Category: Tlačová správa

Tlačová správa

Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

Potreba implementácie systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework) je prirodzenou reakciou premeny nového Envirofondu, ktorý pracuje na aktivitách v prospech žiadateľov, na dosiahnutie ktorých využíva aj zefektívnenie a sfunkčnenie procesov vo vnútri organizácie. Uznávaný európsky model kvality určený pre efektívnu verejnú správu sa tak stal súčasťou Envirofondu od 1. novembra 2021. 

Systémové zmeny, ktoré prišli s nástupom nového vedenia Envirofondu smerujú ku skvalitneniu procesov v rámci fondu, čo sa samozrejme odzrkadlí aj navonok smerom k žiadateľom o podporu. „Našim cieľom je zmapovať interné prostredie fondu aj samohodnotením vlastnými personálnymi kapacitami, čím do samotného procesu CAF zainteresujeme ľudí a preveríme zároveň aj ochotu zlepšovať sa a posúvať vo výkonoch. Po tejto fáze si jasne zadefinujeme zámery na zefektívnenie činnosti a pôsobnosti celého fondu,“ skonštatoval riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.

Podpora implementácie systému CAF prišla aj zo strany Envirorezortu, ktorý začal pracovať s týmto modelom už pred dvoma rokmi. Pri zavádzaní modelu kvality bude Envirofond postupovať v súlade a na základe spolupráce aj s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podpora samotného projektu vychádza z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Projekt samohodnotenia, tzv. CAF začína 1. novembra  2021 a Envirofond tak čaká 12 mesiacov systémovej práce. „Verím, že sa do tohto procesu samohodnotenia zapojí čo najviac zamestnancov, ktorým sa budeme snažiť vytvoriť dobré podmienky a podporovať ich pri implementovaní modelu CAF, lebo viem, že aj touto cestou si fond bude budovať výnimočnú značku. Spokojný zamestnanec je to najlepšie hodnotenie ako pre mňa, tak aj pre celý Envirofond a o výnimočnosť v tomto systéme manažérstva kvality predsa ide tiež,“ dodal Vačok.

Viac informácií o operačnom programe Efektívna verejná správa a projekte tu.

(02. 11. 2021)

Read More

Tlačová správa

Zodpovedné správanie sa samospráv je kľúčom k čerpaniu dotácií

Ministerstvo životného prostredia SR podporuje výstavbu kanalizácií, vodovodov a čistiarní odpadových vôd prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu. V roku 2022 pôjdu na tento účel desiatky miliónov eur z prostriedkov fondu. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád má pri schvaľovaní projektov samospráv, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie komfortu obyvateľov, prioritu spravodlivosť a transparentnosť.

Predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) schválilo prostredníctvom Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácií a vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 mil. eur v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“. Stalo sa tak 3 dni po parlamentných voľbách 2020 (podpísal Árpád  Érsek).

 Nový minister Ján Budaj nemal právny titul a ani nechcel brzdiť budovanie kanalizácií, hoci viaceré okolnosti poukazovali na stranícky protekcionizmus. MŽP sa pod vedením Budaja vydalo cestou dodatočnej kontroly. Envirofond začal s auditmi, ktoré zistili viaceré nedostatky – predovšetkým sporný výber dodávateľov, uzatváranie početných a neprehľadných dodatkov k starým zmluvám. Niektoré zmluvy a dodatky neboli ani zverejnené a práce sa realizovali bez účinného právneho titulu.

 Podľa slov štátneho tajomníka Juraja Smatanu ide o zdedené problémy Envirofondu, ktorý v minulosti poskytoval samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „Nehospodárne šafárenie s verejnými financiami bolo typické pre predchádzajúce vlády. S týmito praktikami sme skoncovali a verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, dnes už podliehajú dôslednej revízii,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP Juraj Smatana.

 Environmentálny fond pokračuje vo finančnej kontrole projektov samospráv pri budovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Závažné porušenia boli zistené v 4 obciach. Jedným z negatívnych príkladov je obec Kravany. Práve starosta tejto obce odmieta s Envirofondom komunikovať a poskytnúť podklady na kontrolu verejného obstarávania na dobudovanie obecnej kanalizácie.

