Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s Výzvou č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (ďalej len „Výzva“), Environmentálny fond bude akceptovať proces výberu dodávateľa realizácie diela uskutočneného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. s novým právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý ho nahradí. Zároveň uvádzame, že predloženie Zmluvy o dielo (resp. zmluvy s úspešným dodávateľom, ktorá je výsledkom verejného obstarávania) nebude podmienkou podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie. Týmto spôsobom fond vychádza v ústrety žiadateľom, aby proces výberu dodávateľa mohli začať realizovať aj po podaní žiadosti o poskytnutie dotácie.

(03. 09. 2021)

Späť na zoznam