Category: Aktuality

WEBINÁR pre oblasť činnosti L8 – Zatepľovanie  sa bude konať 23.mája!

Environmentálny fond pripravuje informačný webinár pre žiadateľov pre oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov L8 na rok 2022. Počas webináru si prejdeme špecifikáciu činností a k danej výzve si  povieme aj najčastejšie formálne chyby z minulých rokov  a ako ich eliminovať pri nových žiadostiach o dotáciu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie o webinári sú dostupné tu

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť činnosti Zatepľovanie -L8 na rok 2022 otvorený!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci špecifikácie Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  na našej webovej stráne V menu Dotácie/Zatepľovanie/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vyplniť do 6. júla 2022 vrátane.

Read More

Špecifikácia Zatepľovanie – Čo je nové v špecifikácii pre oblasť L

 

Vážení žiadatelia, prinášame  stručný prehľad zmien a úprav pre  Špecifikáciu činností na rok 2022 pre oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Podpora formou dotácie.
 • Lehota na podanie žiadosti  – v zmysle novely zákona o Environmentálnom fonde je  minimálne 2  kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností.
 • Oprávnení žiadatelia sú:
  • obec
  • samosprávny kraj
  • príspevková, alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre tútu činnosť
  • príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
  • právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR – nové
 • Žiadateľ môže podať iba 1 žiadosť
 • Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022
 • Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených  nákladov projektu)
 • Možné realizovať 1 alebo viac hlavných aktivít, a to:
  1. Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
  2. Zateplenie/výmena strechy
  3. Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
  4. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia 

 

K vyššie uvedeným bude potrebné predložiť stavebné povolenie

Novinkou je, že okrem hlavných aktivít je možnosť realizovať aj podaktivity.

Konkrétny zoznam a postup je uvedený v špecifikácii, k dispozícii na stiahnutie aj po kliknutí na tento odkaz

 

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie, a to najmä:

 • základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica, kultúrny dom,  centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, múzeum, ostatní.
 • Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti. I to patrilo k častým formálnym nedostatkom žiadateľov za minulé obdobia, pre ktoré museli byť vylúčení zo zoznamu.
 • Pri podaní žiadosti bude postačovať Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení povinností týkajúcich sa úhrady daní a poistného. Tieto dokumenty si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk. Okrem toho Environmentálny fond nebude požadovať list vlastníctva a potvrdenie o pridelení IČO  – bude overované cez OverSi.

 

Pripravujeme ONLINE WEBINÁR k oblasti L, termíny zverejníme v najbližších dňoch.

Read More

Zoznam vyradených žiadostí o dotáciu pre oblasti Ochrana ovzdušia, Voda a Odpady na rok 2022

Zverejnili sme Zoznam žiadostí v rámci oblastí  Ovzdušie(A), Voda(B)  a Odpady (C) na rok 2022, ktoré neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly.

Žiadatelia, ktorí podali v rámci jednotlivých oblastí žiadosti o dotáciu a nenachádzajú sa v zozname vyradených žiadostí, je to z dôvodu, že v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia.

Zoznam je k dispozícii v Menu →Dotácie→ Prehľady.

Na stiahnutie aj po kliknutí na tento odkaz

Read More

Špecifikácia Zatepľovanie spustená!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadostí je do 6. júla 2022 vrátane. Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených nákladov projektu)

Špecifikáciu činností nájdete tu a povinné prílohy tu

Potrebujete poradiť ? Neváhajte nás kontaktovať.

Pre oblasť L – Zatepľovanie kontaktuje priamo našich projektových manažérov – kontakty sú uvedené na webe  v Menu→ dotácie →zatepľovanie 

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár pre žiadateľov, kde sa dozviete všetko podstatné v súvislosti s procesom podávania žiadosti, ako aj informácie k najčastejším formálnym chybám, ktorým je potrebné sa pre úspešnosť Vašej žiadosti vyvarovať. 

Termín zverejníme v najbližších dňoch.                                                                                                                                                                              

 

Read More

Zverejňujeme špecifikáciu činností na oblasť – Zelený vzdelávací fond

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zelený vzdelávací fond (ZVF).

Termín na podanie žiadostí je do 07. júla 2022.

Výška maximálnej žiadanej dotácie je 5 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP. Všetky potrebné informácie nájdete tu

Read More

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu…

(31. 01. 2019)

Read More

Oznámenie čísla bankových účtov

Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

SKLÁDKA ODPADOV:  IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294

ODKALISKO:             IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307

Povinnosť odvádzať poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko vyplýva prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadov Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko, pričom odvod poplatkov sa vzťahuje k odpadu uloženému na skládku odpadov alebo odkalisko v dátume od 01.01.2019.

(21. 01. 2019)

Read More