 „Envirofond v tejto súvislosti podal kvalifikovaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Zároveň sme sa v tomto prípade obrátili aj na orgány činné v trestnom konaní a  podali trestné oznámenie z podozrenia na korupčné správanie pri výbere dodávateľa projektu a úkonov verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy o dielo,“ zdôraznil riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

 V prípade, ak by časť peňazí v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“ zostala voľná, bude použitá na projekty ďalších samospráv. „Ministerstvo v tejto téme úzko spolupracuje a svoje postupy koordinuje s kompetentnými štátnymi inštitúciami a tiež samosprávami,“ uzavrela generálna tajomníčka služobného úradu MŽP a predsedníčka Rady Environmentálneho fondu Daša Turbová.

 MŽP spolu s Envirofondom majú za cieľ výrazne zrýchliť budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a kontrolovať využívanie financií.

Záznam z tlačovej konferencie je prístupný tu

(18. 10. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond podporí oblasť ochrany ovzdušia, ochrany a využívania vôd a rozvoja odpadového hospodárstva. Na podanie žiadosti o finančnú podporu formou dotácie z Envirofondu je čas ešte do konca októbra.

Projekty zamerané na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového hospodárstva majú možnosť byť podporené v rámci Špecifikácie činnosti podpory na rok 2022, ktorú Envirofond zverejnil koncom júna na svojom webovom sídle. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti do konca tohto mesiaca, t. j. do 31. októbra 2021.

Finančná podpora formou dotácie z fondu je zameraná na tri oblasti, ktorými sú Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B) a Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C). Žiť v zdravom prostredí, ktorého základ tvorí aj ovzdušie, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Envirofond túto oblasť podporí dotáciami aj napríklad nanákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla. Potreba budovania verejných vodovodov a kanalizácii alebo rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd je nemenej dôležitou oblasťou, na ktorú sa fond v rámci podporovaných činností na budúci rok zameriava. Čoraz viac sa dostáva do popredia aj téma znižovania množstva odpadov na ukladaných skládkach odpadov, preto je nevyhnutne podporiť v rámci Envirofondu aj túto oblasť. Z finančných prostriedkov z fondu je možné napríklad zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

Žiadatelia podávajú žiadosti cez elektronický systém a zároveň majú zákonnú povinnosť doručiť jeden originál žiadosti do poštového priečinku fondu alebo doručiť jeden originál žiadosti osobne na adresu Environmentálneho fondu. V platnosti aj naďalej ostáva možnosť, že záujemcovia o dotáciu môžu podať žiadosti aj prostredníctvom elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Tento variant platí pre orgány verejnej moci.

V prípadoch mimoriadnych závažných environmentálnych situácií a havárií v súvislosti s odstraňovaním následkov havárie v odpadoch a mimoriadnym zhoršením alebo ohrozením kvality vôd, môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu v priebehu celého kalendárneho roka 2022 obdobnými spôsobmi ako pri ostatných podporovaných oblastiach.

Zamestnanci Environmentálneho fondu budú žiadateľom a ich otázkam v súvislosti so zverejnenou Špecifikáciou činnosti podpory na rok 2022 nápomocní na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk alebo telefonicky na infolinke fondu na telefónnom čísle 0800 242 242.

Dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ nájdete tu

(05. 10. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond začal s vyplácaním príspevku za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti

Environmentálny fond v týchto dňoch finančne podporí obce, ktoré predložili do 30. júna 2021 žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, tzv. BRO z kuchyne. Ide o príspevok, ktorý má fond povinnosť po prvý raz vyplatiť obciam do 30. septembra tohto roka.

Finančné prostriedky zo zdrojov fondu na tento príspevok fond prerozdelil tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti, ďalej zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRO z kuchyne z domácností  v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov alebo  § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30. júna tohto roka.

