0 100
mil. EUR

Ročne
podporených

0 2600
+

Žiadostí ročne
o podporu

0 1000
+

Ročne podporených
projektov

0 2525

obcí je nám
partnerom

Nadchádzajúce udalosti

O fonde

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o fonde.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

0 100
mil. EUR

Ročne
podporených

0 1000
+

Ročne podporených
projektov

0 2600
+

Žiadostí ročne
o podporu

0 2525

obcí je nám
partnerom

Rýchla navigácia Dotácie

Využite možnosť rýchlej navigácie do jednotlivých sekcií v rámci dotácií Environmentálneho Fondu.

Ovzdušie - Oblasť A

Voda - Oblasť B

Odpad - Oblasť C

Ochrana prírody - Oblasť D

Výchova a vzdelávanie - Oblasť E

Prieskum, výskum a vývoj - Oblasť F

Zateplovanie - Oblasť L