prístupná užívateľom internetu nemôže obsahovať reklamu.
 4. Podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.
 5. Vývoj, tvorba a aktualizácia mobilnej aplikácie; grafické práce a tvorba nových dizajnov v systémoch; vývoj, tvorba a aktualizácia obsahu aplikácie; vývoj, tvorba a aktualizácia zdieľanej databázy a obslužnej logiky, pričom pôjde o softvérové riešenia v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, ktoré budú určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebudú obsahovať reklamu.
 6. Organizácia a vyhotovenie výstav a demonštračných aktivít v prírode (informačné tabule, panely, náučné chodníky).
 7. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít pre činnosť E2:

 1. Subjekty v rámci činnosti E2 budú realizovať aktivity nehospodárskeho charakteru.
 2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, opatrením O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 676/2021 z 24.11.2021) a s opatreniami Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 86/2019 z 27.2.2019).
 3. Pri realizácii aktivity č. 3 v rámci činnosti E2 sú subjekty pri obstarávaní tovarov alebo služieb súvisiacich s vydávaním odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia v ich tlačovej podobe povinné zohľadniť environmentálne hľadisko týchto tovarov alebo služieb napr. prostredníctvom využitia niektorej z uvedených technických špecifikácií pre papier.
  Papier musí byť vyrobený
  1. zo 100 % opätovne získaných vlákien alebo
  2. bez použitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom), alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný) alebo
  3. z primárnych drevných vlákien pre výrobu celulózy, ktoré pochádzajú z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením,3. Pri realizácii aktivity č. 3 v rámci činnosti E2 sú subjekty pri obstarávaní tovarov alebo služieb súvisiacich s vydávaním odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia v ich tlačovej podobe povinné zohľadniť environmentálne hľadisko týchto tovarov alebo služieb napr. prostredníctvom využitia niektorej z uvedených technických špecifikácií pre papier.
  Papier musí byť vyrobený
  1. zo 100 % opätovne získaných vlákien alebo
  2. bez použitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom), alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný) alebo
  3. z primárnych drevných vlákien pre výrobu celulózy, ktoré pochádzajú z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením,
 4. Oprávnené sú iba tie náklady, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu.
 5. Aktivity v rámci činnosti E2 nezodpovedajú svojim charakterom prieskumu, získavaniu informácií a monitoringu.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

How can i pay for my 5order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

What is theGov, and how does it work?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Are there any discounts included?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Can i specify a delivery date when ordering?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

How can i pay for my order?

Already the people had fled from the city by millions at first the rich, in their private motor-cars and dirigibles, and then the great mass of the population, on foot, carrying the plague

Kontakty

Ing. Šimonovičová Katarína 02/212 909 10 simonovicova@envirofond.sk
Mgr. Budayová Andrea 02/212 909 43 Budayova@envirofond.sk
Mgr. Šutajová Gabriela 02/212 909 25 Sutajova@envirofond.sk
Mgr. Jurištová Kristína 02/212 909 12 Juristova@envirofond.sk
Ing. Bodingerová Veronika 02/212 909 13 Bodingerova@envirofond.sk
Mgr. Klochan Radoslav 02/212 909 21 Klochan@envirofond.sk
Ing. Špirová Danuše 02/212 909 91 Spirova@envirofond.sk
Mgr. Drozdová Zuzana 02/212 909 18 Drozdova@envirofond.sk
Ing. Ilčíková Silvia 02/212 909 19 Ilcikova@envirofond.sk
Ing. Sorkovská Oľga 02/212 909 59 Sorkovska@envirofond.sk
Bc. Úradníková Simona 02/212 909 67 Uradnikova@envirofond.sk