Category: Tlačová správa

Tlačová správa

Envirofond začal vyplácať príspevok za množstvo vytriedeného odpadu

Finančnú podporu z Envirofondu pocítia v týchto dňoch tie obce, ktoré predložili Environmentálnemu fondu do 31. marca tohto roka žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

Finančné prostriedky zo zdrojov fondu tak od dnešného dňa do 30. júna budú prerozdelené tým obciam, ktoré okrem predloženej žiadosti v termíne, splnili aj podmienky pre poskytnutie príspevku a boli oprávnenými žiadateľmi. Tých predstavuje obec, na ktorej území sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza účelová komunikácia; na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b), avšak takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).Ďalej obec, ktorej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu v zmysle § 7 ods. 9 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci a doručila žiadosť o poskytnutie príspevku v zákonom stanovenom termíne, t. j. do 31. marca tohto roka.

Ide o príspevok, ktorý bol prvý raz vyplácaný v minulom roku, a ktorý Envirofond poskytuje podľa množstvavytriedenia komunálnych odpadov. Čo v praxi znamená, čím viac vytriedeného odpadu obce budú mať, tým vyšší bude ich príspevok. Fond vypočítava výšku príspevku na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie.

Balíček financií na prerozdelenie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov pre rok 2021 predstavuje sumu 3 642 000 EUR, ktorúfond prerozdelí a vyplatí716obciam. Cieľom tejto finančnej pomoci je zvýšiť mieru vytriedenia komunálnych odpadov a motivovať obce, aby s odpadom nakladali hospodárne, efektívne a postupne smerovať k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov. 

Envirofond bude všetkých žiadateľov informovať o vybavení žiadosti o poskytnutí príspevku do 31. júla 2021 písomným oznámením.

(23. 06. 2021)

Read More

Tlačová správa

Podpora kvalitných projektov je prioritou

Environmentálny fond nezastavil proces uvoľňovania financií. Obce, ktoré chcú z verejných prostriedkov realizovať projekty na zhotovenie čistiarní odpadových vôd alebo verejných kanalizácií a verejných vodovodov a práce ešte nezačali realizovať alebo tie, ktoré už s realizáciou začali a čakajú na súhlas k použitiu schválenej podpory môže potešiť správa, že Envirofond má eminentný záujem podporovať kvalitné projekty, projekty veľkých vôd nevynímajúc. Aj napriek vytýkaným nedostatkom v rámci vnútorného auditu zo strany Envirorezortu v prípade žiadosti o podporu na podporné programové aktivity pre rok 2020, fond naďalej pracuje na riešeniach, ktoré by pomohli obciam dokončiť výstavbu diel a zaplatiť peniaze zhotoviteľom.

Environmentálny fond, ktorý od decembra 2020 vedie Ľubomír Vačok, aj naďalej pokračuje v dôslednom výkone finančnej kontroly a aplikuje proaktívny prístup v komunikácii s obcami, ktoré v rámci Výzvy č. B-1/2020 podali žiadosti o podporu ich projektov. Vedenie fondu v rámci zintenzívnenia komunikácie pristúpilo k osobným stretnutiam s predstaviteľmi jednotlivých obcí, ktorí prijali pozvanie.  „V týchto dňoch diskutujeme so starostami obcí s cieľom objasnenia stavu, v akom sa daná obec nachádza, zadefinovania postupnosti krokov z našej strany a zároveň maximálnej snahy ako vyjsť v ústrety obciam, s podmienkou dodržania platnej a účinnej legislatívy SR,“ zdôraznil riaditeľ Environmentálneho fondu, Ľubomír Vačok.

V prípade 26 obcí zapojených do spomínanej výzvy, fond aplikuje individuálny prístup ku každej obci, nakoľko niektoré z nedostatkov sa javia ako menej závažné, iné ako kritické. Fond, ktorý v kontrolných mechanizmoch pokračuje bez akéhokoľvek zdržania má za cieľ jediné. Zanalyzovať rozsah nedostatkov a na ich základe čo najrýchlejšie rozhodnúť, či je možné uvoľniť peniaze.

Dodnes boli z finančných prostriedkov fondu už kompletne zrealizované projekty u 3 obcí. Kladné stanovisko k použitiu poskytnutej podpory dostalo 8 obcí. A 14 obcí, ktoré fondu k dnešnému dňu nepredložili žiadne faktúry na preplatenie, s prácami ešte ani nezačalo. Uvedené jasne poukazuje na snahu Envirofondu, ktorý spracováva každoročne zvyšujúce sa množstvo žiadostí o poskytnutie podpory, podieľať sa na skvalitňovaní a uzdravovaní životného prostredia prostredníctvom finančnej pomoci za dodržania právoplatných zákonných podmienok. „K dnešnému dňu fond otvoril finančnú kontrolu v 5 obciach a ďalších 14 obcí sme požiadali o súčinnosť pri poskytnutí dokladov ešte predtým, ako nám budú predkladať faktúry za dielo,“vysvetlil Vačok.

