Oznam!

Dovoľujeme si  Vás  dôrazne upozorniť, že každý pohyb na dotačnom bankovom účte uvedenom v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Článok I. bod.2, musí byť vopred odsúhlasený Environmentálnym fondom v súlade s Článok  VI. Bod 5.:

„Príjemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľovi/dodávateľom z bankového účtu príjemcu vždy len na základe kladného stanoviska fondu s úhradou jednotlivých faktúr a to najneskôr  do 30.08.2022. Za týmto účelom sa príjemca dotácie zaväzuje predložiť fondu pred úhradou jednotlivých faktúr  doklady v zmysle bodu 6. tohto Článku zmluvy a vysvetlenia požadované fondom ku konkrétnym faktúram.

Úhrada faktúr dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúca fond od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.“

Príjemca dotácie uskutočňuje výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s dotáciou poskytnutou z prostriedkov fondu na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, a to len formou bezhotovostných prevodov.

(18. 03. 2022)