Oznam!

Novelizácia zákona o Environmentálnom fonde prinesie efektívne zmeny.

Dňa 15.03. 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Hlavným účelom tejto novely sú úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Proces poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu bude vďaka zmenám jednoduchší a prehľadnejší. Do pozornosti pre žiadateľov dávame najmä nižšie uvedené:

– Environmentálny fond si už bude zabezpečovať potrebné potvrdenia od žiadateľov cez portál oversi.gov.sk; ako napr. potvrdenia z Daňového úradu, Sociánej poisťovne, potvrdenie o pridelení IČO, či výpis z listu vlastníctva, čím sa značne zjednoduší administratatívny proces pre potenciálnych žiadateľov.

Vyššie spomenuté dokumenty boli veľmi častým dôvodom na vyradenie žiadosti zo zoznamu žiadateľov o podporu, ak neboli doručené a overené ku dňu podania žiadosti.

– do 31.marca (predtým do 30.06.) Enviromentálny fond zverejní zoznam termínov a výziev na daný kalendárny rok. Sprehľadnené budú aj špecifikácie oblastí podpory samostatne, čím sa zjednoduší obsah a prípravné procesy pre žiadateľov o finančnú podporu.

– Od 15. marca žiadateľ o poskytnutie úveru môže poskytnúť Environmentálnemu fondu aj inú akceptovateľnú formu zábezpeky ako je uzatvorenie záložnej zmluvy,  ktorá bola doteraz jedinou možnosťou.

– Uvoľnenie kritéria pre žiadateľov prichádza aj z pohľadu ich finančnej disciplíny. Pri jej porušení zo stany žiadateľa bude teraz platná 2 ročná lehota pred podaním žiadosti. Doteraz bol žiadateľ vylúčený z možnosti žiadať o finančnú podporu celkovo, bez ohľadu na časové hľadisko porušenia finančnej disciplíny.

– V zákone sú doplnené nové účely, napr. o podporu môžu žiadať aj obce, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov, avšak doteraz spadali pod správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kompletné znenie novelizovaného zákona č.587/2004 Z.z.  o Environmentálnom fonde je k dispozícii na stiahnutie po kliknutí  tu