Category: Aktuality

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou bol aktualizovaný zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia do 30.11.2022.

Read More

Environmentálny fond získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu,  slávnostne prevzal dňa 7.decembra 2022, z rúk podpredsedu Ing. Tomáša Petráka PhD. z úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako aj za účasti riaditeľky odboru kvality JUDr. Mgr. Anny Budiakovej PhD., medzinárodne uznávaný titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ .

Environmentálny fond sa zapojil do národného projektu „Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy“,  ktorého  garantom je ÚNMS SR. Vďaka tomu Environmentálny fond úspešne implementoval model CAF ( Commmon Assessment Framework- Spoločný rámec hodnotenia).

Počas dvanástich mesiacov prešiel Environmentálny fond procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu a procesom zlepšovania, v rámci ktorého nastavil plán aktivít na celkové zefektívnenie činnosti organizácie.  Po ich ukončení požiadalo vedenie Environmentálneho fondu o hodnotenie „Externej spätnej väzby modelu CAF“.

Hodnotenie dopadlo úspešne a Environmentálny fond získal titul „Efektívny používateľ modelu CAF.“

„Externá spätná väzba modelu CAF“ je nástrojom na zhodnotenie správnosti postupu desiatich krokov pri implementácii modelu CAF a je podporou pre pokračovanie inovácie procesov organizácie s modelom CAF. 

„Titul je platný dva roky a udeľuje sa organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré predurčujú organizáciu sa správnu cestu k trvalej udržateľnosti,“ uvádza UNMS SR.

Udelením titulu sa však práca Environmentálneho fondu na zefektívnení fungovania organizácie nekončí. Naopak, nastáva čas na dokončenie úloh naplánovaných v „Akčnom pláne zlepšovania“. Veríme, že sa počas budúceho kalendárneho roka zapojíme sa do ďalšieho kola samohodnotenia.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022. Zmenou bola aktualizovaná  „záložka – Rozpočet a záložka – Inštrukcie“. Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.
Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond odoslal oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022

Vážení žiadatelia,

aktuálne sme poštou odoslali oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022.

Zoznamy nájdete tu: https://envirofond.sk/dotacie/

Read More

Súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Environmentálny fond vyhlasuje súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Vo finále budeme vyhlasovať tri najlepšie miesta. Každá škola dostane od Environmentálneho fondu exkurziu pre triedu v rámci environmentálnej výchovy.

ČÍTAŤ VIAC

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Dokument bol upravený a doplnený o zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou lesov na lesy osobitného určenia.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou bol upravený obsah dokumentu.

Read More