Oznam!

Environmentálny fond k dnešnému dňu zverejňuje  zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v roku 2022 a 2023 a predpokladaný termín ich zverejnenia. V zmysle platnej novely zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov je termín zverejnenia posunutý na skorší, a to do 31. marca. Po novom majú žiadatelia viac času na prípravu projektu, keďže zoznam činností je zverejnený o 3 mesiace skôr, ako tomu bolo doteraz. Zverejnené špecifikácie budú podľa novelizovaného zákona tvorené samostatne podľa jednotlivých oblastí, čím sa sprehľadní proces a výber pre žiadateľov. Environmentálny fond poskytuje finančné prostriedky v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky na Slovensku.

Zoznam činností nájdete tu .

Read More

Oznam!

Novelizácia zákona o Environmentálnom fonde prinesie efektívne zmeny.

Dňa 15.03. 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Hlavným účelom tejto novely sú úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Proces poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu bude vďaka zmenám jednoduchší a prehľadnejší. Do pozornosti pre žiadateľov dávame najmä nižšie uvedené:

– Environmentálny fond si už bude zabezpečovať potrebné potvrdenia od žiadateľov cez portál oversi.gov.sk; ako napr. potvrdenia z Daňového úradu, Sociánej poisťovne, potvrdenie o pridelení IČO, či výpis z listu vlastníctva, čím sa značne zjednoduší administratatívny proces pre potenciálnych žiadateľov.

Vyššie spomenuté dokumenty boli veľmi častým dôvodom na vyradenie žiadosti zo zoznamu žiadateľov o podporu, ak neboli doručené a overené ku dňu podania žiadosti.

– do 31.marca (predtým do 30.06.) Enviromentálny fond zverejní zoznam termínov a výziev na daný kalendárny rok. Sprehľadnené budú aj špecifikácie oblastí podpory samostatne, čím sa zjednoduší obsah a prípravné procesy pre žiadateľov o finančnú podporu.

– Od 15. marca žiadateľ o poskytnutie úveru môže poskytnúť Environmentálnemu fondu aj inú akceptovateľnú formu zábezpeky ako je uzatvorenie záložnej zmluvy,  ktorá bola doteraz jedinou možnosťou.

– Uvoľnenie kritéria pre žiadateľov prichádza aj z pohľadu ich finančnej disciplíny. Pri jej porušení zo stany žiadateľa bude teraz platná 2 ročná lehota pred podaním žiadosti. Doteraz bol žiadateľ vylúčený z možnosti žiadať o finančnú podporu celkovo, bez ohľadu na časové hľadisko porušenia finančnej disciplíny.

– V zákone sú doplnené nové účely, napr. o podporu môžu žiadať aj obce, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov, avšak doteraz spadali pod správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kompletné znenie novelizovaného zákona č.587/2004 Z.z.  o Environmentálnom fonde je k dispozícii na stiahnutie po kliknutí  tu

Read More

Oznam!

Dovoľujeme si  Vás  dôrazne upozorniť, že každý pohyb na dotačnom bankovom účte uvedenom v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Článok I. bod.2, musí byť vopred odsúhlasený Environmentálnym fondom v súlade s Článok  VI. Bod 5.:

„Príjemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľovi/dodávateľom z bankového účtu príjemcu vždy len na základe kladného stanoviska fondu s úhradou jednotlivých faktúr a to najneskôr  do 30.08.2022. Za týmto účelom sa príjemca dotácie zaväzuje predložiť fondu pred úhradou jednotlivých faktúr  doklady v zmysle bodu 6. tohto Článku zmluvy a vysvetlenia požadované fondom ku konkrétnym faktúram.

Úhrada faktúr dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúca fond od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.“

Príjemca dotácie uskutočňuje výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s dotáciou poskytnutou z prostriedkov fondu na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, a to len formou bezhotovostných prevodov.

(18. 03. 2022)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia, dňa 25.02.2022 boli poštovou prepravou (zároveň i mailom) odoslané „Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie“ za oblasť A a C. Zároveň boli otvorené žiadosti v oblasti A a C  v elektronickom systéme Egrant, o čom ste informovaní formou notifikácie. „Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie“ za oblasť B, budú zaslané po uzavretí formálnej kontroly.

(25. 02. 2022)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond pripravuje zverejnenie rozšírení Špecifikácie činností podpory na rok 2022:

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Program obnovy dediny

Program ochrany prírody

Zelený vzdelávací fond

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle informácie pre žiadateľov o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“):  TU  

Žiadosť o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“) sú žiadatelia oprávnení podať do 31. marca 2022

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle Prílohy k monitorovacej správe – čestné vyhlásenia

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(24. 01. 2022)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Inštrukciu k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovaniu projektu.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(18. 01. 2022)

Read More

Oznam!

Environmentálny fond nepretržite pracuje na optimalizácii a zefektívnení svojich procesov pre komfort a spokojnosť žiadateľov. Pokračuje ako v príprave nových výziev, uzatváraní zmlúv s úspešnými žiadateľmi, tak aj v realizácii zazmluvnených projektov. V neposlednom rade prehodnocuje finančné možnosti, konkrétne navýšenie finančných prostriedkov pre rok 2021 určených práve na dodatočné financovanie projektov z jednotlivých oblastí činností podpory z fondu v danom roku. Ide o mechanizmus realizovaný z nedočerpaných finančných prostriedkov z iných oblastí činností podpory fondu v rámci jeho rozpočtu na rok 2021. Celkové výdavky fondu určených na dotácie však musia byť v súlade so sumou v schválenom rozpočte fondu na rok 2021. Aj vďaka takto nastaveným procesom, na ktorých fond aktuálne pracuje, by do konca roka 2021 v priebehu mesiaca december mohli byť podporené ďalšie kvalitné projekty.

(02. 12. 2021)

Read More