Oznam!

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond pripravuje zverejnenie rozšírení Špecifikácie činností podpory na rok 2022:

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Program obnovy dediny

Program ochrany prírody

Zelený vzdelávací fond