Envirofond poskytuje tento príspevok podľa množstva zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti. Balíček financií fond rozdelil pre schválených žiadateľov na základe výpočtu, do ktorého vstupujú len tie obce, ktoré splnili v danom kalendárnom roku vyššie uvedené podmienky na jeho poskytnutie. Takýmto žiadateľom sa výška príspevku vypočítala ako násobok prostriedkov na prerozdelenie a percentuálneho podielu BRO z kuchyne vytriedeného a zhodnoteného v danej obci na celkovom vytriedenom a zhodnotenom BRO z kuchyne vo všetkých obciach, ktorým má byť poskytnutý príspevok. Ide  o 21 podporených obcí v rámci príspevku na BRO z kuchyne z Envirofondu.

Celkovo bude na poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov prerozdelených 1.220.100,00,- EUR. Aj touto formou zavedenia zhodnocovania BRO z kuchyne v domácnostiach sa Envirorezort v spolupráci s Envirofondom snažia napomáhať k celkovému triedeniu a zhodnocovaniu odpadov, čo sa časom pozitívne odzrkadlí aj na kvalite životného prostredia, ktoré je prirodzenou a dennou súčasťou našich životov.

Envirofond bude všetkých žiadateľov informovať o vybavení žiadosti o poskytnutí príspevku do 31. októbra 2021 písomným oznámením.

(27. 09. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond finančne podporí oblasť Ochrany a využívania vôd

Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Podpora formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2021 umožňuje financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike. Výzva je určená pre chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat. Termín podania žiadosti je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Detaily výzvy sú uvedené tu

(02. 09. 2021)

Read More

Tlačová správa

Nový Envirofond mení komunikáciu na proaktívnu. Posilou v externej komunikácii fondu bude aj nový Facebookový profil fondu.

Environmentálny fond zriadil na podporu a posilnenie externej komunikácie s verejnosťou oficiálny Facebookový profil Environmentálneho fondu. Cieľom je byť bližšie k žiadateľom o poskytnutie finančnej podpory z fondu prostredníctvom dotácií, úverov alebo príspevkov, upriamenie pozornosti na podporované oblasti, ale taktiež ide aj o sprehľadnenie a stransparentnenie procesov fondu,  informovanie a zviditeľnenie vykonávaných činností fondu.

Facebookový profil Environmentálneho fondu bude ďalším z informačných zdrojov fondu pre obce, mestá, neziskové organizácie, odbornú a širokú verejnosť. Fond tak napreduje v napĺňaní a rozvoji svojich vízii, ktorými sú okrem iného aj proaktívny prístup v komunikácii. V rámci facebookového profilu sa fond bude snažiť o priblíženie všetkého aktuálneho z vnútra fondu v súvislosti s enviro oblasťou, poukázanie na novinky, zdieľanie zaujímavých tém. Nemenej dôležitou súčasťou bude aj diskusia s každým, kto bude mať akúkoľvek otázku, pripomienku, podnet alebo príspevok na stranu Environmentálneho fondu.

Naďalej ostáva ako primárny zdroj informácií webové sídlo fondu, www.envirofond.sk, v rámci ktorého fond pravidelne zverejňuje aktualizované informácie a infolinka Environmentálneho fondu, na ktorej volajúci získajú informácie o stave ich projektu, o schválených alebo neschválených žiadostiach, o tom, čo je potrebné k podaniu žiadosti o dotáciu, úver alebo príspevok a tiež informácie v súvislosti s poplatkami, pokutami a iné.

Viac o novom Facebookovom profile Environmentálneho fondu nájdete tu.

(25. 08. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd na rok 2021

Environmentálny fond (EF), ako organizácia zriadená zákonom a hospodáriaca s verejnými zdrojmi, aktuálne intenzívne pracuje na novej výzve pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Pôjde o výzvu zameranú na oblasť ochrany a využívania vôd (B). Predmetnú výzvu v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov fond plánuje zverejniť koncom augusta 2021 na svojom webovom sídle. Termín predkladania žiadostí je momentálne odhadovaný na koniec septembra 2021.

