Zverejnený zoznam projektov podporených formou úverov

Dňa 26.7.2022 Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle zoznam projektov podporených formou úverov.

Zoznam je možné stiahnuť tu

Read More

Prihlasovacie formuláre na oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7 na rok 2022 – OTVORENÉ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE na našej webovej stránke V menu Dotácie/Ochrana prírody/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/.

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 16. 08. 2022 vrátane.

Read More

Prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia, 

prinášame stručný prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

 • Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti.
 • Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť.
 • Nové rozdelenie činností v rámci oblasti E:

E1 budovanie priestorových kapacít.

E2 realizácia výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít.

 • Noví oprávnení žiadatelia sú:
 • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce,
 • školy.
 • Nové v podmienkach:

Povinnosť zohľadniť Environmentálne hľadisko v činnosti E2 aktivita č. 3.

 • Nové v oprávnených nákladoch (napr.):
 • informačno – komunikačné technológie,
 • programovanie web stránky, grafický design web stránky.

Nové ohľadom Potvrdení (dane, sociálne, zdravotné, nelegálne zamestnávanie):

 • Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti.
 • Žiadateľ vo formulári žiadosti čestne vyhlási, že má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla, nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Dokumenty o úhrade daní, sociálneho a zdravotného poistenia ako aj potvrdenie o pridelení IČO si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk.
 • Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácii nájdete: https://envirofond.sk/oblast-e-environmentalna-vychova-vzdelavanie-a-osveta/

Read More

Špecifikácia Ochrana prírody – čo je nové v špecifikácii pre oblasť D

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien a úprav pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 • Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností.
 • Oprávnení žiadatelia sú:
  • rozpočtová organizácia,
  • obec,
  • samosprávny kraj,
  • príspevková organizácia,
  • občianske združenie,
  • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce – nové!,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.
 • Žiadateľ môže podať v rámci každej činnosti len jednu žiadosť.
 • Oprávnené obdobie:01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Maximálna výška dotácie je 200 000 eur,spolufinancovanie žiadateľa min. 5 % (oprávnených nákladov projektu)
 • Činnosti v rámci oblasti:
  • D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
  • D3 Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
  • D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
  • D6 Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
  • D7 Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým – nové!
 • Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti. I to patrilo k častým formálnym nedostatkom žiadateľov za minulé obdobia, pre ktoré museli byť vylúčení zo zoznamu.
 • Pri podaní žiadosti bude postačovať, keď žiadateľ čestne vyhlási (vo formulári žiadosti), že má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a poistného a neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Dokumenty o úhrade daní a poistného, ako aj potvrdenie o pridelení IČO si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk.

Špecifikáciu na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D), príručku pre žiadateľov a vzory príloh nájdete na:

Pripravujeme informačný ONLINE WEBINÁR pre žiadateľov pre oblasť D (spolu s oblasťou E), ktorý sa bude konať dňa 06. 07. 2022. Bližšie informácie sú dostupné na:

Read More

Usmernenie L8

Environmentálny fond eviduje aj otázky v súvislosti s vyžadovaním právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti pre hlavné aktivity v činnosti L8. Nakoľko Environmentálny fond chce byť ústretový k žiadateľom, rozhodol sa vydať Usmernenie k špecifikácii činností podpory na rok 2022 pre oblasť L, ktorým predlžuje termín na podanie žiadostido 27. 07. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Environmentálny fond upozorňuje žiadateľov, aby projekty spĺňali technické požiadavky a štandardy zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto jednou z povinných príloh zostáva právoplatné stavebné povolenie k podaniu žiadosti.

Read More

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2022

Vážení žiadatelia,

zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov. Za každé bodové kritérium je možné získať maximálne 5 bodov.

Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom:

 1. Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmi
 2. Otvorte záložku „Hodnotenie“
 3. V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Vážení žiadatelia,
Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)
Termín na podanie žiadostí je do 16. augusta 2022.
Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7
Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu 

Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme informovať.

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Read More

Prihlasovacie formuláre na oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – E1 a E2 na rok 2022 otvorené!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávania a osveta sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE  E1 a E2  na vyplnenie.

Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formuláre je možné vyplniť do 8. augusta 2022 vrátane.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1;

Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2;

Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2022.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

 

Formulár žiadosti zverejníme do 14. júna 2022.

Webinár pre danú oblasť pripravujeme, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať. 

Read More

Nové inštruktážne video Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu?

Pre žiadateľov prinášame nový videomanuál ako pomôcku na sprehľadnenie prvotného procesu vyplnenia žiadosti o podporu.

Videomanuál Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu formou dotácie je sprievodcom a ukážkou všetkých potrebných krokov pre úspešné vyplnenie a registráciu. Inštruktážne video sa nachádza v menu Dotácie priamo na stránke pod názvom ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE ŽIADOSTI – NÁVOD.

Video si môžete stiahnuť aj po kliknutí na tento link

Read More