Tlačová správa

Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

Potreba implementácie systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework) je prirodzenou reakciou premeny nového Envirofondu, ktorý pracuje na aktivitách v prospech žiadateľov, na dosiahnutie ktorých využíva aj zefektívnenie a sfunkčnenie procesov vo vnútri organizácie. Uznávaný európsky model kvality určený pre efektívnu verejnú správu sa tak stal súčasťou Envirofondu od 1. novembra 2021. 

Systémové zmeny, ktoré prišli s nástupom nového vedenia Envirofondu smerujú ku skvalitneniu procesov v rámci fondu, čo sa samozrejme odzrkadlí aj navonok smerom k žiadateľom o podporu. „Našim cieľom je zmapovať interné prostredie fondu aj samohodnotením vlastnými personálnymi kapacitami, čím do samotného procesu CAF zainteresujeme ľudí a preveríme zároveň aj ochotu zlepšovať sa a posúvať vo výkonoch. Po tejto fáze si jasne zadefinujeme zámery na zefektívnenie činnosti a pôsobnosti celého fondu,“ skonštatoval riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.

Podpora implementácie systému CAF prišla aj zo strany Envirorezortu, ktorý začal pracovať s týmto modelom už pred dvoma rokmi. Pri zavádzaní modelu kvality bude Envirofond postupovať v súlade a na základe spolupráce aj s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podpora samotného projektu vychádza z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Projekt samohodnotenia, tzv. CAF začína 1. novembra  2021 a Envirofond tak čaká 12 mesiacov systémovej práce. „Verím, že sa do tohto procesu samohodnotenia zapojí čo najviac zamestnancov, ktorým sa budeme snažiť vytvoriť dobré podmienky a podporovať ich pri implementovaní modelu CAF, lebo viem, že aj touto cestou si fond bude budovať výnimočnú značku. Spokojný zamestnanec je to najlepšie hodnotenie ako pre mňa, tak aj pre celý Envirofond a o výnimočnosť v tomto systéme manažérstva kvality predsa ide tiež,“ dodal Vačok.

Viac informácií o operačnom programe Efektívna verejná správa a projekte tu.

(02. 11. 2021)