Usmernenie L8

Environmentálny fond eviduje aj otázky v súvislosti s vyžadovaním právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti pre hlavné aktivity v činnosti L8. Nakoľko Environmentálny fond chce byť ústretový k žiadateľom, rozhodol sa vydať Usmernenie k špecifikácii činností podpory na rok 2022 pre oblasť L, ktorým predlžuje termín na podanie žiadostido 27. 07. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu. Environmentálny fond upozorňuje žiadateľov, aby projekty spĺňali technické požiadavky a štandardy zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto jednou z povinných príloh zostáva právoplatné stavebné...

Čítať viac

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2022

Vážení žiadatelia, zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov. Za každé bodové kritérium je možné získať maximálne 5 bodov. Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom: Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmiOtvorte záložku „Hodnotenie“V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Čítať viac

Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka   Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).   Téma: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E). Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).   Termín a miesto konania: 06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.   Program: 08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov 09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára – Bc. Ľubica Bdžochová 09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie...

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Vážení žiadatelia,Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)Termín na podanie žiadostí je do 16. augusta 2022.Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu  Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme informovať. Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Čítať viac

Prihlasovacie formuláre na oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – E1 a E2 na rok 2022 otvorené!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávania a osveta sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE  E1 a E2  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formuláre je možné vyplniť do 8. augusta 2022 vrátane.

Čítať viac

Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E) Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1; Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2; Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2022. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu   Formulár žiadosti zverejníme do 14. júna 2022. Webinár pre danú oblasť pripravujeme, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať. 

Čítať viac

Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť? Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä: Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém Popis povinných príloh k žiadosti     Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj...

Čítať viac

Nové inštruktážne video Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu?

Pre žiadateľov prinášame nový videomanuál ako pomôcku na sprehľadnenie prvotného procesu vyplnenia žiadosti o podporu. Videomanuál Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu formou dotácie je sprievodcom a ukážkou všetkých potrebných krokov pre úspešné vyplnenie a registráciu. Inštruktážne video sa nachádza v menu Dotácie priamo na stránke pod názvom ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE ŽIADOSTI – NÁVOD. Video si môžete stiahnuť aj po kliknutí na tento link

Čítať viac