Metodické usmernenie Environmentálneho fondu vo vzťahu k procesu zadávania „in-house“ zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce

V súvislosti s procesom zadávania „in-house“ zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odbor kontroly, oddelenie kontroly verejného obstarávania vydáva nasledujúce metodické usmernenie, k dispozícii tu