Žiadosti

E - Realizácia výchovno - vzdelávacích a osvetových aktivít

Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR, Kapitola 6.1) s dôrazom na územia európskeho, alebo medzinárodného významu . Ďalej na podporu interiérového a exteriérového dobudovania a materiálno – technickej vybavenosti existujúcich stredísk, infocentier, ekocentier, ekoučební a areálov rezortných organizácií MŽP SR s cieľom ponúknuť zážitkové aktivity environmentálnej výchovy (Rezortná koncepcia EVVO, Cieľ 3.).

V rámci činnosti E1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, záhrad a areálov.
 2. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre realizáciu zážitkovej environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky.
 3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
V rámci činnosti E2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
 
 1. realizácia medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích avýchovných činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť (subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku[1] činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy) bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov, ktoré bude plniť účel nehospodárskej povahy), nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie,
 2. realizácia projektov a súťaží pre školy, občianske združenia a širokú verejnosť národného a regionálneho charakteru realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, kampaní len na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov) a nezamerané na hospodárske subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie,
 3. vydávanie odborných publikácií, správ, informačných apropagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu; príjemca dotácie ich bude, vzhľadom na obsahovú náplň dodávať v rámci Slovenskej republiky, ich vydávanie nebude mať vplyv na prilákanie zákazníkov z iných členských štátov Európskej únie ani na podmienky cezhraničnej investície, t. j. nebude sa distribuovať mimo Slovenskej republiky ani o ich vydávanie nebude mať záujem zahraničný subjekt. Online verzia voľne prístupná užívateľom internetu nemôže obsahovať reklamu,
 4. podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,
 5. vývoj, tvorba a aktualizácia mobilnej aplikácie; grafické práce a tvorba nových dizajnov v systémoch; vývoj, tvorba a aktualizácia obsahu aplikácie; vývoj, tvorba a aktualizácia zdieľanej databázy a obslužnej logiky, pričom pôjde o softvérové riešenia v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, ktoré budú určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebudú obsahovať reklamu,
 6. organizácia a vyhotovenie výstav a demonštračných aktivít v prírode (informačné tabule, prenosné panely),
 7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Ďalšie podmienky poskytnutia dotácie pre činnosti E1 a E2:

  1. projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019) a s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, opatrením O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 676/2021 z 24.11.2021) a s opatreniami Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 86/2019 z 27.2.2019),
  2. projekt v rámci činnosti E1 musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplatne alebo vstupné za posledných 12 kalendárnych mesiacov od podania žiadosti pokrýva len zlomok skutočných nákladov za toto obdobie a výchovné aktivity v nich vykonávané sú prístupné širokej verejnosti, uvedené zároveň platí aj po poskytnutí dotácie,
  3. pri realizácii aktivity č. 3 v rámci činnosti E2 sú subjekty pri obstarávaní tovarov alebo služieb súvisiacich s vydávaním odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia v ich tlačovej podobe povinné zohľadniť environmentálne hľadisko[1] týchto tovarov alebo služieb napr. prostredníctvom využitia niektorej z uvedených technických špecifikácií pre papier.

  Papier musí byť vyrobený:

  • zo 100 % opätovne získaných vlákien alebo
  • bez použitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom), alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný) alebo
  • z primárnych drevných vlákien pre výrobu celulózy, ktoré pochádzajú z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením. Pre bližšie informácie pozri metodiku „Environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie-Kopírovací a grafický papier“ v jej aktuálnom znení“[2],
  1. oprávnené sú iba tie náklady, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
  2. aktivity v rámci činnosti E1 a E2 nezodpovedajú svojim charakterom prieskumu, získavaniu informácií a monitoringu,

  V  prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok  nie sú uvedené subjekty oprávnené žiadať o podporu formou dotácie v rámci činností uvedených v tejto špecifikácii.

   

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Kontakty

 • 02/212 909 21
 • 02/212 909 43
 • 02/212 909 13
 • 02/212 909 10
 • 02/212 909 59