Tlačová správa

Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

Potreba implementácie systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework) je prirodzenou reakciou premeny nového Envirofondu, ktorý pracuje na aktivitách v prospech žiadateľov, na dosiahnutie ktorých využíva aj zefektívnenie a sfunkčnenie procesov vo vnútri organizácie. Uznávaný európsky model kvality určený pre efektívnu verejnú správu sa tak stal súčasťou Envirofondu od 1. novembra 2021. 

Systémové zmeny, ktoré prišli s nástupom nového vedenia Envirofondu smerujú ku skvalitneniu procesov v rámci fondu, čo sa samozrejme odzrkadlí aj navonok smerom k žiadateľom o podporu. „Našim cieľom je zmapovať interné prostredie fondu aj samohodnotením vlastnými personálnymi kapacitami, čím do samotného procesu CAF zainteresujeme ľudí a preveríme zároveň aj ochotu zlepšovať sa a posúvať vo výkonoch. Po tejto fáze si jasne zadefinujeme zámery na zefektívnenie činnosti a pôsobnosti celého fondu,“ skonštatoval riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.

Podpora implementácie systému CAF prišla aj zo strany Envirorezortu, ktorý začal pracovať s týmto modelom už pred dvoma rokmi. Pri zavádzaní modelu kvality bude Envirofond postupovať v súlade a na základe spolupráce aj s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podpora samotného projektu vychádza z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Projekt samohodnotenia, tzv. CAF začína 1. novembra  2021 a Envirofond tak čaká 12 mesiacov systémovej práce. „Verím, že sa do tohto procesu samohodnotenia zapojí čo najviac zamestnancov, ktorým sa budeme snažiť vytvoriť dobré podmienky a podporovať ich pri implementovaní modelu CAF, lebo viem, že aj touto cestou si fond bude budovať výnimočnú značku. Spokojný zamestnanec je to najlepšie hodnotenie ako pre mňa, tak aj pre celý Envirofond a o výnimočnosť v tomto systéme manažérstva kvality predsa ide tiež,“ dodal Vačok.

Viac informácií o operačnom programe Efektívna verejná správa a projekte tu.

(02. 11. 2021)

Read More

Oznam!

III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

zverejňuje Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité dokumenty nájdete na http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.

Termín podávania žiadostí je do 08. novembra 2021.

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register

(28. 10. 2021)

Späť na zoznam

Read More

Oznam!

Oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu,

týmto si vás dovoľujeme informovať, že EF v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. V rámci zoznamu boli doplnení úspešní žiadatelia v oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA. Týmto boli zároveň distribuované Oznámenia o poskytnutí podpory, spolu s rozhodnutím ministra ŽP SR.

Zároveň informujeme, že bol zverejnený Prehľad nezaradených žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore nerozhodol minister MŽP SR, v rámci Oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA.

(21. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2021

k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(20. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil linky na usmernenia k problematike: osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia.

Uvedené dokumenty je možné stiahnuť na:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_dolozka_o_autorizacii.pdf

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/zakon-o-e-governmente/vykladove-stanoviska-a-usmernenia/index.html

(19. 10. 2021)

Read More

Tlačová správa

Zodpovedné správanie sa samospráv je kľúčom k čerpaniu dotácií

Ministerstvo životného prostredia SR podporuje výstavbu kanalizácií, vodovodov a čistiarní odpadových vôd prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu. V roku 2022 pôjdu na tento účel desiatky miliónov eur z prostriedkov fondu. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád má pri schvaľovaní projektov samospráv, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie komfortu obyvateľov, prioritu spravodlivosť a transparentnosť.

Predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) schválilo prostredníctvom Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácií a vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 mil. eur v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“. Stalo sa tak 3 dni po parlamentných voľbách 2020 (podpísal Árpád  Érsek).

 Nový minister Ján Budaj nemal právny titul a ani nechcel brzdiť budovanie kanalizácií, hoci viaceré okolnosti poukazovali na stranícky protekcionizmus. MŽP sa pod vedením Budaja vydalo cestou dodatočnej kontroly. Envirofond začal s auditmi, ktoré zistili viaceré nedostatky – predovšetkým sporný výber dodávateľov, uzatváranie početných a neprehľadných dodatkov k starým zmluvám. Niektoré zmluvy a dodatky neboli ani zverejnené a práce sa realizovali bez účinného právneho titulu.

 Podľa slov štátneho tajomníka Juraja Smatanu ide o zdedené problémy Envirofondu, ktorý v minulosti poskytoval samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „Nehospodárne šafárenie s verejnými financiami bolo typické pre predchádzajúce vlády. S týmito praktikami sme skoncovali a verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, dnes už podliehajú dôslednej revízii,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP Juraj Smatana.

