Oznam!

Environmentálny fond oznamuje, že dňa 1.10.2021 boli zverejnené formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C.

(04. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre oblasti:

Ochrana ovzdušia (A)

Ochrana a využívanie vôd (B)

Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(04. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil na stiahnutie Formulár  „Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny“, ktorý tvorí povinnú prílohu k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (A3, BR1, BP1 a BP2). Spomínaný formulár nájdete v časti Podpora/Dotácie, resp. po kliknutí tu.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v priebehu pondelka 4.10.2021 bude zverejnená na stránkach fondu aj PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU NA ROK 2022 pre oblasti: A, B a C, vrátane ostatných podporných dokumentov k podaniu žiadosti. Dokument Špecifikácie činností podpory na rok 2022 nájdete tu

(01. 10. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond začal s výberom žiadostí v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, ktoré sa aktuálne nachádzajú v zozname nepodporených projektov, a ktoré majú v tomto roku ešte šancu na podporu, nakoľko sa fondu podarilo realokovať finančné prostriedky. Aj týmto spôsobom sa fond snaží maximálne vychádzať v ústrety žiadateľom o poskytnutie podpory formou dotácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(29. 09. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,
pripomíname vám, že pri výbere dodávateľa ste povinní postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

(27. 09. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond začal s vyplácaním príspevku za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti

Environmentálny fond v týchto dňoch finančne podporí obce, ktoré predložili do 30. júna 2021 žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, tzv. BRO z kuchyne. Ide o príspevok, ktorý má fond povinnosť po prvý raz vyplatiť obciam do 30. septembra tohto roka.

Finančné prostriedky zo zdrojov fondu na tento príspevok fond prerozdelil tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti, ďalej zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRO z kuchyne z domácností  v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov alebo  § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30. júna tohto roka.

Envirofond poskytuje tento príspevok podľa množstva zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti. Balíček financií fond rozdelil pre schválených žiadateľov na základe výpočtu, do ktorého vstupujú len tie obce, ktoré splnili v danom kalendárnom roku vyššie uvedené podmienky na jeho poskytnutie. Takýmto žiadateľom sa výška príspevku vypočítala ako násobok prostriedkov na prerozdelenie a percentuálneho podielu BRO z kuchyne vytriedeného a zhodnoteného v danej obci na celkovom vytriedenom a zhodnotenom BRO z kuchyne vo všetkých obciach, ktorým má byť poskytnutý príspevok. Ide  o 21 podporených obcí v rámci príspevku na BRO z kuchyne z Envirofondu.

Celkovo bude na poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov prerozdelených 1.220.100,00,- EUR. Aj touto formou zavedenia zhodnocovania BRO z kuchyne v domácnostiach sa Envirorezort v spolupráci s Envirofondom snažia napomáhať k celkovému triedeniu a zhodnocovaniu odpadov, čo sa časom pozitívne odzrkadlí aj na kvalite životného prostredia, ktoré je prirodzenou a dennou súčasťou našich životov.

Envirofond bude všetkých žiadateľov informovať o vybavení žiadosti o poskytnutí príspevku do 31. októbra 2021 písomným oznámením.

(27. 09. 2021)

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s Výzvou č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Environmentálny fond zverejnil novú, opravenú Prílohu č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa  o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity”. Zmena nastala v tabuľke prílohy v bode 2, kde v prvej vete bolo slovo “bude” nahradené slovom “nebude”. Opravený dokument nájdete tu.

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(09. 09. 2021)

Read More

Oznam!

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 – aktualizácia

Environmentálny fond aktualizoval prehľad zoznamov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 o avizované doplnenie zoznamov vyradených a nepodporených žiadostí v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

  1. Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu .

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu schválených projektov je potrebné riešiť s prideleným projektovým manažérom Environmentálneho fondu, ktorého meno a kontakt nájdete v záhlaví listu Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

  1. Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2021, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu .

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2021, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly, resp. nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2021. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti neboli zaradené do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2021 nájdete tu .


 

(03. 09. 2021)

Read More

Tlačová správa

Envirofond finančne podporí oblasť Ochrany a využívania vôd

Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Podpora formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2021 umožňuje financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike. Výzva je určená pre chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat. Termín podania žiadosti je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Detaily výzvy sú uvedené tu

(02. 09. 2021)

Read More

Oznam!

Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity

zverejňuje Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité dokumenty nájdete na http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie/vyzvy.

Termín podávania žiadostí je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register.

Dokument „Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity“  je možné stiahnuť tu .

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(31. 08. 2021)

Read More