Envirofond pre objektívnosť vyhodnotenia procesov z minulosti, žiada v rámci svojich kontrolných mechanizmov od obcí súčinnosťpri poskytnutí ďalších dokladov súvisiacich s poskytnutou podporu a zároveň vyzýva obce k spoločnej konštruktívnej komunikácii, nakoľko si je vedomý ich aktuálne nevýhodnej situácie a zároveň zdôrazňuje, že rýchlosť uvoľnenia financií je závislá aj na kvalite projektov, ktoré sa líšia časom, v ktorom boli projekty pripravované a tiež špecifikáciou druhu diela. Snahou fondu je uľahčiť a zefektívniť celý proces situácie, v ktorej sa obce ocitli. Zároveň ako poskytovateľ verejných financií, je v zmysle platnej legislatívy povinný postupovať pri poskytovaní podpory z verejných financií v súlade so zásadou hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. „Zdôrazňujem, že naše kroky koordinujeme v rámci Envirorezortu aj v spolupráci s iným rezortom a k zdedenému problému pristupujeme zodpovedne, transparentne a bez zbytočnej byrokracie,“ doplnil riaditeľ, Vačok.

(18. 05. 2021)

Read More

Tlačová správa

Veľké vody odhalili vážne pochybenia

Spravodlivosť a transparentnosť prideľovania dotácií má pre ministra životného prostredia Jána Budaja najvyššiu prioritu. Predchádzajúce vedenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) schválilo, prostredníctvom Environmentálneho fondu, na dobudovanie kanalizácií a vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 miliónov eur. Stalo sa tak tri dni po parlamentných voľbách 2020 (podpísal Á. Érsek). Minister Ján Budaj nariadil audit. Na základe neho fond začal s finančnou kontrolou projektov samospráv. V prípade preukázania pochybení zo strany finančnej kontroly Envirofondu, rezort životného prostredia postúpi projektové spisy na prešetrenie Úradu pre verejné obstarávanie a, ak budú podozrenia z porušenia zákona, obráti sa aj na orgány činné v trestnom konaní.

Medzi zistené nedostatky auditu MŽP patrí predovšetkým sporný výber dodávateľov, uzatváranie početných a neprehľadných dodatkov k starým zmluvám. To je v rozpore s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Niektoré zmluvy a dodatky neboli ani zverejnené a práce sa realizovali bez účinného právneho titulu. „Ak by tu v minulosti fungoval systém dôslednej kontroly predložených projektov, tak by sme namiesto hasenia ohňa po predchádzajúcich vládach riešili projekty, ktoré pomôžu prírode a občanom tejto krajiny,“ zdôraznil minister Budaj.

Podľa ministra Budaja ide o zdedené problémy Envirofondu, ktorý v minulosti poskytoval samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „Poskytovanie finančných grantov bez vykonania dôslednej kontroly boli typické pre predchádzajúce vlády. S týmito praktikami sme skoncovali a verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, dnes už podliehajú dôslednej revízii,“ vysvetlil minister Budaj.

K dnešnému dňu Envirofond uvoľnil schválené finančné prostriedky ôsmim obciam zo spomínaných 26. Z nich 14 obcí doposiaľ nepredložilo žiadnu faktúru na preplatenie. Finančná kontrola na mieste je otvorená v 4 obciach. Prvú platbu dostali aj obce Vislava (okres Bardejov) a Kravany (okres Poprad). Za predpokladu, že v ich prípade výsledok kontroly nepreukáže porušenie zákona o verejnom obstarávaní, Envirofond im odsúhlasí ďalšie čerpanie finančných prostriedkov.   

Minister Ján Budaj v auguste minulého roka odvolal vtedajšieho riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu. Stalo sa tak pre pochybenia, ale aj nezrovnalosti vo fungovaní fondu, ktoré odhalil audit MŽP. Vyplynulo z neho aj to, že niektorí pracovníci navádzali starostov obcí na predkladanie vedome nepravdivých informácií. Uprednostňované boli aj obce, ktoré síce nespĺňali kritériá, ale mali správnu stranícku príslušnosť. Na základe otvoreného výberového konania, ktorého sa zúčastnila aj Transparency International Slovensko, vedie od decembra 2020 fond Ľubomír Vačok. Ten podčiarkol, že Envirofond pokračuje vo finančnej kontrole bez zbytočného zdržania a so samosprávami intenzívne komunikuje.  „Zároveň sme so starostami v kontakte a hľadáme spôsoby, ako procesy urýchliť,“ doplnil riaditeľ Vačok.

Záznam z tlačovej konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Environmentálneho fondu tu

(13. 05. 2021)

Read More