Oznam!

Environmentálny fond nepretržite pracuje na optimalizácii a zefektívnení svojich procesov pre komfort a spokojnosť žiadateľov. Pokračuje ako v príprave nových výziev, uzatváraní zmlúv s úspešnými žiadateľmi, tak aj v realizácii zazmluvnených projektov. V neposlednom rade prehodnocuje finančné možnosti, konkrétne navýšenie finančných prostriedkov pre rok 2021 určených práve na dodatočné financovanie projektov z jednotlivých oblastí činností podpory z fondu v danom roku. Ide o mechanizmus realizovaný z nedočerpaných finančných prostriedkov z iných oblastí činností podpory fondu v rámci jeho rozpočtu na rok 2021. Celkové výdavky fondu určených na dotácie však musia byť v súlade so sumou v schválenom rozpočte fondu na rok 2021. Aj vďaka takto nastaveným procesom, na ktorých fond aktuálne pracuje, by do konca roka 2021 v priebehu mesiaca december mohli byť podporené ďalšie kvalitné projekty.

(02. 12. 2021)