Tlačová správa

Nový Envirofond mení komunikáciu na proaktívnu. Posilou v externej komunikácii fondu bude aj nový Facebookový profil fondu.

Environmentálny fond zriadil na podporu a posilnenie externej komunikácie s verejnosťou oficiálny Facebookový profil Environmentálneho fondu. Cieľom je byť bližšie k žiadateľom o poskytnutie finančnej podpory z fondu prostredníctvom dotácií, úverov alebo príspevkov, upriamenie pozornosti na podporované oblasti, ale taktiež ide aj o sprehľadnenie a stransparentnenie procesov fondu,  informovanie a zviditeľnenie vykonávaných činností fondu.

Facebookový profil Environmentálneho fondu bude ďalším z informačných zdrojov fondu pre obce, mestá, neziskové organizácie, odbornú a širokú verejnosť. Fond tak napreduje v napĺňaní a rozvoji svojich vízii, ktorými sú okrem iného aj proaktívny prístup v komunikácii. V rámci facebookového profilu sa fond bude snažiť o priblíženie všetkého aktuálneho z vnútra fondu v súvislosti s enviro oblasťou, poukázanie na novinky, zdieľanie zaujímavých tém. Nemenej dôležitou súčasťou bude aj diskusia s každým, kto bude mať akúkoľvek otázku, pripomienku, podnet alebo príspevok na stranu Environmentálneho fondu.

Naďalej ostáva ako primárny zdroj informácií webové sídlo fondu, www.envirofond.sk, v rámci ktorého fond pravidelne zverejňuje aktualizované informácie a infolinka Environmentálneho fondu, na ktorej volajúci získajú informácie o stave ich projektu, o schválených alebo neschválených žiadostiach, o tom, čo je potrebné k podaniu žiadosti o dotáciu, úver alebo príspevok a tiež informácie v súvislosti s poplatkami, pokutami a iné.

Viac o novom Facebookovom profile Environmentálneho fondu nájdete tu.

(25. 08. 2021)