Informácie

Sprístupňovania informácií Environmentálnym fondom - postup

Sprístupňovanie informácií Environmentálnym fondom sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať Environmentálny fond o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie informácií sa podáva:

·         telefonicky v jednoduchých prípadoch: na číslo  02/212 909 48 v pracovných dňoch od 08.30 do 15:00, v piatok do 14:00

·         osobne: v sídle Environmentálneho fondu, 2. poschodie, miestnosť: podateľňa v pracovných dňoch od 08.30 do

          15:00, v piatok do 14:00

·         poštou na korešpodenčnú adresu: 

  Environmentálny fond,
  P.O. Box 14
  
827 14 Bratislava 212

·         e-mailom na adresu: info@envirofond.sk

Adresa je vyhradená na zasielanie žiadostí o poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

1.     Komu je žiadosť určená (Environmentálny fond)

2.     Kto žiadosť podáva:

·   fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu

·   právnické osoby uvádzajú: názov, IČO a sídlo spoločnosti

3.     Ktorých informácií sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosti o poskytnutie informácií

4.     Spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, faxom, e-mailom)


Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií:

 

1.     SADZOBNÍK úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a) 0,03 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,04 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,08 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
b) 0,49 € za jeden kus DVD ROM
0,39 € za jeden kus CD ROM
c) 0,06 € obálka formát A6
0,09 € obálka formát A5
0,16 € obálka formát A4
d)

náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2.     Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne

3.     Spôsob úhrady platieb za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií:

a)  bezhotovostným prevodom na účet fondu

b)  poštovou poukážkou

c)  vkladom do pokladne fondu

 

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky :

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje Environmentálny fond

bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Environmentálny fond môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť, najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Environmentálny fond nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak príslušný útvar Environmentálneho fondu nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. (Ak nevydá a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal tzv. "fiktívne rozhodnutie", ktorým odmietol poskytnúť informáciu).

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

   

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 05 Bratislava