Pozvánka na druhý webinár na tému: Zatepľovanie verejných budov

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online druhý webinár, na ktorom Vám zodpovieme otázky na tému: Zatepľovanie verejných budov. Pripojiť sa môžete v deň konania (25.1.2023, STREDA) od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Read More

Pozvánka na webinár na tému: Zatepľovanie

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Zatepľovanie. Pripojiť sa môžete v deň konania (19.1.2023, štvrtok) od 10.00 hod.: TU.

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Read More

Pozvánka na webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd.

Pripojiť sa môžete v deň konania (18.1.2023) od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie VÝZVA č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Kompletné znenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 Ochrana a využívanie vôd (B)

Read More

Environmentálny fond získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu,  slávnostne prevzal dňa 7.decembra 2022, z rúk podpredsedu Ing. Tomáša Petráka PhD. z úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako aj za účasti riaditeľky odboru kvality JUDr. Mgr. Anny Budiakovej PhD., medzinárodne uznávaný titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ .

Environmentálny fond sa zapojil do národného projektu „Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy“,  ktorého  garantom je ÚNMS SR. Vďaka tomu Environmentálny fond úspešne implementoval model CAF ( Commmon Assessment Framework- Spoločný rámec hodnotenia).

Počas dvanástich mesiacov prešiel Environmentálny fond procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu a procesom zlepšovania, v rámci ktorého nastavil plán aktivít na celkové zefektívnenie činnosti organizácie.  Po ich ukončení požiadalo vedenie Environmentálneho fondu o hodnotenie „Externej spätnej väzby modelu CAF“.

Hodnotenie dopadlo úspešne a Environmentálny fond získal titul „Efektívny používateľ modelu CAF.“

„Externá spätná väzba modelu CAF“ je nástrojom na zhodnotenie správnosti postupu desiatich krokov pri implementácii modelu CAF a je podporou pre pokračovanie inovácie procesov organizácie s modelom CAF. 

„Titul je platný dva roky a udeľuje sa organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré predurčujú organizáciu sa správnu cestu k trvalej udržateľnosti,“ uvádza UNMS SR.

Udelením titulu sa však práca Environmentálneho fondu na zefektívnení fungovania organizácie nekončí. Naopak, nastáva čas na dokončenie úloh naplánovaných v „Akčnom pláne zlepšovania“. Veríme, že sa počas budúceho kalendárneho roka zapojíme sa do ďalšieho kola samohodnotenia.

Read More

Environmentálny fond usmernením aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022. Zmenou bola aktualizovaná  „záložka – Rozpočet a záložka – Inštrukcie“. Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond odoslal oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022

Vážení žiadatelia,

aktuálne sme poštou odoslali oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022.

Zoznamy nájdete tu: https://envirofond.sk/dotacie/

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou bol upravený obsah dokumentu.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov  (NP)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Maximálna výška žiadanej dotácie 100 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2022.

Formulár žiadosti zverejníme do 10. októbra 2022.

Read More