Category: Aktuality

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť L4/L4AP,

dňa 20.04.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činností L4 a L4AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.

Požadované prílohy je nutné doručiť do 07.05.2018 (vrátane), pričom tento termín bude konečný.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2018 v rámci činností L4, resp. L4AP, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

(23. 04. 2018)

Read More

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na webovej stránke Programu obnovy dediny tu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenou podporou obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia tu.

(20. 04. 2018)

Read More

Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnosti J1

Environmentálny fond zverejnil odpovede na často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2018 (J1), ktoré nájdete v sekcii Otázky tu

(18. 04. 2018)

Read More

Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín na Environmentálnom fonde

Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v termíne do 20. apríla 2018 budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami Odboru Environmentálnej podpory iba v čase od 13:00 do 15:00. Toto dočasné obmedzenie je z dôvodu prebiehajúceho procesu spracovania a kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na činnosti L4 a L4AP.

(11. 04. 2018)

Read More

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu  s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu.

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2018, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2018, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 

d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. 

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2018. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu.

V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podatelna@envirofond.sk

(28. 03. 2018)

Read More

Doplňujúca informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnostiach L4AP a L4“

V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnostiach L4AP a L4: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, bol upravený text v časti „Neoprávnené náklady“ (na str. 4 a 8) nasledovne:
„1. realizácia nového zábradlia, nového zábradlia na balkón a lodžiu (vrátane opravy/údržby zábradlia), markízy nad vstupom, podkrovné schody, zdravotechnika, mobilná rampa, výmena dlažby (interiérovej a exteriérovej), nová vonkajšia podlaha, rekonštrukcia vonkajšej podlahy, exteriérové oceľové schodisko pri zatepľovaní, ochranná konštrukcia okien (sieťky, mreže), interiérové žalúzie, interiérové okná a dvere, vymaľovanie vnútorných stien pri výmene okien,“.


Úpravou dochádza k zmene pôvodného znenia položky „stropy“ na nové znenie „schody“.

Doplnené znenie rozšírenia špecifikácie činností podpory formu dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4) nájdete v sekcii Podpora>Dotácie, tu…

Zároveň boli doplnené aj často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok  2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4), ktoré nájdete v sekcii Otázky, tu… 

(19. 03. 2018)

Read More

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť M1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 02.05.2018 v Oblasti M. BOJ PROTI POVODNIAM o činnosť:

•M1: Technické zabezpečenie

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete sekcii Podpora>Dotácie tu…

(19. 03. 2018)

Read More

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 02.05.2018 v Oblasti J. ELEKTROMOBILITA o činnosť:

•J1: Podpora elektromobility

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete sekcii Podpora/Dotácie tu…

(19. 03. 2018)

Read More

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru pre rok 2018 (činnosti: L4AP, L4 a L1)

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 29.03.2018 o činnosti:

L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),

L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Environmentálny fond ďalej rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do konca kalendárneho roka 2018 o činnosť:

L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Zároveň zverejňujeme špecifikácie, príručky a formuláre na žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete sekcii Podpora/Dotácie tu…, respektíve Podpora/Úvery tu…

(26. 02. 2018)

Read More

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017

s termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu…

(05. 02. 2018)

Read More