Detaily výzvy sú uvedené tu

(12. 08. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond podporí projekty zamerané na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového a obehového hospodárstva

Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Špecifikáciu činností podpory na rok 2022. Termín predkladania žiadostí je do 31. októbra 2021.

Žiadatelia podávajú žiadosti cez elektronický systém, ktorý im zabezpečuje väčší komfort a vyššiu mieru transparentnosti. Zároveň majú žiadatelia zákonnú povinnosť doručiť jeden originál žiadosti do poštového priečinku fondu, pričom rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu alebo doručiť jeden originál žiadosti osobne na adresu Environmentálneho fondu a rozhodujúcim dátumom v tomto prípade je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín. V platnosti aj naďalej ostáva možnosť, že záujemcovia o dotáciu môžu podať žiadosti aj prostredníctvom elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Tento variant platí pre orgány verejnej moci.

Envirofond v rámci podpory činnosti na rok 2022 podporí projekty zamerané na tri oblasti. Ide o oblasť ochrany ovzdušia (A), ochrany a využívanie vôd (B) a rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C). Záujemcovia tak majú možnosť v rámci oblasti ochrany ovzdušia získať finančnú podporu napríklad na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla, nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a podobne. Oblasť ochrany a využívania vôd ponúka možnosť podpory na rekonštrukciu alebo intenzifikáciu existujúcich čistiarní odpadových vôd, budovanie verejných kanalizácii alebo verejných vodovodov. Žiadatelia, ktorí majú záujem podieľať sa napríklad aj na znižovaní množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov v rámci rozvoja odpadového a obehového hospodárstva, môžu od Envirofondu získať financie napríklad na zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

V prípadoch mimoriadnych závažných environmentálnych situácií a havárií v súvislosti s odstraňovaním následkov havárie v odpadoch a mimoriadnym zhoršením alebo ohrozením kvality vôd, môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu v priebehu celého kalendárneho roka 2022 obdobnými spôsobmi ako pri ostatných podporovaných oblastiach.

Zamestnanci Environmentálneho fondu budú žiadateľom a ich otázkam v súvislosti so zverejnenou Špecifikáciou činnosti podpory na rok 2022 nápomocní na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk alebo telefonicky.

Dokument „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ nájdete tu

(01. 07. 2021)

Read More

Tlačová správa

Nový Envirofond sa nenechá ovplyvniť zdedeným problémom z minulosti

To, čo sa pre niektoré obce javí ako zdržiavanie a byrokracia, Envirofond nazýva hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zdedený problém v prípade obcí zapojených do Výzvy č. B-1/2020 na podporné programové aktivity poukazuje na to, ako sa udeľovali a kontrolovali poskytnuté dotácie a zároveň ako sa to určite robiť nemá. Fond trvá na tom, že základným kameňom úspešnej realizácie projektov jednotlivých obcí je jednoznačne kvalitný projekt, ktorý garantuje spôsob ako minimalizovať riziko, že sa výstavba diela nedotiahne dokonca, prípadne sa stane nefunkčnou a zároveň ako sa vyhnúť neočakávaným prekvapeniam v čase, ktoré by spôsobili viac škody ako úžitku.

Envirofond tak reflektuje na fakt, že v prípade obcí, ktoré za bývalého vedenia fondu získali finančnú podporu  na vybudovanie verejných vodovodov, kanalizácií alebo čistiarní odpadových vôd, ale Envirorezort odhalil v ich postupe viaceré nezrovnalosti a podozrenia, sa objavili nové skutočnosti. Tie vyplynuli z kontroly doručenej dokumentácie v súvislosti s poskytnutou podporou, ktorou bolo zistené, že obce uzatvárali  dodatky k pôvodným zmluvám o dielo v rozpore s platnou a účinnou legislatívou v čase ich uzatvorenia. Navyše vznikajú odôvodnené podozrenia, že aj výber dodávateľa nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, aj napriek čestným vyhláseniam starostov obcí o tejto skutočnosti, ktoré predložili v čase žiadosti o podporu.

