Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 18. decembra 2015 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu)

V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 18.12.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 5 pracovných dní.

Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).

(04. 12. 2015)

Read More

Oznam!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že stránkové hodiny a pracovný čas na Environmentálnom fonde bude dňa 23.12.2015 a 31.12.2015 skrátený do 12:00 hod.

(23. 12. 2015)

Read More

Vážení žiadatelia,

ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností pre rok 2016. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a v blízkej dobe začne kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu nebude neobsahovať prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil.

 Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.

(09. 11. 2015)

Read More

Nová webová stránka Environmentálneho fondu

Nový web prináša jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu. Je prehľadnejší, s priamym zameraním na špecifickú problematiku a postupy pri získavaní podpory pre vaše environmentálne projekty. 

Uplatnil sa responzívny dizajn, ktorý sa po zobrazení v rôznych mobilných zariadeniach dokáže prispôsobiť daným rozlíšeniam displejov.

Veríme, že sa v prostredí nového webu rýchlo zorientujete a oceníte vecný obsah a moderný dizajn.

Pôvodný web EF je naďalej prístupný ako [Pôvodná stránka] na pravej strane horizontálneho menu.

(01. 11. 2015)

Read More