Tlačová správa

Nový Envirofond sa nenechá ovplyvniť zdedeným problémom z minulosti

To, čo sa pre niektoré obce javí ako zdržiavanie a byrokracia, Envirofond nazýva hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zdedený problém v prípade obcí zapojených do Výzvy č. B-1/2020 na podporné programové aktivity poukazuje na to, ako sa udeľovali a kontrolovali poskytnuté dotácie a zároveň ako sa to určite robiť nemá. Fond trvá na tom, že základným kameňom úspešnej realizácie projektov jednotlivých obcí je jednoznačne kvalitný projekt, ktorý garantuje spôsob ako minimalizovať riziko, že sa výstavba diela nedotiahne dokonca, prípadne sa stane nefunkčnou a zároveň ako sa vyhnúť neočakávaným prekvapeniam v čase, ktoré by spôsobili viac škody ako úžitku.

Envirofond tak reflektuje na fakt, že v prípade obcí, ktoré za bývalého vedenia fondu získali finančnú podporu  na vybudovanie verejných vodovodov, kanalizácií alebo čistiarní odpadových vôd, ale Envirorezort odhalil v ich postupe viaceré nezrovnalosti a podozrenia, sa objavili nové skutočnosti. Tie vyplynuli z kontroly doručenej dokumentácie v súvislosti s poskytnutou podporou, ktorou bolo zistené, že obce uzatvárali  dodatky k pôvodným zmluvám o dielo v rozpore s platnou a účinnou legislatívou v čase ich uzatvorenia. Navyše vznikajú odôvodnené podozrenia, že aj výber dodávateľa nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, aj napriek čestným vyhláseniam starostov obcí o tejto skutočnosti, ktoré predložili v čase žiadosti o podporu.

„Vzhľadom na doterajšie zistenia fondu a taktiež externé podnety, ktoré indikujú vážne podozrenia z trestnej činnosti, sme sa po dôkladnej a odbornej diskusii aj s vedením Envirorezortu rozhodli, že fond v prípade dvoch obcí, Vislava a Kravany, podá trestné oznámenie na orgány činné v trestnom konaní a súčasne požiada Úrad pre verejné obstarávanie o súčinnosť pre definitívne potvrdenie alebo vyvrátenie zistených nedostatkov u týchto obcí. V prípade ďalších dvoch obcí zvažujeme obdobný postup,“ vysvetľuje riaditeľ Environmentálneho fondu, Ľubomír Vačok.

Envirofond pristupuje k zdedeným problémom zákonne a transparentne a naďalej pokračuje v kontrolných mechanizmoch, ktoré sú vykonávané priebežne s obvyklou mierou opatrnosti.

(30. 06. 2021)