„Vzhľadom na doterajšie zistenia fondu a taktiež externé podnety, ktoré indikujú vážne podozrenia z trestnej činnosti, sme sa po dôkladnej a odbornej diskusii aj s vedením Envirorezortu rozhodli, že fond v prípade dvoch obcí, Vislava a Kravany, podá trestné oznámenie na orgány činné v trestnom konaní a súčasne požiada Úrad pre verejné obstarávanie o súčinnosť pre definitívne potvrdenie alebo vyvrátenie zistených nedostatkov u týchto obcí. V prípade ďalších dvoch obcí zvažujeme obdobný postup,“ vysvetľuje riaditeľ Environmentálneho fondu, Ľubomír Vačok.

Envirofond pristupuje k zdedeným problémom zákonne a transparentne a naďalej pokračuje v kontrolných mechanizmoch, ktoré sú vykonávané priebežne s obvyklou mierou opatrnosti.

(30. 06. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond podporí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený. Ide o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude Envirofond vyplácať v tomto roku prvýkrát.

Príspevok sa bude vyplácať tým žiadateľom, ktorí pošlú svoje žiadosti do 30. júna tohto roka, a ktorých žiadosť bude obsahovať kópiu ročného výkazu zo štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, ďalej údaje o množstve zhodnoteného BRKO za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o množstve zhodnoteného BRKO a čestné vyhlásenie, že obci v uplynulých troch rokoch nebola uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o odpadoch, a že množstvo vyzbieraného BRKO pochádza z domácností.

Obce, ktoré chcú o tento príspevok požiadať, majú na to tak ešte niekoľko dní, aby žiadosť podali a zároveň musia spĺňať podmienku, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti; zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručí žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30 júna tohto roka.

Výšku príspevku na BRKO bude fond vypočítavať na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. To znamená, že sa vypočíta suma na 1t a podľa hmotnosti BRKO bude obci vynásobená táto suma.

Pre každého jednotlivca, ktorý vytvára a produkuje odpad, to v praxi predstavuje, že triedením odpadu na komunálny a BRKO pomáhame sami sebe, nakoľko hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zníženej dani za odpady. Okrem iného sa týmto spôsobom aj my všetci dokážeme podieľať na zhodnocovaní odpadov na Slovensku a tým zlepšovať kvalitu životného prostredia. 

Envirofond má na vyplatenie tohto príspevku zákonom stanovený termín do 30. septembra 2021. O vybavení žiadosti budú všetci žiadatelia informovaní písomným oznámením do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021.

(25. 06. 2021)

Envirofond podporí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený. Ide o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude Envirofond vyplácať v tomto roku prvýkrát.

Príspevok sa bude vyplácať tým žiadateľom, ktorí pošlú svoje žiadosti do 30. júna tohto roka, a ktorých žiadosť bude obsahovať kópiu ročného výkazu zo štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, ďalej údaje o množstve zhodnoteného BRKO za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o množstve zhodnoteného BRKO a čestné vyhlásenie, že obci v uplynulých troch rokoch nebola uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o odpadoch, a že množstvo vyzbieraného BRKO pochádza z domácností.

Obce, ktoré chcú o tento príspevok požiadať, majú na to tak ešte niekoľko dní, aby žiadosť podali a zároveň musia spĺňať podmienku, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti; zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručí žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30 júna tohto roka.

Výšku príspevku na BRKO bude fond vypočítavať na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. To znamená, že sa vypočíta suma na 1t a podľa hmotnosti BRKO bude obci vynásobená táto suma.

Pre každého jednotlivca, ktorý vytvára a produkuje odpad, to v praxi predstavuje, že triedením odpadu na komunálny a BRKO pomáhame sami sebe, nakoľko hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zníženej dani za odpady. Okrem iného sa týmto spôsobom aj my všetci dokážeme podieľať na zhodnocovaní odpadov na Slovensku a tým zlepšovať kvalitu životného prostredia. 

Envirofond má na vyplatenie tohto príspevku zákonom stanovený termín do 30. septembra 2021. O vybavení žiadosti budú všetci žiadatelia informovaní písomným oznámením do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021.

(25. 06. 2021)

Read More