Metodické usmernenie Environmentálneho fondu vo vzťahu k poskytovaniu informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súvislosti s poskytovaním informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odbor kontroly, oddelenie kontroly verejného obstarávania vydáva nasledujúce metodické usmernenie, k dispozícii tu.