 Environmentálny fond pokračuje vo finančnej kontrole projektov samospráv pri budovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Závažné porušenia boli zistené v 4 obciach. Jedným z negatívnych príkladov je obec Kravany. Práve starosta tejto obce odmieta s Envirofondom komunikovať a poskytnúť podklady na kontrolu verejného obstarávania na dobudovanie obecnej kanalizácie.

 „Envirofond v tejto súvislosti podal kvalifikovaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Zároveň sme sa v tomto prípade obrátili aj na orgány činné v trestnom konaní a  podali trestné oznámenie z podozrenia na korupčné správanie pri výbere dodávateľa projektu a úkonov verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy o dielo,“ zdôraznil riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

 V prípade, ak by časť peňazí v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“ zostala voľná, bude použitá na projekty ďalších samospráv. „Ministerstvo v tejto téme úzko spolupracuje a svoje postupy koordinuje s kompetentnými štátnymi inštitúciami a tiež samosprávami,“ uzavrela generálna tajomníčka služobného úradu MŽP a predsedníčka Rady Environmentálneho fondu Daša Turbová.

 MŽP spolu s Envirofondom majú za cieľ výrazne zrýchliť budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a kontrolovať využívanie financií.

Záznam z tlačovej konferencie je prístupný tu

(18. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil zoznamy aglomerácií na svojom webovom sídle ku „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ pre oblasť Ochrana a využívanie vôd (B):

„Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti BK“

„Zoznam aglomerácií s veľkosťou od 2 000 EO do 10 000 EO pre činnosti BK“

Zoznamy nájdete na: http://envirofond.sk/dotacie

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom infolinky 0800 242 242 alebo e-mailovej adresy: dotacie@envirofond.sk.

(14. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond v záujme zefektívnenia činností a optimalizácie procesov vedúcich v prospech žiadateľov, zriadil novú e-mailovú adresu, v rámci ktorej bude prijímať a vnímať nápady z externého prostredia. Vaše postrehy, návrhy alebo nápady v súvislosti s vyššie uvedeným je možné zasielať na e-mailovú adresu: napady@envirofond.sk Veríme, že aj týmto nástrojom fond vytvára priestor ako byť bližšie k vašim potrebám.

(11. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 a prílohy k usmerneniu.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(07. 10. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond podporí oblasť ochrany ovzdušia, ochrany a využívania vôd a rozvoja odpadového hospodárstva. Na podanie žiadosti o finančnú podporu formou dotácie z Envirofondu je čas ešte do konca októbra.

Projekty zamerané na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového hospodárstva majú možnosť byť podporené v rámci Špecifikácie činnosti podpory na rok 2022, ktorú Envirofond zverejnil koncom júna na svojom webovom sídle. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti do konca tohto mesiaca, t. j. do 31. októbra 2021.

Finančná podpora formou dotácie z fondu je zameraná na tri oblasti, ktorými sú Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B) a Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C). Žiť v zdravom prostredí, ktorého základ tvorí aj ovzdušie, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Envirofond túto oblasť podporí dotáciami aj napríklad nanákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla. Potreba budovania verejných vodovodov a kanalizácii alebo rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd je nemenej dôležitou oblasťou, na ktorú sa fond v rámci podporovaných činností na budúci rok zameriava. Čoraz viac sa dostáva do popredia aj téma znižovania množstva odpadov na ukladaných skládkach odpadov, preto je nevyhnutne podporiť v rámci Envirofondu aj túto oblasť. Z finančných prostriedkov z fondu je možné napríklad zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

Žiadatelia podávajú žiadosti cez elektronický systém a zároveň majú zákonnú povinnosť doručiť jeden originál žiadosti do poštového priečinku fondu alebo doručiť jeden originál žiadosti osobne na adresu Environmentálneho fondu. V platnosti aj naďalej ostáva možnosť, že záujemcovia o dotáciu môžu podať žiadosti aj prostredníctvom elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Tento variant platí pre orgány verejnej moci.

V prípadoch mimoriadnych závažných environmentálnych situácií a havárií v súvislosti s odstraňovaním následkov havárie v odpadoch a mimoriadnym zhoršením alebo ohrozením kvality vôd, môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu v priebehu celého kalendárneho roka 2022 obdobnými spôsobmi ako pri ostatných podporovaných oblastiach.

Zamestnanci Environmentálneho fondu budú žiadateľom a ich otázkam v súvislosti so zverejnenou Špecifikáciou činnosti podpory na rok 2022 nápomocní na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk alebo telefonicky na infolinke fondu na telefónnom čísle 0800 242 242.

Dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ nájdete tu

(05. 10. 2021)

Read More